№1 (1) – 1994

Коляденко В. Г., Нетяженко В. 3.

Організація наукової роботи студентів в су­часних умовах    

РОЗДІЛ

«ТЕОРЕТИЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА»

Амбарцумов Р. М.

Деякі аспекти імунологічного статусу при перітоніті

Бондаренко Л. Б., Яхимович Р. І.

Вплив кальція та сполук О-вітамінної природи на холестерин сироватки крові

Грабовий О- М., Проша М. В.

Тканинні реакції при загоєнні ран шкіри за умов дії карбохоліну, норадреналіну та їх ан-тагонистів   

Моррісон А. В., Моррісон В. В,. Чувашкін Д. Н. Зміни іонного складу крові та м’язової тканини при експериментальній ботуліничній інтокси­кації
Олійник С. А., Зоценко Д. М.

Вплив фармакопейних препаратів — похідних фенотіазіну на НАДФта НАДН-залежне ПОЛ в нормі та при дії неспецифічних факторів

Петренко В. І., Срібний С. М.

Експериментальний аналіз впливу протитубер­кульозних препаратів на універсальні сигнальні системи клітини

РОЗДІЛ

«ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ. ФАРМАКОТЕРАПІЯ»

Небожина М. В.

Комплексне застосування пірогеналу в лікуван­ні розсіяного склерозу (РС)

Надрі Наср-Алла, Шмигло М. М., Джавад Арвад

Нові аспекти патогенезу та перспективи терапії хронічного інфекційного простатиту

Срібний С. М., Петренко В. І.

Стан простациклін-тромбоксанової системи і легеневої гемодинаміки у хворих на туберку­льоз легенів

Трубецков А. Д., Калашніков Р. Б.

Стан функції зовнішнього дихання та легеневої гемодинаміки у експедиційно-вахтових робітни­ків Західного Сибіру

Бакуткін В. В., Кол І. Л., Петросян В. І.,Ютакова О. І.

Досвід використання зверхвисокочастотної ра- діотермометрії у офтальмологічній практиці 

РОЗДІЛ

«ХІРУРГІЧНІ ХВОРОБИ»

Щербина О. В., Григоренко В. М., Сакало А. В., Мечков Д. С., Сакало Д. С.,     

 Клименко І. О.

Радіонуклеідна діагностика регіонарних мета­стазів у хворих на гермінативні пухлини яєчка

Цапенко А. В.

Клініко-патофізіологічні аспекти оцінки пост- ваготомічних станів

РОЗДІЛ

«АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ»

Колот О. А., Голота В. Я.

Аналіз загальної кількісної засміченості поло­гових шляхів при лікуванні ендоміометриту після пологів

Михасюк С. Е., Макаренко Г. I.

Генетичний груз популяції в центрі сучасних акушерських проблем

Чехонацька М. Л., Сафронов Д. В., Чувашкин Д. Н.

Використання ультразвукового сканування для антенатальної оцінки зрілості плоду в профі­лактиці та терапії синдрому дихальних роз­ладів

Куриліна Т. В.

Деякі показники функціонального стану печінки у новонароджених від матерів, які хворіють на цукровий діабет

Писарева С. П., Могілевська С. І., Писарев А. А.

Клінічний перебіг неонатального періоду у ді­тей, чиї матері приймали гормональні препара­ти під час вагітності

Москаленко Я. Д., Голота В. Я., Ропотан А. Г.

Лікування фонових та предракових захворювань шийки матки         у жінок репродуктивного віку .

РОЗДІЛ

«ДИТЯЧІ ХВОРОБИ ТА НЕОНАТАЛОГІЯ»

Шеф Г. Г., Чабанович О. В., Мощич П. С.

Використання диференціально-електрокардіогра- фії в даігностиці легеневої гіпертензії і набути­ми вадами серця

Кривопустов С. П., Волосовець О. П., Герасимчук І. В.

Допплерохографічні параметри церебрального кровообігу у здорових немовлят

Московенко О. Д., Горбань Г. В., Мощич П. С.

Особливості порушень клітинних факторів міс­цевого імунітету у хворих туберкульозом ор­ганів дихання дітей та підлітків

Черкуський В. Г., Єрмолаев М. Н., Чуб Є. І.

Терапевтична корекція епсилон-амінокапроно- вою кислотою при хронічних гастродуоденітах та виразковій хворобі у дітей

 

РОЗДІЛ

«ГІГІЄНА ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА»

Волосовець О. П.

Функціональний стан системи кровообігу у ді­тей, які постраджали внаслідок аварії на Чор­нобильській АЕС

 

Курбанова В. Є.

Роль соціально-побутових умов у формуванні стану здоров’я дітей підвищеного радіаційного ризику

 

Курбанов О. А.

Зміни динаміки захворюваиності дитячого насе­лення Житомирської області внаслідок аварії на ЧАЕС

 

Пшик Р. М., Дубинська Г. М., Міщенко А. А., Литвиненко Н. В.

Цитогенетичні наслідки опромінення у ліквіда­торів аварії на ЧАЕС, проживаючих в Полтав­ському регіоні через 6 років

 

Небогаткін І. В., Семенова Н. М.

Епідеміологія та епізоотологія хвороби Лайма в Україні


 

Share Button
УНММЖ / usmyj@nmu.ua / USMYJ