№2 – 2011

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА/СОЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА/SOCIAL MEDICINE

Дядечко В.А., Донік О.М, Литвинова Л.О.

 ДЕЯКІ АСПЕКТИ СТАНУ ЗДОРОВ’Я ПІДЛІТКІВ В УКРАЇНІ (1990-2010 рр.)

Короленко В.В, Степаненко В.І. 

ПОРІВНЯЛЬНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРМАТОЛОГІЧНОЇ ТА ВЕНЕРОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ В ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ І США

 

ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА /ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА /PROPHYLACTIC MEDICINE

Банковська Н.В, Швець О.В., Сластін В.В.

 АЛІМЕНТАРНИЙ ФАКТОР ЯК ПОКАЗНИК ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ

 

ТЕОРЕТИЧНА МЕДИЦИНА/ТЕОРЕТИЧЕСКАЯМЕДИЦИНА/THEORETICAL MEDICINE

Черкасов Е.В. 

СТРУКТУРНІ ЗМІНИ ТИМУСА ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ОПІКОВІЙ ХВОРОБІ У ЩУРІВ ЗА УМОВ ЇЇ ЛІКУВАННЯ ШЛЯХОМ ВНУТРІШНЬОВЕННОЇ ІНФУЗІЇ ЛАКТОПРОТЕЇНУ-С ФАРМАКОЛОГІЯ ТА ФАРМАЦІЯ/ФАРМАКОЛОГИЯ И ФАРМАЦИЯ/PHARMACOLOGY AND PHARMACY

 
Пузиренко А.М., Горчакова Н.О, Антоненко Л.І., Чекман І.С.

ВИВЧЕННЯ МЕМБРАНОПРОТЕКТОРНОЇ АКТИВНОСТІ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНИХ ПРЕПАРАТІВ У ЩУРІВ ЗІ СПОНТАННОЮ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ ЇХНЬОЇ ВЗАЄМОДІЇ З МЕТАБОЛІТОТРОПНИМИ ЗАСОБАМИ

КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА /КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА /CLINICAL MEDICINE

Бичко М.В., Ковбаснюк Ю.В., Тулайдан Л.Д, Гаврилюк О.П., Нетяженко В.З., Мальчевська Т.Й.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕРАПІЇ АНТАГОНІСТАМИ КАЛЬЦІЮ ІІІ ГЕНЕРАЦІЇ У ХВОРИХ НА АГ ІЗ СУПУТНЬОЮ ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ
 
Ільницька М.Р, Никула ТД, МойсеєнкоВ.О., Кисіль С.С.

СЕЧОВА КИСЛОТА ЯК ТРИГЕРНИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ СУДИННОЇ ПАТОЛОГІЇ ТА ХРОНІЧНОЇ ХВОРОБИ НИРОК

 
Козак – Волошаненко Ю.М., Куреньова К.Ю.

ЗНАЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЧАСОВИХ ТА АМПЛІТУДНИХ ПОКАЗНИКІВ АКУСТИЧНОЇ ІМПЕДАНСОМЕТРІЇ У РОБІТНИКІВ СУЧАСНОГО МАШИНОБУДІВНОГО ВИРОБНИЦТВА

 
Орос М.М.

ГЕНЕАЛОГІЯ В ХВОРИХ НА ЕПІЛЕПСІЮ

 
Сизон О.О.

ОСОБЛИВОСТІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ АРТРОПАТИЧНОГО ПСОРІАЗУ

 
Шатохина И.В.

ОСОБЕННОСТИ САХАРОСНИЖАЮЩЕЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ПСИХОЛОГІЯ ТА ПСИХІАТРІЯ/ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ/PSYCHOLOGYAND PSYCHIATRY

 
БожукБ.С.

ВПЛИВ ОСНОВНИХ КОПІНГ-СТРАТЕГІЙ ПАЦІЄНТІВ СТАЦІОНАРУ НА ОЦІНКУ НИМИ ТЕРАПЕВТИЧНОГО СЕРЕДОВИЩА

 
Божук О.А

РОЛЬ ДОПОЛОГОВОЇ ПІДГОТОВКИ У ФОРМУВАННІ ОПТИМАЛЬНОЇ ПЕРЕДПОЛОГОВОЇ ДОМІНАНТИ

 
Касьянова А. Ю.

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ З СИНДРОМОМ ПОДРАЗНЕНОГО КИШКІВНИКА ОНКОЛОГІЯ (ДО ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ БОРОТЬБИ ПРОТИ РАКУ)/ОНКОЛОГИЯ (КВСЕМИРНОМУДНЮ БОРЬБІ ПРОТИВ РАКА)/ONCOLOGY(TO WORLD CANCER DAY)

 
Белова А.Г.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ МАММОГРАФИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТИ

 
Винниченко O.I.                                               

ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ХВОРИХ НА РАК СТРАВОХОДУ ТА КАРДІОЕЗОФАГЕАЛЬНИЙ РАК ЯК ІНТЕГРАЛЬНИЙ ПОКАЗНИК ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕЗОФАГОГАСТРОПЛАСТИКИ

 
Висоцький А.О.

ЛІКУВАННЯ ПЕРВИННИХ САРКОМ СЕРЦЯ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

 
ДарчикЮ.В.

ТРОМБОЕМБОЛІЧНІ УСКЛАДНЕННЯ В ОНКОЛОГІЇ: МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

 
Дерменжи Т.В.

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ИНВАЗИВНЫМ РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ

 
Жежерун М.О.

ІНТРАОПЕРАЦІЙНАПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ ТА ЇЇ МІСЦЕ В ЛІКУВАННІ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

 
Зинченко И.А.

ПРЕДРАКОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, КОТОРЫЕ АССОЦИИРУЮТСЯ С ВИРУСОМ ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

 
Лобода АД, Смоланка І.І., Скляр С.Ю., Досенко І.В.

МОДИФІКОВАНА НЕОАД’ЮВАНТНА ПОЛІХІМІОТЕРАПІЯ ПРИ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА МІСЦЕВО ПОШИРЕНИЙ РАК ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ

 
Любота І.І., Любота Р.В.

ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ТРИЧІ НЕГАТИВНОГО РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ

 
Любота Р.В, Любота І.І.

КЛІНІКО-МОРФОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ПРОГНОЗ ПЕРЕБІГУ РІЗНИХ МОЛЕКУЛЯРНИХ ПІДТИПІВ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ

 
Малярчук Е.А., Кекух Д.П.

ОБОСНОВАНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ВЛИЯНИЯ МЕТФОРИНА БОЛЬНЫХ С СОЧЕТАНИЕМ САХАРНОГО ДИАБЕТА И ОНКОПАТОЛОГИИ И РАЗРАБОТКА СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ МЕТОДИКИ

 
Поступаленко О.В.

РОБОТ-АСИСТОВАНА ХІРУРГІЯ ЯК НОВІТНІЙ НАПРЯМОК МІНІІНВАЗИВНИХ ВТРУЧАНЬ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

 
Пучко М.С.

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ С НЕИНВАЗИВНЫМ РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ

 
Рекута А.С.

ВІРУС ПАПІЛОМИ ЛЮДИНИ ТА ОНКОЛОГІЧНА ПАТОЛОГІЯ: СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ПРОФІЛАКТИКУ

 
Рыбко А.И.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ

 
Цема Є.В, Макаров ГГ, Діброва Ю.В, Юрків О.Є., Шустик Т.М.

 ЗЛОЯКІСНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ПІЛОНІДАЛЬНИХ КІСТ КРИЖОВО-КУПРИКОВОЇ ДІЛЯНКИ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

 
Шандюк В.Ю.

СУЧАСНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ ПУХЛИН ГОЛОВНОГО МОЗКУ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

 
Язиков О.В, Андрющенко В.В., Лукавенко І.М.

ШКІРОЗБЕРІГАЮЧА МАСТЕКТОМІЯ У ЖІНОК З ВУЗЛОВИМИ ФОРМАМИ ФІБРОЗНО-КІСТОЗТОЗНОЇ МАСТОПАТІЇ, ОПЕРОВАНИХ ПІСЛЯ СЕКТОРАЛЬНИХ РЕЗЕКЦІЙ

 
Свінціцький І.А.

РОЗВИТОК СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКИ У НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ: ПІДСУМКИ 2011 РОКУ

 

Share Button
УНММЖ / usmyj@nmu.ua / USMYJ