№2 (68) – 2012

ГАНЗЕНА М. А.,

МИРОНЕНКО О. И.МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АБОРТОВ В КРЫМУ
 

ГОВОРУХА М. O., ГУЛЬЧІЙ О. П., ШУЧАК Р. М, ХЕРНАНДЕС С. Р.
ТЕХНІКА НОМІНАЛЬНИХ ГРУП ЯК МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТРЕБИ У ДОДАТКОВІЙ ПІДГОТОВЦІ З МЕНЕДЖМЕНТУ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ СЕРЕД СТУДЕНТІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
 

КОБА Н. М., ІСАЄНКО Р. М., КОРОЛЕНКО В. В., ГЛУШАНИЦЯ О. Ф., РЕМЕННИК О. І., ЛАЗОРИШИНЕЦЬ В. В.
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ З ПІДГОТОВКИ КЕРІВНИКІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
 

БРАЖУК Ю. Б.
РОЛЬ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ У ФОРМУВАННІ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ КОМУНІКАТОРІВ (НА МАТЕРІАЛІ АНАТОМО-ГІСТОЛОГІЧНИХ ТЕРМІНІВ)
 

ВОДЯНИК А. А., ШАМРАЙ Д. В., МЕЛЬНИК Н. О.
ВПЛИВ СТОВБУРОВОЇ ВАГОТОМІЇ НА СЛИЗОВУ ОБОЛОНКУ ШЛУНКА У ЩУРІВ В ЕКСПЕРИМЕНТІ
 

КЕРЕЧАНИН І. В., ФЕСЕНКО В. В.
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ АНГЛОМОВНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ “АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ” ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОКРАЩЕННЯ
 

МАТВЄЙШИНА Т. М., ВОЛОШИН М. А.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ГЛІКОЗАМІНОГЛІКАНІВ В СТІНЦІ НОСОВОЇ ЧАСТИНИ ГЛОТКИ ЩУРІВ В ПОСТНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ В НОРМІ ТА ПІСЛЯ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОЇ ДІЇ АНТИГЕНА
 

САВЧУК Ю. В.
ДЕТЕКЦИЯ ГЕНОВ QACA/B И SMR, АССОЦИИРОВАННЫХ С УСТОЙЧИВОСТЬЮ К ДЕЗИНФЕКТАНТАМ, У МИКРООРГАНИЗМОВ
 

ПУЗИРЕНКО А. М.
ВПЛИВ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНИХ ЗАСОБІВ НА УЛЬТРАСТРУКТУРУ МІОКАРДА ЩУРІВ ЗІ СПОНТАННОЮ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ
 

БЄЛОВА О. Г.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МАМОГРАФІЧНОЇ ЩІЛЬНОСТІ ТА ІМУНОГІСТОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПУХЛИН МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ У ДРУГІЙ ГРУПІ ХВОРИХ ЗА КЛАСИФІКАЦІЄЮ BI-RADS
 

БЕЛОВОЛ А. Н.
СОСТОЯНИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ У БОЛЬНЫХ ПСОРИАЗОМ И ПРИ СОПУТСТВУЮЩЕЙ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ
 

ВЕНЕДИКТОВА О. А., САКСОНОВ С. Г., СУК С.А.
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ОПТИЧЕСКОЙ КОГЕРЕНТНОЙ ТОМОГРАФИИ И ФЛЮОРЕСЦЕНТНОЙ АНГИОГРАФИИ В ОЦЕНКЕ ДИНАМИКИ РЕГРЕССА КЛАССИЧЕСКИХ СУБРЕТИНАЛЬНЫХ НЕОВАСКУЛЯРНЫХ МЕМБРАН ПРИ ВЫСОКОЙ ОСЛОЖНЕННОЙ БЛИЗОРУКОСТИ ПОСЛЕ КОМБИНИРОВАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ РАНИБИЗУМАБА И ТРАНСПУПИЛЛЯРНОЙ ТЕРМОТЕРАПИИ
 

ВОЙТОВИЧ О. І., СЕЛЮК О. В., МАЛИНОВСЬКА Л. Б., СУЛІК В. В.
ПРОБЛЕМИ ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ТРОМБОЗІВ ПРИ АНТИФОСФОЛІПІДНОМУ СИНДРОМІ
 

ВОЛКОВ В.В, ВОЛИНЕЦЬ Л. М.
ЯКІСТЬ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ З РІЗНИМИ РІВНЯМИ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ТА СПОСОБУ ЖИТТЯ
 

ГВОЗДЕЦКАЯ М. Г., ЮРКО К. В., СОЛОМЕННИК А. О., БОНДАРЬ А. Е., МОГИЛЕНЕЦ Е. И., ВИНОКУРОВА О. Н., АНЦЫФЕРОВА Η. В., ГАВРИЛОВ А. В
ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИПИДНОГО СПЕКТРА КРОВИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ
 

ГЕРАСИМОВА О. В.
ОЦІНКА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ВЕГЕТАТИВНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ З БРОНХІАЛЬНОЮ АСТМОЮ ЗА ДАНИМИ РЕОЕНЦЕФАЛОГРАФІЇ
 

ГОРБОКОНЬ Н. М., ЛАГОДА Н. М., РУДНИЦЬКА О. Г., ДІБРОВА Ю. В.

ОСОБЛИВОСТІ ПАТОМОРФОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ М’ЯКОТКАНИННИХ ПУХЛИН

 

ДЕМЬЯНЕНКО А. С., СЕМЕНЮК Л. Н.
ДЕТОКСИКАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ ОЗОНОТЕРАПИИ ПРИ НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТИ
 

ДИННИК Н. В.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕТІОЛОГІЇ, ПАТОГЕНЕЗУ ТА КЛІНІКИ ХРОНІЧНОГО ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ
 

ДУБРОВ С. О., ТРОФИМОВИЧ О. О.
ВПЛИВ СКЛАДНОСТІ ТА ТРИВАЛОСТІ ВІДЛУЧЕННЯ ВІД РЕСПІРАТОРА НА ЛЕТАЛЬНІСТЬ ПАЦІЄНТІВ З ТЯЖКОЮ ТРАВМОЮ ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ТРИВАЛОЇ ШТУЧНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ ЛЕГЕНЬ
 

КАЧАН І. С.
ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ПАЦІЄНТІВ З ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВИРАЗНОСТІ КОМПОНЕНТІВ МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ
 

КОНДРАТЮК Л. О.
КЛІНІЧНІ ТА ЛАБОРАТОРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЗАПЕЧІНКОВИХ ПРОЯВІВ ХРОНІЧНОГО ГЕПАТИТУ
 
КОЧЕТ К. О.ВПРОВАДЖЕННЯ АДАПТОВАНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО РЕАБІЛІТАЦІЇ ПАЦІЄНТІВ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ ІНФАРКТ МІОКАРДА, УСКЛАДНЕНИЙ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ
 

ЛАВРИК О. А.
ОЦЕНКА ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАЦИИ БАНДАЖИРОВАНИЯ ЖЕЛУДКА У ПАЦИЕНТОВ С МОРБИДНЫМ ОЖИРЕНИЕМ
 

ЛАЗАРЕВА К. П., СИЧЕНКО Ю. О., БЕЗРОДНИЙ А. Б.
ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕТОДІВ РЕПЕРФУЗІЙНОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ З ГОСТРИМ КОРОНАРНИМ СИНДРОМОМ З ЕЛЕВАЦІЄЮ СЕГМЕНТА ST
 

МІШЕНІН А. Б.
НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА ПЕРВИННУ ВІДКРИТОКУТОВУ ГЛАУКОМУ

МИХАЙЛИЧЕНКО С. Я., ФЕФЕЛОВА Е. В., ТЕРЕШКОВ П. П., МАКСИМЕНЯ М. В., ХЫШИКТУЕВ Б. С.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ ОКИСЛЕННЫХ ЛИПОПРОТЕИНОВ НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ И АНТИТЕЛ К НИМ У ПРАКТИЧЕСКИ ЗДОРОВЫХ И БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ И ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
 

МОРОЗОВА А. І., СТЕПАНЕНКО В. І., КОРОЛЕНКО В. В.
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТІВ НАНОСРІБЛА У ЛІКУВАННІ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ШКІРИ
 

МОЦАРЬ М. А., ФИЛОНЕНКО Т. Г.
ЗНАЧЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ КОЛЛАГЕНА IV ПРИ ФИБРОЗНО-КАВЕРНОЗНОМ ТУБЕРКУЛЕЗЕ
 

МУРГІНА М. М., ПИПА П. В.
ПОЛІМОРФІЗМ ГЕНУ TNF-АЛЬФА ПРИ ЛОКАЛІЗОВАНИХ І ГЕНЕРАЛІЗОВАНИХ ГНІЙНО-СЕПТИЧНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ У ДІТЕЙ
 

ПАВЛІВ Л. Б., ЯРЕМЕНКО О. Б., ХАРКЕВИЧ Т. Ю., ФЕДЬКОВ Д. П., МАТІЯЩУК І. Г.
ДЕБЮТНІ КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНІ ПРОЯВИ ВУЗЛИКОВОГО ПОЛІАРТЕРІЇТУ (РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ)
 

ПОЛТОРАК І. Ю., КОРЧАК А. І., КОЛОСОВИЧ А. І., ОМЕЛЬЧЕНКО А. В., КОСТЕЦЬКА О. В.
СТАН МІСЦЕВОГО ІМУНІТЕТУ У ДІТЕЙ З АЛЕРГІЧНОЮ СХИЛЬНІСТЮ
 

ПРОНЮК Х. О.
МОЖЛИВОСТІ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ УЛЬТРАСОНОГРАФІЇ В ДІАГНОСТИЦІ СТЕАТОЗУ ПЕЧІНКИ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ХРОНІЧНИМ ГЕПАТИТОМ
 

РОМАНЮК А. Р., ГУРНАК Т. В.
ОСОБЛИВОСТІ НЕВРАСТЕНІЧНОГО СИНДРОМУ У ДІТЕЙ З НЕРВОВО-АРТРИТИЧНОЮ АНОМАЛІЄЮ КОНСТИТУЦІЇ
 

РОТТЕР М. М., МАРТИНЧУК О. А.
ОЖИРІННЯ ТА ХАРЧОВА НЕПЕРЕНОСИМІСТЬ: НОВІ МОЖЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ ВАГИ
 

СЛОНОВА М. М., СЕМИЛЕТОВА Я. Б., ХОЖЕНКО А. О., КУЛИГИН А. В.
ИЗМЕНЕНИЯ СООТНОШЕНИЯ КЛЕТОК КРОВИ КАК МАРКЕР ВЫРАЖЕННОСТИ ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ПРИ ПЕРИТОНИТЕ
 
Таланова О. С. ФОРМУВАННЯ МАСИ СЕЛЕЗІНКИ У ПЛОДІВ ТА ДІТЕЙ ДО РОКУ В НОРМІ ТА ПІСЛЯ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО АНТИГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ
 

ТОЛСТАНОВА Г. О.,
КУЩ В. М.КЛІНІЧНА ОЦІНКА ГЕМОСТАЗІОЛОГІЧНИХ ПОРУШЕНЬ У ВАГІТНИХ З ПАТОЛОГІЧНИМ РІВНЕМ АНТИФОСФОЛІПІДНИХ АНТИТІЛ НА ТЛІ НЕВИНОШУВАННЯ ВАГІТНОСТІ
 

ФЕДОРИЧ П. В.
ОБҐРУНТУВАННЯ ТА АПРОБАЦІЯ ОРИГІНАЛЬНОГО СПОСОБУ ВЗЯТТЯ БІОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ З МЕТОЮ АДАПТАЦІЇ ДІАГНОСТИКУМА ФЕМОФЛОР-16 ДЛЯ КІЛЬКІСНОЇ ДЕТЕКЦІЇ АНАЕРОБНОЇ ТА МІКРОАЕРОФІЛЬНОЇ МІКРОФЛОРИ СЕЧОСТАТЕВОЇ СИСТЕМИ ЧОЛОВІКІВ
 

ЦЕМА Є. В., ДІБРОВА Ю. В., ЮРКІВ О. Є., ШУСТИК Т. М., НЕЙМАРК О. С.
РЕЗУЛЬТАТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ САНАЦІЇ ГОСТРИХ ПІЛОНІДАЛЬНИХ АБСЦЕСІВ
 

АНТОНЕНКО А. М.
ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ ДІЇ ОКСАЗОЛОВИХ ГЕРБІЦИДІВ НА ОРГАНІЗМ ТЕПЛОКРОВНИХ ТВАРИН ТА ЛЮДИНИ
 

БОБРИКОВИЧ О. С., ЧОРНА Н. В.
ЕПІДЕМІОЛОГІЯ ОЖИРІННЯ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ ПРИКАРПАТСЬКОЇ ПОПУЛЯЦІЇ
 
БОРИСЕНКО А. А, КАРПЕНКО В. В.ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА БЕЗПЕЧНОСТІ УМОВ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ, ЗАДІЯНОГО У РОБОТІ З ФУНГІЦИДОМ БЕНАЛАКСИЛ-М, З ВИКОРИСТАННЯМ РІЗНИХ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ
 

ВАВРІНЕВИЧ О. П.
ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА БЕЗПЕЧНОСТІ ОБ’ЄКТІВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПРОДУКТІВ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ФУНГІЦИДІВ КЛАСУ ТРИАЗОЛІВ
 

ВОЛОДІЙ М. О.
АНАЛІЗ УМОВ ПРАЦІ ЛІКАРІВ ТА ВИВЧЕННІ РОЛІ ВПЛИВУ ПСИХОЕМОЦІЙНИХ ФАКТОРІВ НА РОЗВИТОК ВИРОБНИЧО-ЗУМОВЛЕНОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ
 

ХМЄЛЄВСЬКА О. М., МОКІЄНКО А. В., ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ В. Г., НІКОЛЕНКО С. І.
САМООЧИЩЕННЯ ФАСОВАНОЇ МІНЕРАЛЬНОЇ ЛІКУВАЛЬНО-СТОЛОВОЇ ВОДИ ВІД ESCHERICHIA COLI ВПРОДОВЖ ЗБЕРІГАННЯ
 

КАЛЬЧЕНКО А. Д., МОЙСЕЄНКО В. О.
СТОРІНКАМИ ІСТОРІЇ НАУКОВОГО ПОШУКУ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (ДО 80-РІЧЧЯ КАФЕДРИ ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ № 2)

 

Share Button
УНММЖ / usmyj@nmu.ua / USMYJ