№ 1 (71) – 2013

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА
ГУРЦ В. В.

ЗДОРОВА ПОЛІТИКА – ЗДОРОВЕ СУСПІЛЬСТВО – ЗДОРОВА ЛЮДИНА.

Резюме. В результаті, значення здоров’я як політична категорія явище взаємодії та взаємного Приєднання стратифікації гомогенних і гетерогенних позитивних, об’єктивних і суб’єктивних, внутрішніх і зовнішніх факторів, умов і причин, спрямованих на гармонійну взаємодію політично освічених людей, в політично розвиненому суспільстві , який еволюціонує відповідно до зміни законів, де уряд виконує свої функції, діяльність соціальних і політичних інститутів і політичних процесів, спрямованих на досягнення загального блага.
Охорона здоров’я є важливим економічним і соціальний потенціал країни, через вплив різних чинників навколишнього середовища.
Таким чином, існує потреба в інтеграції на основі інтеграції біологічних, психологічних і соціальних категорій – здоров’я.

 
ТЕОРЕТИЧНА МЕДИЦИНА
TRIFONOVA K., SLAVEYKOV K., DESPOTOVA-TOLEVA L., STOYANOV V., ATANASOV M.

INTERDISCIPLINARY INTERACTION BETWEEN GENERAL PRACTITIONERS AND OPHTHALMOLOGISTS.

Summary: In Bulgaria, the prevention of eye diseases are engaged in general practice. In order to evaluate chto¬by willingness to cooperate and the level ob¬scheniya between general practitioners and physicians’ offline talmologami we gave written anonymous anke¬ty ophthalmologists in the National Assembly. In re¬zultate study, we found that the majority of ophthalmologists are willing to take part in courses and checking obrazovatel¬nyh view. However, oftal¬mologi not satisfied with the information they polu¬chayut by general practitioners.

 
ВОДЯНИК A. A., БЕРЛІНЕЦЬ Б. В.

РОЛЬ ДИСТАНТНОГО ЗВ’ЯЗКУ У МІЖКЛІТИННИХ ВЗАЄМОДІЯХ.

Резюме: Робота включає в себе експериментальні дані придбання стійкості до антибіотиків в музей культури E.coli К12 під впливом далекого фізичного з’єднання. Протягом 18 днів, бактеріальна культура втрачає чутливість до хлорамфеніколу без безпосереднього контакту з антибіотиком. У цій статті коротко повідомляє можливі механізми міжклітинної комунікації. Він описує зміни в культурі прокаріотів клітин на мікроскопічному рівні, які відбуваються, коли бактерії адаптуватися до антибіотиків.

 
КОВАЛЬЧУК О. І.

УЛЬТРАСТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ АДЕНОГІПОФІЗА В ГОСТРОМУ ПЕРІОДІ ОПІКОВОЇ ХВОРОБИ ТА ЗАСТОСУВАННІ ДЕЗІНТОКСИКАЦІЙНИХ РОЗЧИНІВ.

Резюме. У статті представлені дані про динаміку патологічних змін в травмі аденогипофиз опікової в експерименті та шляхом внутрішньовенної інфузії аптечних корекція детоксикації рішень. На підставі ультраструктурних досліджень було встановлено, що використання пеленгація розчину ХАЕС-LX-5% і молочний білок-C значно знижується патологічні зміни в тканині аденогіпофіза в опіковою хворобою, зменшити розвиток набряку і втрати ендокринних клітин.

 
ОСТАПЕНКО О. В.

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПЕЧЕНИ КРЫС ПРИ КОРРЕКЦИИ ГИПОТИРЕОЗА L-ТИРОКСИНОМ В КОМПЛЕКСЕ С КАЛЬЦИТОНИНОМ.

Резюме: За допомогою метода трансмісійної електронної мікроскопії проведено дослідження ультра струк¬тури клітин печінки щурів через 100 діб після тиреоїдек- томії. Тваринам проводилася терапія L-тироксином у комплексі з кальцитоніном. У дослідженні з’ясовано, що тиреоїдектомія впливає на морфофункціональний стан печінки щурів. Встановлено, що застосування L-тирокси¬ну та кальцитоніну, як коригуючого фактору, призводить до мінімальних структурних змін печінки тварин.

 
САВОСЬКО С. І.

СТРУКТУРНІ ЗМІНИ КОРИ ВЕЛИКОГО МОЗКУ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ІНСУЛЬТІ ТА ЇХ ФАРМАКОКОРЕКЦІЇ.

Резюме. В експериментальному дослідженні показано розвиток структурних змін кори головного мозку щурів при повторному інсульту. У гострому періоді інсульту спостерігається розвиток набряку нейронів і дест¬рукція синапсів в цереброкортексе обох півкуль. Застосування пептидних препаратів Церебрал, кортек- сін і церебролізин попереджає деструкцію сінап¬сов і забезпечує пластичність ураженим участ¬кам мозку.

 
ЯРМОЛЮК Є. С., ЦИМБАЛЮК В. І., ТРОЯН О. І.

ПРОТОКОЛ ОЦІНКИ СТІЙКИХ НЕВРОЛОГІЧНИХ ПОРУШЕНЬ ПІСЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ФОКАЛЬНОЇ ЦЕРЕБРАЛЬНОЇ ІШЕМІЇ В ЕКСПЕРИМЕНТІ НА ЩУРАХ.

Резюме. Запропонована протокол неврологічного тестування дозволяє для надійного і точного довгострокового кількісної оцінки стійких функціональних порушень у щурів з фокальної ішемії головного мозку і не вимагає спеціального дорогого устаткування. Цей протокол може бути використаний для експериментального дослідження відновного лікування ішемічного інсульту.

 
КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
АЛИЕВА Э. Ш., ИВАНОВА Н. В., КОПАЕНКО А. И.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГАНЦИКЛОВИРА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ГЕРПЕТИЧЕСКИХ КЕРАТИТОВ.

Резюме. Були представлені результати обстеження і лікування 50 хворих з герпетичною. Основна група складалася з 20 пацієнтів (20 очей), крім традиційного лікування ганцикловір. Було встановлено, що застосування ганцикловіру і хворого з герпесу кератит сприяло більш швидке полегшення запального процесу і зниження часу обробки.

 
АХМАД АБЕД АЛЬ РАХИМ АБДАЛЛАХ АКРАБАВИ, САКОВИЧ В. Н.

ВЛИЯНИЕ НИКОТИНАМИД-СОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ НА КОНЦЕНТРАЦИЮ НИКОТИНАМИДНЫХ КОФЕРМЕНТОВ В КРОВИ БОЛЬНЫХ С НЕПРОЛИФЕРАТИВНОЙ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИЕЙ И В ЭКСПЕРИМЕНТЕ.

Влияние никотинамид содержащих препаратов на концентрацию никотинамидних коферментов в крови больных с непролиферативной диабетической ретинопатией и у экс-перименти. Нами проведено исследование влияния нико-тинамид содержащих препаратов (Цитофлавин и катахро- ма) на концентрацию никотинамидних коферментов в крови больных с непролиферативной диабетической ретинопатией и в эксперименте. Доказано что после курсового застосу¬вання препаратов, содержащих никотинамид (Цитофлавин, катахром) в медикаментозной терапии в основной группе пациентов и у животных значительно повышается уровень окис¬ленои формы НАД и восстановленной формы НАДФН, НАДФ, снижение концентрации восстановленного НАДН.

 
БЕЗРОДНАЯ А. В.

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ HCV-АССОЦИИРОВАННОГО ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕГО СТАДИИ.

Резюме. В статье приведены результаты изучения особенностей клинико-лабораторного течения ИОУ-асоцийо- ного цирроза печени в зависимости от его стадии. По результатам анализа полученных данных установлено, что у 39% больных заболевание впервые оказывалось на стадии сформированного ЦБ; с ростом класса ЦБ чаще вы-являются основные клинические симптомы и синдромы сни-жения уровня тромбоцитов и эритроцитов ниже нормы, повышение СОЭ может свидетельствовать о степени тяжести ИОУ-ассоциированного ЦБ, в отличие от количества лейко¬цитив. Также обнаружено, что выраженность цитолитического синдрома и уровень общего белка не коррелирует с тяжкис¬тю заболевания, а достоверное снижение альбумина и ПТИ, рост показателей пигментного обмена характерно для увеличения класса ЦБ.

 
БУРИНСКИЙ Н. В., БОРОВИКОВ К. С.

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ВИЧ-АССОЦИИРОВАННОГО ТУБЕРКУЛЕЗА.

Туберкулез у лиц, инфицированных ВИЧ, представляет собой эпидемию в эпидемии. ВИЧ-инфекция отно¬сится к наиболее важным из факторов риска развития туберкулеза.
Для ретроспективного анализа клинико-лаборатор¬ных и морфологических особенностей коинфекции ВИЧ/ ТБ нами были изучены патологоанатомические заклю¬чения вскрытий пациентов, умерших за период с января по май 2011 года в Учреждении “Гомельская областная туберкулёзная клиническая больница”. Для выполнения поставленных задач были созданы 2 группы. ОГ соста¬вили пациенты с ВИЧ-ассоциированным туберкулёзом (30 человек). В КГ были включены ВИЧ-отрицательные больные туберкулёзом (32 человека).
Определено, что развитие ТБ у ВИЧ-инфицирован¬ных происходит на 3-4 стадии ВИЧ-инфекции (по клас¬сификации ВОЗ, 2006). У пациентов с данной патологи¬ей наблюдается более быстрое течение ТБ в молодом возрасте по сравнению с ВИЧ-негативными пациента¬ми. Большую часть умерших пациентов с ВИЧ-ассоции- рованным туберкулёзом составили мужчины в возрасте 37,9 ± 9,2 лет. Стаж заболеваемости туберкулёзом со¬ставил 1,77 ± 3,2 лет.
У пациентов с ВИЧ-ассоциированным туберкулёзом морфологические изменения чаще были в таких орга¬нах как лёгкие и печень. Достоверно чаще выявлялись следующие изменения в лёгких: полнокровие лёгочной ткани (свидетельствуют о частом развитии острой дыха¬тельной недостаточности у пациентов с коинфекцией ВИЧ/ТБ), бугорки продуктивно-некротического типа и полнокровие лёгочной ткани (что говорит об остро про¬грессирующей форме ТБ-процесса), лейкоциты в про¬свете бронхов и десквамация бронхиального эпителия (что подтверждает остро прогрессирующий ТБ-процесс). Морфологические изменения тканей печени (р<0,05) заключались в очаговой жировой дистрофии гепатоци- тов (что может являться следствием длительного при¬ёма антиретровирусной терапии), бугорков продуктив¬но-некротического типа (что говорит о частом развитии у ВИЧ-инфицированных генерализованной ТБ-инфек- ции), лимфогистиоцитарная инфильтрация портальных трактов (что является проявлением хронического гепа¬тита), гидропическая дистрофия гепатоцитов (что может быть следствием нарушения белково-водно-электролит¬ного обмена у ВИЧ-позитивных пациентов).

 
ВЕНЕДИКТОВА О. А., РЫКОВ С. А., СУК С. А., САКСОНОВ С. Г.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ СЕРОЗНАЯ ХОРИОРЕТИНОПАТИЯ. НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ЭТИОЛОГИЮ И ПАТОГЕНЕЗ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).

Обзор литературы посвящен такой актуальной проблеме этнологии как центральная серозная хориоретино- патия – этиологии, современным теориям патогенеза и прин¬ципам классификации.

 
ИВАНОВ А. С., ТАТАРЕНКО Д. П., ШАЛИМОВ С. А., СМАЛИЙ К. В., ТВАРДОВСКИЙ А. М., УЛИЧНЫЙ В. И.

ФАНТОМНО-БОЛЕВОЙ СИНДРОМ – ПРОБЛЕМА, С КОТОРОЙ СТАЛКИВАЕТСЯ ЧЕЛОВЕК ПОСЛЕ АМПУТАЦИИ КОНЕЧНОСТИ.

Резюме: В статье изложены основные механизмы патогенеза формирования фантомной боли, раскрыты основные теории ее формирования, а также методы коррекции и реабил¬итации пациентов. Разработаны способы предупреждения да¬ного осложнения.

 
КАРАКУРСАКОВ Н. Э., БАСНАЕВ У. И., ГОРЕЛОВ И. И.

РОЛЬ РАННЕГО ЭНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ.

Проведенные исследования подчеркнуть важность алиментарной поддержки в послеоперационном периоде и позволяют рекомендовать раннее энтеральное хар¬чування как эффективный метод, позволяющий достичь швид¬кишого выздоровления хирургических больных.

 
КАРПЕНКО О. О., КОЛЕСНИК В. Л., ЛАСТОВЕЦЬКА П. Д.

ОПТИМІЗАЦІЯ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ АЛЬГОДИСМЕНОРЕЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ.

Ефективність та безпека застосування селективного нестероїдного протизапального препарату (НПЗП) – мовалиса у формі ректаль¬них свічок були досліджені у 52 амбулаторних гіне¬кологіческіх хворих 23,7 ± 2,4 років з альгодісменоре- їй. Всі пацієнтки, крім мовалиса, отримували стан¬дартную комплексну терапію. Встановлено, що вклю¬ченіе в комплексну терапію гінекологічних боль¬них з альгодисменореей мовалиса у формі ректаль¬них свічок в якості НПЗП дозволяє зменшити ін-тенсивность болю в перші 2-3 дні лікування з последу¬ющім повним її купированием при гарній перено¬сімості і відсутності побічних ефектів у пацієнток.

 
КОВАЛЬЧУК В. М.

РЕЗУЛЬТАТИ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ВНУТРІШНЬОСУГЛОБОВИХ ПЕРЕЛОМІВ ПРОКСИМАЛЬНОГО ВІДДІЛУ ПЛЕЧОВОЇ КІСТКИ .

Резюме. Представлені результати клінічного дослідження хірургічного лікування 41 пацієнта з внут-рісуставнимі переломами проксимального відділу плечової кістки. Проведено комплексну функціональ¬ная оцінка результатів оперативного лікування в отда¬ленний період (6-27 місяців) з використанням шкал Constant і QuickDASH. Проведено аналіз типових ос¬ложненій. Післяопераційні ускладнення діагнос¬тіровани у 19,5% хворих, половина їх була пов’язана з хірургічним втручанням при об’єктивно слож¬ной конфігурації перелому.

 
КОНДРАТЮК Л. О.

КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ КРІОГЛОБУЛІНЕМІЧНОГО СИНДРОМУ У ХВОРИХ З ХРОНІЧНИМ ГЕПАТИТОМ С.

Резюме. У статті представлені результати дослідження клініко-лабораторних особливостей перебігу криоглобулинемическом синдрому (КГС) у хворих з хронічним гепатитом С (ХГС). Серед хворих ХГС з КГС більшість складали жінки, віком стар¬ше 40 років. На наявність клінічних симптомів КГС влія¬лі орієнтовна тривалість ІОУ-інфекції та уро¬вень криоглобулинов. У пацієнтів з КГС частіше наблюда¬лісь загальна слабкість і артралгії, ніж у пацієнтів з ХГС без супутнього КГС. Пурпура, симптоми пері¬феріческой нейропатії, ураження нирок і легень, ко ¬ торие обтяжували перебіг ХГС, відзначалися тільки у хворих з супутнім КГС. Аналіз результатів ла¬бораторних досліджень показав, що у хворих на ХГС, як з КМБ, так і без нього, в рівній мірі виражені синдроми цитолізу (підвищення активності АЛТ), ме-зенхімально-запальний (підвищення ТП) і холе- стазу (підвищення активності ЛФ). Проте у хворих з супутнім КГС значно частіше реєструвалася лейкопенія, лімфоцитоз, підвищений рівень ШОЕ, гіпергаммаглобулінемія і позитивний ревма¬тоідний фактор.

 
ЛАЗАРЕВА К. П., РУДЕНКО Ю. В., БЕЗРОДНИЙ А. Б., КАЦИТАДЗЕ І. Ю.

КЛІНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ У ХВОРИХ З НЕУСКЛАДНЕНОЮ ЕСЕНЦІАЛЬНОЮ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ, ЗА ДАНИМИ АППЛАНАЦІЙНОЇ ТОНОМЕТРІЇ.

Резюме: Проведено клініко-інструментальне обстеження хворих з ускладненою есенціальній АГ 1-11 ступеня. Показники центральної гемодинаміки і пружно-еластичних властивостей артеріальної стінки в під-групах хворих визначали за методикою аппланаці- онной тонометрії, приладом БрЬудтоСог. Аналіз і ста-статистично обробку отриманої інформації осуще-ствлялі за допомогою 1-критерію Стьюдента та критерію Вілкоксона.

 
ПЕТЕЛИЦЬКА Л. Б., ФЕДЬКОВ Д. Л., ЮР’ЄВА Г. О.

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПАТОГЕНЕЗУ СИСТЕМНИХ НЕКРОТИЗУЮЧИХ ВАСКУЛІТІВ.

Резюме. У даній статті представлені літературні дані останніх років щодо патогенезу сі¬стемних некротизуючих васкулітів. Продемонстрі¬ровано патогенетичну роль антинейтрофільних ци-топлазматіческіх антитіл, антитіл до протеїну-2 лізо- сомальной мембрани, ендотелію та маркерів його дис-функції, Т- і В-лімфоцитів у розвитку даної патоло¬гіі. Виявлені особливості патогенезу повинні бути основою для створення нових ефективних методів ле¬ченія хворих системними некротизуючим васку¬літамі.

 
РАЙ О. В.

УРОКАНІНОВА КИСЛОТА ТА ЇЇ УЧАСТЬ В ПАТОГЕНЕЗІ ПСОРІАЗУ.

Резюме. У статті представлений огляд сучасних літературних даних з питання ролі імунних меха-нізмів у патогенезі псоріазу. Серед них велика вні¬маніе приділяється уроканіновой кислоті, яка обес¬печівает природний захист шкіри від впливу сол¬нечного випромінювання, будучи посередником індуцірован¬ной імуносупресії.
Мета нашого дослідження полягала у визначенні рівня уроканіновой кислоти і активності гістідази у хворих на псоріаз.
Для дослідження використовувалися змиви поту з по-поверхні шкіри. У цих пробах визначали рівень уро-каніновой кислоти і активність гістідази методом спекрофотометріі.
При дослідженні 43 хворих на псоріаз віком від 17 до 86 років встановлено істотне зниження уров¬ня уроканіновой кислоти (від 0,9 до 4,6 нмоль \ см.кв.) І активності гістідази (від 0,7 до 3,9 од.) в порівнянні з нормою (9,4 + 0,52 нмоль \ см.кв. і 8,1 + 0,47 од. соответ¬ственно). У хворих в прогресивній стадії активність гістідази була нижчою, ніж у хворих в стаціонарній стадії. Дуже низька активність спостерігалася у паці¬ентов з ексудативної формою псоріазу і з псоріаті¬ческой артропатией і становила в середньому 1,5 + 0,54 у 2 + 0,43 од. відповідно. Найнижча – у боль¬них, які мали псоріатичну еритродермії.
Аналіз результатів проведених нами ісследова¬ній вказує на велике значення рівня уроканіно¬вой кислоти і активності ферменту гістідази в патоге¬незе псоріазу, що повинно враховуватися при розробці тактики комплексного індивідуалізованого лече¬нія хворих на псоріаз.

 
ФЕДЬКОВ Д. Л., ТРУШ І. Ф., ОЛІФІРЕНКО О. І.

ДИСМЕТАБОЛІЗМ ХРЯЩОВОЇ ТКАНИНИ У ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРОЗ: ЛАБОРАТОРНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА ТА ШЛЯХИ МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ КОРЕКЦІЇ.

Резюме. У даній статті представлені результати досліджень особливостей ураження хрящової тка¬ні у хворих на остеоартроз. Продемонстровано па-тогенетіческая роль С-термінального телопептиду кол-лагена 2-го типу, олігомерного матриксного протеїну, матриксних металопротеїназ у розробці хряща, мож-ливість ранньої діагностики та корекції дісметабо- лизма хрящової тканини у хворих на остеоартроз.

 
ПСИХОЛОГІЯ ТА ПСИХІАТРІЯ
ГОРЛОВ І. Β.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РЕКУРРЕНТНОГО ДЕПРЕССИВНОГО РАССТРОЙСТВА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА НАЧАЛА ПЕРВОГО ЭПИЗОДА.

Резюме: Было проведено комплексное обследование 96 пациентов в возрасте от 20 до 65 лет с диагнозом по МКБ-10: рекуррентный депрессивное расстройство (БОС). Методы опыт вания включали ретроспективное изучение анамнеза пациента, кпинико-психопатологическое исследование, обст-ния пациентов по шкале депрессии МАйРБ, оценку качества жизни с помощью опросника ББ-Сб, а также шка¬лу Гамильтона для оценки тревоги (ИАМ-А). Каждый пациент проходил комплекс обследований дважды – во время двух по-последовательного депрессивных эпизодов. Полученные данные свидетельствуют о том, что степень тяжести эпизодов рекуррентного депре¬сивного расстройства, а также частота их возникновения тем выше, чем моложе был пациент на момент начала первого эпизода. Уровень ассоциированной тревоги наоборот, с возрастом имеет тенденцию к росту

 
НAYМEНКО Г. М., БОЖУК Б. С.

ОСОБЛИВОСТІ ДОЛАЮЧОЇ КОПІНГ-ПОВЕДІНКИ ЖІНОК З ЛЕЙОМІОМОЮ МАТКИ В ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ ПЕРІОД.

Резюме. Дана стаття висвітлює особливості впорається поведінки хворих з лейоміомою матки в післяопераційний період.
Наявні в літературі дані про псіхоемоціо-нальном стані жінок після гістеректомії сві-детельствуют про різноманітність цих станів – від пси-хологические благополуччя до глибокої психічної де-задаптаціі. Тому подальше вивчення псіхосома-тичного статусу, індивідуальних особливостей ліч¬ності хворих з міомою матки з різними варіан¬тамі клінічного перебігу дозволить оптимізувати лікувальний процес, поставити завдання для розробки психотерапевтичного впливу з метою поліпшення якості соціальної реадаптації жінок, які страждають цим захворюванням.
В умовах пристосування до хвороби як загрози фізичному, особистісному і соціальному благополуччю, пацієнтом починаються дії, спрямовані на ов-Ладен важкою ситуацією – механізми подолання стресу (або копінг-механізми), що визначають успішний-ність чи неуспішність адаптації. Вивчення та коррек¬ція копінг-Стартегия біля конкретної особистості жінки з лейоміомою матки (можливо і груп) може допомогти у профілактиці та лікуванні захворювань.

 
ПАВЛІЧЕНКО А. Р.

ВЕГЕТАТИВНА ДИСФУНКЦІЯ У ДІТЕЙ, ЯК ПСИХОСОМАТИЧНИЙ РОЗЛАД З ДЕПРЕСИВНИМ КОМПОНЕНТОМ.

Резюме. На основі проведеного дослідження 58 підлітків з вегетативною дисфункцією, іспользова¬лісь клінічний, клініко-анамнестичні та психо-патологічний (шкала депресії Бека) методи. Були виявлені ознаки депресії різного ступеня в більшості, 62% у тому числі у 40% дітей виявлена ​​субдепресія, у 22% – депресія. Наявність первинно виникли психогенно обумовлених симптомів деп-рессіі і вторинних ознак вегетативної дісфунк¬ціі вказують на психосоматичний механізм фор¬мірованія розглянутого психологічного состоя¬нія.

 
ХОДАН Β. Β., МИЦЬКО Β. М.

ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПСИХОЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ У ДІТЕЙ ІЗ ХРОНІЧНИМ ХОЛЕЦИСТОХОЛАНГІТОМ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ СТАНДАРТНОЇ І КОМБІНОВАНИХ СХЕМ ТЕРАПІЇ.

Резюме. Дослідження включало динамічне спостереження змін психоемоційного стану 120 дітей з хронічним холецістохолангітов. Установ¬лено, що при застосуванні стандартної терапії рівень самопочуття і активності пацієнтів краще востанав- Лівану в умовах впровадження комплексного лікування з Тіотриазоліном і аскорбіновою кислотою, рутином в поєднанні з техніками позитивної психотерапії. Пос¬ле застосування стандартної терапії показники актів¬ності були значно нижчими. Впровадження комплексно¬го лікування з Тіотриазоліном і аскорбіновою кислотою, рутином в поєднанні з техніками позитивної псіхоте¬рапіі відзначалося поліпшення настрою пацієнтів, середні показники за даним критерієм були вищими, ніж до моменту лікування. Зазначаємо, що псіхоемоціо¬нальние стани у дітей із захворюванням хронічес¬кім холецистохолангит за методикою САН значно поліпшувалися після застосування комплексного лікування з аскорбіновою кислотою, рутином в поєднанні з техні¬камі позитивної психотерапії. Введення в процеси реабілітації дітей з біліарної патологією психот-рапевтіческіх практик позитивно вплинуло на ді-Намік одужання пацієнтів і вимагає дальней¬шего методичного та практичного совершенствова¬нія, враховуючи специфіку перебігу захворювання.

 
ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА
HRYHORENKO L. V.

ANALYSES OF THE CASES OUTBREAKS ASSOCIATED WITH DRINKING WATER IN THE DIFFERENT COUNTRIES OF THE WORLD (BY THE LITERATURE DATA).

Resume. Data analysis literature review includes information on outbreaks that lasted from January 1999 to December 2000 and earlier during 1995 and 1997. Since 1971, the Office of the Environment and the Council of State and Territorial Epide¬miolohiv US uses monitoring vy¬nyknennya causes outbreaks of water-caused diseases with joint surveillance system. Syste¬ma This observation is the primary source of data regarding ot¬rymannya transmission mechanism and effects display of water-caused diseases among naselen¬nya the US and other countries.

 
ВИЩА МЕДИЧНА ОСВІТА
SLAVEYKOV K., TRIFONOVA K., DESPOTOVA-TOLEVA L., STOYANOV V., SHOSHEVA V.

E-LEARNING IN THE FIELD OF OPHTHALMOLOGY.

Summary: E-learning is a promising new area of ​​study that allows students to improve their skills without additional enforcement-risk patient. E-learning is not effective by itself, but the use is-in addition to the standard methods of teaching it enhances the efficiency of the educational pro¬tsessa without increasing training needs persona¬la. At the same time, the lack of willingness of doctors to uchas¬tiyu in web-learning environment, lack of interaction, a wide variety of quality and quantity susche¬stvuyuschego software presents difficulties.

 
РОМАНЮК І. Д.

ЕПОНІМИ В АНАТОМІЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ.

Резюме. Епонімом – назва хвороби, методу або структури, до складу якої входить власне ім’я на ім’я людини, відкрив і описав цю структуру. Епонімом для зручності замінюють конструкціями, ото-бражать структурно-функціональні та топографо-ческие особливості описуваних структур

 

 
ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ
КОРОЛЕНКО В. В.

ЕЛЕМЕНТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ У СТАРОДАВНІ ЧАСИ.

Резюме: у статті розглянуто елементи організації системи охорони здоров’я і, зокрема, дермато-венерологічної допомоги у провідних країнах стародавнього світу. Показані основні етапи розвитку государствен¬ной регламентації врачевания.

 
СВІНЦІЦЬКИЙ І. А., ДЖУМА К. А.

РОЗВИТОК СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКИ У НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ О.О.БОГОМОЛЬЦЯ: ПІДСУМКИ 2012 РОКУ.

Резюме. У статті аналізується діяльність Студентського наукового товариства імені О.А.Киселя в 2012 році, відзначені основні досягнення та недоліки. По¬казано місце організації в системі підготовки науч-но-педагогічних кадрів у Національному медіцінс¬ком університеті імені О.О.Богомольця, вирішенні ак¬туальних питань передової медичної думки і практики охорони здоров’я.

 

Share Button
УНММЖ / usmyj@nmu.ua / USMYJ