№ 3 (75) – 2013

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА
ГОЛУБЕНКО O. O., ГАЛІЄНКО Л. І.

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОФІЛАКТИКИ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ В УКРАЇНІ.

Резюме. Медична, соціальна та економічна значимість проблеми гіпертонії робить зростаючий попит на поліпшення його профілактика, діагностики та лікування. Ефективність профілактики гіпертонії в значній мірі залежить від правильного профілактичних навчання лікарів в студентів та аспірантів етапів.

ТЕОРЕТИЧНА МЕДИЦИНА
МАЛІКОВ O. B., ЧЕРКАСОВ В. Г.

МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ В МОЗКОВІЙ РЕЧОВИНІ НИРКИ ЩУРІВ НА РІЗНИХ СТАДІЯХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ОПІКОВОЇ ХВОРОБИ.

Резюме. Структура мозку нирок на 1, 3 7, 14, 21 і 30 днів після того, як опік експериментально. Вогнищеві зміни в проксимальних канальцях і дистальних нефрона були розроблені на день 3. накопичення білка мас в просвіті дистальних канальців і збирають спостерігалося з 7-й день з подальшим розвитком трубчастого некрозу.

ПОНЯТОВСЬКИЙ B. A., ШИРОБОКОВ В. П., БОБИР В. В.

ПОРІВНЯЛЬНА ЧУТЛИВІСТЬ ПЕРЕЩЕПЛЮВАНИХ КУЛЬТУР КЛІТИН ДО ЕНТЕРОВІРУСІВ ВИДІЛЕНИХ ІЗ СТІЧНИХ ВОД.

Резюме. У статті представлені дані для порівняння чутливість клітинних культур, заражених ентеровірусами до, які були ізольовані із стічних вод. Встановлено, що оптимальне поєднання для моніторингу стічних вод на забруднення ентеровірусної було використання клітинних культур Нер-2 і РД.

КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
АБУ ШАМСІЯ P. H.

МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ВІДЕОЛАПАРОСКОПІЧНИХ ВТРУЧАНЬ У ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННІ В НЕВІДКЛАДНОЇ АБДОМІНАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ.

Аналізується використання відеолапароскопіческіх техніки при проривної виразках шлунка і двенадцатіперст- ной кішкі, гострому холециститі, гострому панкреатиті, гострому апендициті, кишкової непрохідності, гострих гіне­кологічних захворюваннях, а також у постраждалих з аб­домінальної травмою. Застосування лапароскопічного методу в екстреній абдомінальної хірургії сприяє поліп­шенню якості діагностики та лікування, зменшення кількості післяопераційних ускладнень, зниження ле­тальності, а також скорочення тривалості перебування в стаціонарі.

АСЦАТУРОВ Г. Є., СИЗОН О. О.

СТАН АУТОМІКРОФЛОРИ У ХВОРИХ НА ПСОРІАЗ.

Мета – вивчити кількісний склад мікробної флори і ступінь забруднення шкіри хворих на псоріаз, залежно від клінічної форми, стадії, і тривалості захворювання.
Матеріал і методи. Вивчення мікрофлори шкірних поразок були виконані у 64 пацієнтів з псоріазом, які перебували під наглядом. Збір матеріалу, отриманого за способом ідентифікації відбитків пальців, а потім мікробіологічних організмів.
Результати і обговорення. Мікробіологічне дослідження мікрофлори шкіри хворих на псоріаз це можна стверджувати, особливо, наявність золотистого стафілокока, С. епідермальний, С. saprophyticus, пологи Bacillus і Micrococcus. Кількісний склад мікробного пейзажу шкіри виявлено домінуюче положення золотистого стафілокока і епідермального S .. Колонізація шкірних поразок у пацієнтів з псоріазом значно збільшує і, швидше за все, кореляція з клінічним перебігом патологічного процесу, досягаючи максимальних значень у пацієнтів з еритродермії і прогресивний крок.
Висновки. Дослідження простежується залежність кількісного та якісного складу мікрофлори шкіри хворих на псоріаз з клінічного перебігу та тривалості дерматозу.

ІВАНІЩЕВА І. А.

ГРИБКОВІ УРАЖЕННЯ СТУПНІВ У ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ – ЕТІОЛОГІЯ, ПАТОГЕНЕЗ ТА КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ.

Резюме. Таким чином, література аналізу, наші власні дослідження мікології зробимо висновок, що Trichophyton гіЬгіт є загальний коефіцієнт у патогенезі грибкових. Різні клінічні форми мікоз стоп збитки були визначені, а саме гіперкератозом форму, ексудативної формою мікозу стоп і формі з алергією. Поєднання мікоз стоп і оніхомікозу спостерігалося також в основному normotrophic типу пошкодження нігтьової пластини. Результати наших дослідників кричить про необхідність подальшого детального вивчення етіологічних чинників, механізми розвитку та клінічного перебігу молодих людей мікоз стоп, а також про необхідність вдосконалення комплексних методів для успішного лікування (етіотропного і патогенні ) захворювання, які ми вивчаємо.

ЛОГАНІХІНА К. Ю., КОЗАРЕНКО Т. М.

РОЛЬ МУЛЬТИДЕТЕКТОРНОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТОМОГРАФІЇ У ДІАГНОСТИЧНОМУ СУПРОВОДІ КОМБІНОВАНОГО ЛІКУВАННЯ РАКУ ГОРТАНІ.

Резюме. Рак гортані є актуальною проблемою сучасної онкології та отоларингології, бо в 60-70% випадків це нозології діагностується на стадії III-IV, і результати в високої смертності цих хворих. Ця стаття підсумовує сучасні підходи до діагностики рецидиву раку гортані, за допомогою якого були виділені якісні та кількісні характеристики кровотоку таких пухлин. Результати цієї роботи дозволили не тільки точно діагностувати наявність або відсутність продовження базового активу раку гортані, але також для визначення точного місця розташування і ступеня пухлини.

ПАСКЕВИЧ Ю. В.

ОБҐРУНТУВАННЯ ХІРУРГІЧНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ТОНЗИЛІТ ТА ПАРАТОНЗИЛЯРНИЙ АБСЦЕС.

Резюме: патоморфологічні дослідження в мигдалинах при хронічному запаленні і перітонзіллярний абсцесу на всіх рівнях (слизова оболонка, строма і паренхіма мигдаликів, перітонзіллярний область), показав, деструктивні зміни сполучної тканини в псевдокапсулу, створення умов для розвитку р тонзиліт та перітонзіллярний абсцес.
Таким чином, мигдалини в стані хронічної або особливо на тлі гострого запалення є причинним фактором у розвитку перітонзіллярний ускладнень. Вони, як причинного фактора і повинні бути видалені тонзилектомії (в “гарячій” або “холодної” період).

ПЕТЕЛИЦЬКА Л. Б., ЮР’ЄВА Г. О.

IGG4 – АСОЦІЙОВАНІ ЗАХВОРЮВАННЯ – НОВА КЛАСИФІКАЦІЙНА ОДИНИЦЯ В РЕВМАТОЛОГІЇ.

Резюме. У даній статті представлені останні опубліковані дані про новому блоці класифікації в ревматології – IgG4, пов’язаних із захворюванням. Показано патогенну роль IgG4, фактор некрозу пухлини ліганд BAFF і квітні, T і В-лімфоцитів і різні цитокіни в розвитку цього захворювання. Він коротко описав клінічні прояви, діагностика та лікування підходів у пацієнтів з відповідними IgG4- хвороби.

ХОРОШКОВА М. В., ВИТОВСКАЯ О. П., БАСОВ А. В., ПИЧКУР А. Л., ЛИТВИНЧУК Л.

М.ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ КАРОТИДНО-КАВЕРНОЗНОГО СОУСТЬЯ (СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ).

Резюме. Клінічна випадок сонної-кавернозний свищ описано в статті. Представлений клінічний випадок демонструє необхідність ретельного анамнезу захворювання, розуміння механізмів розвитку основних симптомів захворювання, глибоких знань теоретичного матеріалу.

ЧЕРКАСОВА О. В.

АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЛІКУВАННЯ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ У ПАЦІЄНТІВ МОЛОДОГО ВІКУ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ.

Дисертація присвячена розробці комплексної схеми обгрунтування та ефективності терапії, яка включає в себе бета-адреноблокатори, метаболіт і сорбційно-дезінтоксикаційні препарати, для лікування генералізованого пародонтиту у молодих пацієнтів з супутньою гіпертонічною хворобою.
Клінічні, лабораторні та морфологічні (світло і електронна мікроскопія ясенного біопсії) дослідження в 75 чоловіків (у віці від 23 до 44 років) визначила, що пропоноване в експериментальній доклінічній оптимізації навчального комплексу одночасного лікування генералізованого пародонтиту та супутньою гіпертонічною хворобою (з включенням бісопролол, тіотриазолін і “Шовк”) має позитивний вплив на всіх клінічних характеристик генералізованого пародонтиту.

ЧЕШУК В. Е. К

ВОПРОСУ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БИСФОСФОНАТОВ В СОСТАВЕ НЕОАДЬЮВАНТНОЙ ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ РМЖ (ОБЗОР).

Резюме. Метою статті було показати існуючі наукові дослідження, в яких вивчали результати сумісного засто­сування бісфосфонатів з хіміотерапією в комплексному лікуванні хворих на РМЗ,

Проведено аналіз результатів низки рандомізованих та ретроспективних досліджень в яких вивчали можливість синергізму в сумісному застосуванні даних групп препа­ратів. Ідея синергізму виникла на основі експерименталь­них досліджень на культерах пухлин. Також було прове­дено ряд досліджень адювантного застосування бісфос­фонатів на фоні поліхіміотерапії, в яких було продемонст­ровано підсилення ефективності хіміотерапії та гормоно­терапії

Встановлено, що відсутні достовірні дані на основі ран­домізованих досліджень, про підвищення ефективності неоадювантної хіміотерапії разом з бісфосфонатами. Не­обхідність в таких дослідженнях є, і прогнозується в першу чергу отримання позитивних результатів в групі хворих на тричі негативний РМЗ, який особливо агрессивно протікає.

ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА
ОВДІЙ M. O., СЕКРЕТНИЙ B. A., ДУДАР Л. B., КОРШАК B. M.

ПРОБЛЕМИ ЗДОРОВ’Я ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИРІШЕННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ СТУДЕНТІВ.

Резюме: Розглядаються навчальні заняття, спосіб життя і якість життя студентів. Функціональні дослідження показали аномалії в кровоносній системі, детальний аналіз, який привів до розвитку і батьківські нові способи діагностики латентного схильність до гіпертензії, ступінь хронічного глобальної гіпокінезії. За результатами запатентована і використовується в методі визначення загальної фізичної працездатності запропонував новий спосіб налаштувати інтенсивність рекреаційної фізичної активності.

ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ
СВІНЦІЦЬКИЙ I. A., ДЖУМА K. A.

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У КИЇВСЬКОМУ МЕДИЧНОМУ ІНСТИТУТІ В ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД (40-50-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ).

Резюме. У статті викладено особливості науково-дослідницької організації роботи студентів у Київський медичний інститут в перше десятиліття після Другої світової війни. На підставі системного аналізу архівних документів і літературних даних наукової, історичної та медичної оцінки досягнень і недоліків діяльності наукового товариства учнів провідних вищу медичну установу нашої країни в цей період проводиться. Він також підкреслив, його роль у вихованні майбутніх видатних лікарів, педагогів, науковців і громадських діячів.

 

 

Share Button
УНММЖ / usmyj@nmu.ua / USMYJ