ABOUT USMYJ

logo-2

LOGO+ISSN
ISSN 1996-353X

Published quarterly

 

The Ukrainian Scientific Medical Youth Journal | USMYJ – scientific and practical peer-reviewed publication was first issued in 1993 by Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine as an initiative of a group of young scientists and students. The USMYJ is supported by both National Academy of Sciences of Ukraine and National Medical Academy of Sciences of Ukraine.

The USMYJ is included in the list of scientific specialized editions of Ukraine, which can be published results of dissertations work.

The Ukrainian Scientific Medical Youth Journal included in international periodicals directory Ulrich’s Web Global Serials Directory, and is indexed in: CiteFactor, General Impact Factor, Google Scholar, Index Copernicus, Index Science, InfoBase Index, Open Academic Journals Index, ResearchBib, Scientific Indexing Services, WorldCat OCLC. The USMYJ represented at information resource “Scientific Periodicals of Ukraine” and at “Bibliometryka Ukrainian Science” system.

The USMYJ is designed for specialists of wide audience, scientists, students, highlighting the scientific achievements of young scientists in the field of theoretical, clinical and preventive medicine, and publishing of lectures and luminaries of medical science.

The USMYJ Editorial Policy based on the traditional principles of ethics in scientific periodicals and conducted on the basis of ethics of editors and publishers, recommended by COPE (Committee on Publication Ethics). During the  publishing the editorial board of the journal follows by international rules of copyright protection, existing laws of Ukraine, international publishing standards. The decision to publish is taken by the editorial board on the basis of objective and independent review (see. Instructions). Editorial follows a policy of conflict of interests and a policy of  financial supporting.

1994 – Editor in Chief – O. Kurchenko, T. Mellina, E. Mellin

2007 – Editor in Chief – V. Korolenko

2011 – Editor in Chief – V. Moroz

2013-2017 – Editor in Chief – O. Kovalchuk

2014-2017 – USMYJ indexing CiteFactor, General Impact Factor, Google Scholar, Index Copernicus, Index Science, InfoBase Index, Open Academic Journals Index, ResearchBib, Scientific Indexing Services, WorldCat OCLC.

 

LOGO+ISSN

Український науково-медичний молодіжний журнал (УНММЖ) – науково-практичне рецензоване видання, засноване в 1993 році групою молодих учених і студентів Національного медичного університету імені О.О. Богомольця та видається за наукової підтримки Національної академії наук України та Національної академії медичних наук України.

Видання розраховане на широкопрофільну аудиторію фахівців, учених, студентів, висвітлюючи наукові досягнення молодих учених у сфері теоретичної, клінічної і профілактичної медицини, а також публікуючи роботи і лекції корифеїв медичної науки.

Редакційна політика УНММЖ грунтується на традиційних принципах етики в науковій періодиці і проводиться з урахуванням етичних норм роботи редакторів і видавців, рекомендованих Комітетом з етики публікації (COPE, Committee on Publication Ethics). В процесі видавничої діяльності редколегія журналу керується міжнародними правилами охорони авторського права, нормами чинного законодавства України, міжнародними видавничими стандартами. Рішення про публікацію приймається редакційною колегією на підставі проведення об’єктивного та незалежного рецензування (див. Умови публікації). Редакцією проводиться політика попередження та регулюванння редакційних конфліктів.

1994 – головний редактор – О. В. Курченко, згодом – Т. В. Мєлліна, Є. В. Мєллін

2007 – головний редактор – В. В. Короленко

2011 – головний редактор – В. В. Мороз

2013-2017 – головний редактор – О. І. Ковальчук

2014 – створений сайт видання mmj.com.ua

2014-2017 – УНММЖ індексується CiteFactor, General Impact Factor, Google Scholar, Index Copernicus, Index Science, InfoBase Index, Open Academic Journals Index, ResearchBib, Scientific Indexing Services, WorldCat OCLC.

2016 – УНММЖ  у списку друкованих періодичних видань, що включаються до Переліку наукових фахових видань України (галузі наук: медичні, фармацевтичні) – Додаток 9 до наказу Міністерства освіти і науки України 09.03.2016 № 241.

Share Button
УНММЖ / usmyj@nmu.ua / USMYJ