№ 1 (79) – 2014

Дашко М. О. Денисенко О. І.

 Стан та динаміка захворюваності на піодермії у жителів Львівської області

Резюме. У статті представлені дані про структуру і динаміку захворюваності piodermija серед дітей і дорослих з Львівської області протягом останніх трьох років (2010-2012). Щорічне зростання числа хворих piodermija в регіоні, висока захворюваність серед жителів міста, а також серед людей активного працездатного віку, і збільшення у пацієнтів з глибокими і хронічних форм гнійничкових захворювань шкіри, які потребують госпіталізації встановлюється. Результати проведеного аналізу з-вказують на необхідність вивчення факторів етіопатогенетичної гнійничкових захворювань шкіри серед жителів регіону з метою оптимізації їх лікування та профілактики.

Condition and dynamics of influence of pyodermia in inhabitants of the Lviv region

Summary. The article presents data on structure and dynamics of the piodermiya incidence among children and adults from Lviv region for the last three years (2010-2012). Annual growth of the number of piodermiya patients in the region, high disease incidence among the city residents and also among people of active capable age, and increase in patients with deep and chronic forms of pustulous diseases of skin who need hospitalisation is established. The results of the carried-out analysis indicate the need to study etiopathogenetical factors of pustulous disease of skin among region inhabitants in order to optimize their treatment and prevention.

Коханська А. І., Романюк І. Д.

Проблеми формування статевої освіченості сучасної молоді України

Резюме. Основні проблеми формування сучасної статевого виховання молоді України були вивчені в статті. У статті також представлено аналіз поточних досліджень, які були зроблені вітчизняними та зарубіжними вченими. Ставлення молоді до введення курсу статевого виховання в школах також було просвітлено.

The problems in forming of sexual awareness of the modern youth in Ukraine

Summary. The main problems of formation of modern sexual education of Ukrainian youth have been studied in the article. The article also presents an analysis of the current researches that were made by the domestic and foreign scholars. The attitude of young people to the introduction of the course of sex education in schools has also been enlightened.

Ніколаєнко С. І. Профілактика ендокринних захворювань серед студентів медиків

Резюме. Сьогодні захворювання щитовидної залози, цукровий діабет і ожиріння є найбільш поширеними ендокринні захворювання; частина з них не може розглядатися взагалі, і вимагає регулярного гормональну терапію або хірургію. У статті представлені результати опитування студентів-медиків щодо рівня їх готовності використовувати профілактичні заходи ендокринних захворювань, справді, для себе, тому що вони є тими, хто потенційно використовувати їх у своїй професійній медичній практиці.

 The prevention of endocrine diseases among medical students

Summary. Today the thyroid disorders, diabetes and obesity are the most common endocrine diseases; part of them can’t be treated at all and requires regular hormone therapy or surgery. The article presents the results of a poll of medical students regarding the level of their readiness to use preventive measures of endocrine diseases, in fact, for themselves, because they are the ones who will potentially use them in their professional medical practice.

Овдий М. А., Коршак В. М. Тартачна М. В.

Субъективная самооценка здоровья в зависимости от курения и физической подготовленности

Резюме. У статті представлені поширеність куріння серед студентів і вплив куріння на здоров’я та фізичної підготовки. Ми знайшли поширеність куріння серед студентів було на рівні Європейського союзу і середніх 41,2% курців чоловіків і 17,8% жінок, що палять. Ми не знайшли зв’язку між курінням і індексом маси тіла, життя та індексу потужності, але ми дослідили, що палять люди мали низький рівень фізичної працездатності, ніж некурящі чоловіки. Курять рівня здоров’я студентів був нижчим, ніж у некурящих студентів.

Subjective self-assessment of health in addicted to smoking and physical fitness

Summary. The article presents the prevalence of smoking among students and impact of smoking on health and physical fitness. We found the prevalence of smoking among students was at the level of the European Union and average 41.2% smokers men and 17.8 % smokers women. We didn’t find the relation between smoking status and body mass index , life and power index, but we examined that smokers men had the low level of physical performance than nonsmokers men. Health level smokers students was lower than nonsmokers students.

Тарасенко С. В., Сміянов В. А., Сміянова Ю. О.

Підвищення рівня інформаційно-мотиваційної компоненти реформи медичної галузі у Сумському регіоні.

Резюме. Ця стаття доводить гіпотезу про позитивний вплив підвищення рівня інформаційної та мотиваційної складової медичної реформи в Сумській області на процесі медичного реформування інформаційними потребами населення розслідування, експертні консультації, інформаційну кампанію з охорони здоров’я реформування обізнаності підвищення.

Increasing the level of informational and  motivational component of health care reform in Sumy region

Summary. This article proves the hypothesis of a positive impact of increasing the level of informational and motivational component of the medical reform in Sumy region on the process of medical reforming by information needs of the population investigating, expert consultations, informational campaign on the health care reforming awareness raising.

Дорошенко А. М.

Вплив наночастинок заліза на зміну маси тіла та відносну масу внутрішніх органів у мишей

 

Effects of iron nanoparticles on the changes of body weight and internal organs’ relative weight of mice

Зрелых Л. В., Асеев А. И.

Влияние легкой воды на живые организмы с опухолевой патологией и экспериментальная проверка ее положительного эффекта на процессы жизнедеятельности на примере малощетинковых червей сімейства

Резюме. Залізодефіцитна анемія є одним з найбільш широко поширених патологічних станів, а також соціальна проблема, яка впливає на розвинені країни і призводить до несприятливих медичних наслідків, такі, як зниження працездатності у дорослих, відсталий когнітивний розвиток дітей, і збільшення материнської смертності і т.д. нульовий валентністю наночастинки заліза (FeNPs) мають високу потенціалу в галузі розвитку роману протианемічну препаратів “у зв’язку з підвищеною біологічної активності наночастинок металів. З іншого боку, проблема токсичності наноматеріалів є ключовим параметром для оцінки співвідношення “ризик-користь”. В якості кроку зміни оцінки біобезпеки основних морфометричних показників, таких, як вага тіла та вагових коефіцієнтів внутрішніх органів були оцінені після одного внутрижелудочного або внутрішньовенного введення мишам FeNPs. Поточний стан мистецтва nanoiron впливу на внутрішні органи також обговорюється в дослідженні

Tubificidae Impact of deuterium depleted water on the organisms with cancer pathology and experimental examination of its positive effect on the vital processes on the example of oligochaetes of Tubificidae family

Summary. Iron deficiency anemia is one of the most wide-spread pathological states as well as social problem, which affects developed and developing countries and leads to unfavourable medical consequences, such as decreased working capacity in adults, retarded cognitive development in children, and increase in maternal mortality etc. Zerovalent iron nanoparticles (FeNPs) are possessed by high potential in the area of the novel antianemic preparations’ development due to the enhanced biological activity of metal nanoparticles. On the other hand, the problem of nanomaterials’ toxicity is a key parameter in order to assess “risk-benefit” ratio. As a step of biosafety evaluation changes of main morphometric indices such as body weight and weight coefficients of internal organs have been evaluated after single intragastric or intravenous introduction of FeNPs to mice. The current state of art of nanoiron influence on the internal organs is also discussed in the study

Качалова О. А., Дзюба О. І.

Антибактеріальна та антифунгіцидна активність метаболітів цибулі ведмежої

Резюме. Дейтерій виснажені води (DDW) є свого роду води з низькою концентрацією дейтерію (менше 0,015 атомних відсотків), який має протипухлинні, протизапальні, імуномодулюючі ефекти. Звичайною і важкої води містить більш високу концентрацію дейтерію, який має токсичну дію на організм. Аналіз впливу різних типів води на регенерацію олигохет “після впливу протипухлинний засіб карбоплатину показали, що морфологічні характеристики і життєві процеси організмів цього, жив у DDW, краще, ніж тих, хто жив у звичайній і важкої води. Таким чином, дослідження впливу DDW на організм є перспективним напрямом сучасної онкології.(Allium Ursinum L.) Antibacterial and antifungicudal activities of the metabolites of an onion bear (Allium Ursinum L.) extracts

ANTIBACTERIAL AND ANTIFUNGICIDAL ACTIVITIES OF THE METABOLITES OF AN ONION BEAR (ALLIUM URSINUML.) EXTRACTS

Summary. Deuterium depleted water (DDW) is a kind of water with low concentration of deuterium (less than 0,015 atomic percent), which has antitumor, anti-inflammatory, immunomodulating effects. Ordinary and heavy water contains higher concentration of deuterium which has toxic influence on organism. The analysis of the influence of different types of water on oligochaetes’ regeneration after the impact of antitumor agent carboplatin showed that morphologic characteristics and vital processes of this organisms, lived in DDW, are better than of those, lived in ordinary and heavy water. Thus, investigation of the influence of DDW on the organisms is a perspective direction of modern oncology.

Ковальчук О. І., Черкасов Е. В., Дзевульська І. В., Гунас І. В.

Вплив ендогенної інтоксикації на структурні зміни органів нейроіменоендокринної системи за умов лікування опікової хвороби комбінованими гіперосмолярними розчинами

Резюме. У статті представлені дані про структурні зміни в аденогіпофіза, наднирників та тимуса при експериментальній опікової хвороби у щурів за умови його лікування внутрішньовенної інфузії colloid- рішень гіперосмолярні. Лактопротеїн-S захищає пошкодження стінки судини і має пластмасовий мембранний вплив на органічної структури.

Influence of endogenous intoxication on structural changes in organs of meuroimmunoendocrine system under the condition of burn disease treatment by combined hyperosmolar solutions

Summary. The article presents data on the structural changes in adenohypophysis, adrenal gland and thymus during experimental burn disease in rat under the condition of its treatment by the intravenosis infusion of colloid- hyperosmolar solutions. Lactoproteinum-S protects the damage of vessel wall and has a membranoplastic influence on the organic structure.

Міськів В. А.

Морфологічний стан гемомікроциркуляторного русла панкреатичних острівців у щурів 24-місячного віку та його перебудова на 14 добу перебігу експериментального цукрового діабету

Резюме. Зазвичай капіляри вісцерального типу покриті за допомогою ендотеліальних клітин, які лежать в нерівній товщини базальної мембрани. Їх поверхня форми аналогічно пальця виступу на просвіт судин. Після 14 днів експерименту змін діабетом в структурі кровоносних судин спостерігається. Канал в щурячих острівців у підшлунковій 24 місяців показані для зменшення діаметра просвіту мікросудин області кровоносних судин артеріального русла с (P <0,05). У цитоплазмі ендотеліальних клітин, що утворюють в “ланцюг подібні” районах через великої кількості FENESTRA і, крім того, потовщення просвіту поверхню показана, а також чітко визначити світлі і темні ендотеліальні клітини. Базальна мембрана потовщена, без чітких меж, а іноді і голяком. Просвіт вен структури кровоносних судин каналу також збільшується.

Functional state of blood vessels in rat pancreatic islets at the age of 24 mounth and its changes during 14 days of sugar diabetes preference experiment

Summary. Normally the capillaries of the visceral type are covered via endothelial cells which lie at uneven thickness of the basal membrane. Their surface form similarly to the finger protrusion at the lumen of the vessels. After 14 days of experimental diabetes changes in the structure of blood vessels are observable. The channel in rat pancreatic islets at 24 months of age are shown to decrease in the diameter of the lumen of the microvessel area of blood vessels arterial bed by (p < 0.05). The cytoplasm of endothelial cells forming are “chain similar” areas due to the large number of fenestra and in addition, thickening of lyumenal surface is shown, as well as to clearly define light and dark endothelial cells . Basal membrane is thickened with no clear boundaries and sometimes naked. The lumen venous structures of blood vessels channel also widens.

Федько К. О., Сирова Г. О., Лук’янова Л. В.

Емоційно-поведінкові реакції у щурів: експериментальне дослідження впливу кофеїну, парацетамолу та іх фармакологічної комбінації в тесті „відкрите поле”

Резюме. Експериментальне дослідження впливу кофеїну, парацетамол і їхніх композицій на емоційних і поведінкових реакцій у щурів з індукованої formalin- набряку проводили. Аналіз результатів впливу кофеїну, парацетамолу та їх композицій на емоційних і поведінкових реакцій у щурів з набряком формаліну, викликаної припускає доцільність кофеїн, парацетамол та їх склад (по відношенню до горизонтальної рухової активності), кофеїн (по відношенню до догляду), парацетамол (щодо вертикальної рухової активності).

Emotional and behavioral responses in rats: experimental investigation of influence of caffeine, paracetamol and their pharmacological composition in the “Open field” test

Summary. Experimental research of influence of caffeine, paracetamol and their compositions on the emotional and behavioral responses in rats with formalin- induced edema was carried out. Analysis of results of influence of caffeine, paracetamol and their compositions on the emotional and behavioral responses in rats with formalin-induced edema suggests advisability of caffeine, paracetamol and their composition (relative to the horizontal motive activity), caffeine (relative to grooming), paracetamol (relative to the vertical motive activity).

Асонов А. О., Марушко Ю. В., Гічка С. Г.

Особливості перебігу хронічного гастродуоденіту у дітей на фоні дефіциту цинку

Резюме. Ці дані вказують на можливість поліпшення лікування дітей з хронічним гастродуоденітом на основі обміну цинку.

Features of the chronic gastroguodenitis in children with zinc deficiency

Summary. These data suggest the possibility of improving the treatment of children with chronic gastroduodenitis based on zinc metabolism.

Антоненко О. В., Скрипник Р. Л., Тихончук Н. А., Юрченко О. В.

Морфологічні та фенотипові особливості клітин кон’юнктиви у хворих на стиндром „сухого ока” в пері менопаузі

Резюме. Зміни в гормональному статусі жінки в перименопаузі провести особливе місце серед різних офтальмологічних захворювань і системних, які відповідають за “сухого ока” синдром (DES) розвитку. Поширеність DES в Україні серед жінок у віці від 40 і старше 57,3%. Є klimakterik (КС) і postovarical (POS) “сухий очей” синдром. Явище відсутність статевих стероїдів впливів на функції слізної, мейбоміевих залоз і келихоподібних клітин кон’юнктиви, що є основою патогенезу DES в перименопаузі жінок і призводить до морфологічних і імуногістохімічних розладів в структурі, бере участь у формуванні слізної плівки.
27 жінок з КС і POS пройшли морфологічний і імуногістохімічне дослідження. Дослідження показало, зменшення габаритів епітеліоцитах ‘, відсутність його бічної адгезії, що походять з клітин з ознаками дистрофії та келихоподібних клітин зменшення числа, нуль рецепторів стероїдних гормонів з клітинного ядра.
Вивчення морфологічних і фенотипічних особливостей клітин кон’юнктиви на DES на тлі гормональних дисфункцій в для визначення медичних тактиків розумним і підвищення якості в життів до цього угруповання хворих.

Morphological and phenotypical pecularities of the conjunctival cells beside sick syndrome “dry eye” in perimenopauze

Summary. Changes in women hormonal status in perimenopause hold the special place among different ophtalmologic and system diseases, that are responsible for “dry eye” syndrome (DES) development. Prevalence of DES in Ukraine among women aged 40 and older is 57,3%. There are klimakterical (KS) and postovarical (POS) “dry eye” syndroms. The appearing lack of sexual steroids influences upon the function of lachrymal, meibomian glands and goblet cells of conjunctiva, that is the basis of DES pathogenesis in perimenopause women and leads to the morphological and imunocytochemical disorders in structure, taking part in shaping the lachrymal film.

27 women with KS and POS underwent morphological and imunocytochemical study. The study revealed reduction of the epitheliocytes’ sizes, absence of its lateral adhesion, occuring of the cells with signs of dystrofy and goblet cell count reduction, vanishing of steroid hormone receptors from cell nucleus.

The study of morphological and phenotypical peculiarities of conjunctival cells at DES against the background of hormonal dysfunctions is for determination medical tacticians reasonable and increasing quality to lifes to this categories patients.

Дарчик Ю.В.

Внутрішньошлуночкові крововиливи у недоношених новонароджених: фактори ризику, особливості патогенезу, основні методи лікування та профілактики

Резюме. Це питання являє собою фактори ризику, особливості патогенезу та основні лікувально-профілактичних методів внутрішньошлуночкових крововиливів (ВШК) у недоношених дітей. Комплекс ретроспективний аналіз недоношених дітей з ВШК в Києві пологового будинку № 6 була представлена

Interventricular hemarrages in premature newborns: risk factors, pathogenesis concepts, main preventive and therapeutic methods

Summary. This issue represents risk factors, peculiarities of pathogenesis and principal therapeutic and preventive methods of intraventricular hemorrhages (IVH) in premature infants. The complex retrospective analysis of of premature infants with IVH in Kyiv maternity hospital № 6 was provided

Жакун Н. В., Чирва О. С.

Визначення ступеню колонізації Helicobacter Pylori в слизовій оболонці шлунка при атрофічному гастриті

Резюме. Вища ступінь колонізації антигелікобактерної відзначити при хронічному гастриті з атрофією метаплазії, що підтверджує роль бактерій у виникненні метапластических зміни, які потенціал дисплазія та потенційний ризик злоякісного.

Study of extent of colonization of helicobacter pylori in gastric mucosa at chronic atrophy gastritis

Summary. Higher extent of colonization of H. pylori is noted at chronic atrophy gastritis with metaplasia, that confirms a bacterium role in emergence of metaplastic changes which potential dysplasia and potential risk of a malignancy.

Захарук Х. М., Петрик І. В., Гашок В. В., Телекі Я. М.

Вплив „Есенціале форте Н” та кверцетину на показники якості життя хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із супутнім хронічним панкреатитом

Резюме. Проведено дослідження якості життя хворих з хронічними обструктивними захворюваннями легень у присутності хронічного панкреатиту. Вплив комплексне лікування з ефірними фосфоліпідів і біофлавоноїдів на якість життя пацієнтів із супутніми захворюваннями, аналізували.

Influence of “Essentiale forte N” and quercetin on the quality of life pf patients with chronic obstructive pulmonary disease combined with chronic pancreatitis

Summary. A study of the quality of life of patients with chronic obstructive pulmonary disease in the presence of chronic pancreatitis was performed. The impact of integrated treatment with essential phospholipids and bioflavonoids on the quality of life of patients with comorbidity was analyzed.

Костоглодов А. В., Яковенко В. О., Боднар Л. В., Баздирєв В. В.

Морфологічна діагностика зубчастих неоплазій товстої кишки

Резюме. У Медичному центрі “Оберіг” було зроблено 69 скринінгу колоноскопії. Зубчасті аденоми товстої кишки були виявлені в 38% всіх випадків колоноскопія і 47% всіх новоутворень, виявлених на колоноскопії. Морфологічні особливості зубчастими аденоми було показано.

Morphological diagnostic of colon serratum adenoma

Summary. In the Medical centre “Oberig” 69 screening colonoscopies were done. Serrated adenomas of the colon were found in 38% of all colonoscopies cases and 47% of all neoplasia detected on colonoscopies. The morphological features of serrated adenomas was shown.

Кравченко Н. К., Мельник В. С., Савчук О. М.

Уровень фактора фон Виллебранда у пациентов с ишемическим інсультом

Резюме. Наші результати показують, що, можливо, значний внесок у висоті Віллебранда рівень фактора в плазмі крові належить ендотеліальної дисфункції клітини, з яких більш виражено у пацієнтів з ішемічним інсультом.

Von Willebrand factor level in patients with ischemic stroke

Summary. Our results may indicate that a significant contribution to the elevation of von Willebrand factor level in blood plasma belongs to endothelial cells, dysfunction of which is more pronounced in patients with ischemic stroke.

Кривешко А. С., Яковенко В. О., Баздирєв В. В.

Карциноїди шлунка і кишечника

Резюме. У статті представлені дані літератури з клініко-морфологічних особливостей, класифікацій та методів діагностики пухлин карциноїдний. Основна локалізація в шлунково-кишковому тракті і труднощі діагностики карціноідах шлунку і кишечника викликає актуальність проблеми.
Власні результати аналізу діагностики та лікування шлунку і кишечника карціноід “були представлені. На підставі медичного центру “Оберіг” в 2009-2013 восьми випадках карциноїдних пухлин були діагностовані: 2 (25%) в шлунку, 2 (25%) – у дванадцятипалій кишці, 2 (25%) – в тонкій кишці ; 1 (12,5%) – у висхідній ободової кишки, 1 (12,5%) – в прямій кишці. Карціноід шлунка і клубової кишки були видалені ендоскопічна резекція слизової оболонки цибулини дванадцятипалої кишки, прямої кишки і карціноід – з ендоскопічної підслизової диссекции, папілярний дванадцятипалої кишки, товстої кишки і тонкої кишки карціноід – з хірургічної резекції.
Дослідження показало, що морфологічні оцінка ендоскопічних біопсій слизової оболонки є ефективним способом діагностики карціноідах. Ендоскопічна резекція слизової оболонки і ендоскопічна підслизова диссекція дозволяє отримати складний матеріал для морфологічного діагнозу карціноід і ці методи є адекватними для хірургічного лікування карціноід.

Carcinoids of the stomach and intestines

Summary. The article presents the literature data on clinico-morphological features, classifications and methods of diagnostic of carcinoid tumors. The main localization in digestive tract and difficulties of diagnostics of the carcinoids of stomach and intestines causes urgency of the problem.

The own results of analysis of diagnostics and treatment of stomach and intestines’ carcinoids were presented. On the basis of Medical centre “Oberig” in 2009-2013 eight cases of carcinoid tumors were diagnosed: 2 (25 %) in the stomach, 2 (25%) – in the duodenum, 2 (25%) – in the small intestine; 1 (12.5 %) – in the ascending colon, 1 (12.5%) – in the rectum. Carcinoids of stomach and ileum were removed by endoscopic mucosal resection, duodenal bulb and rectum carcinoids – by endoscopic submucosal dissection, papillary duodenum, colon and jejunum carcinoids – by surgical resection.

The study showed that morphological evaluation of endoscopic mucosal biopsies is effective way to diagnose carcinoids. Endoscopic mucosal resection and endoscopic submucosal dissection allows to get advanced material for morphological diagnosis of carcinoids and these methods are adequate for surgical treatment of carcinoids.

Лазарчук Г. О., Боднар Л. В., Баздирєв В. В.

Дисплазія епітелія шлунково-кишкового тракту

Резюме. У статті представлені сучасні погляди на дисплазію в шлунково-кишковому тракті. Показана головна роль у діагностиці морфолога дисплазії. Було показано, що вибір тактики Curation залежить від ступеня дисплазії. У Медичному центрі “Оберіг” 731 діагностичних esophagogastroduodenoscopies (яйця) і 499 колоноскопії (KS) були зроблені в 2013 році дисплазії високого класу в 0,7% всіх ЕГДС і 1% всіх КС був знайдений. Ендоскопічна резекція слизової оболонки був успішно використаний у всіх цих випадках.

Displasia in gartro-intestinal tract

Summary. The article presents the modern views for dysplasia in gastro-intestinal tract. The main role of morphologist in diagnosing dysplasia was shown. It was shown that the choice of curation tactic depends on degree of dysplasia. In the Medical centre “Oberig” 731 diagnostic esofagogastroduodenoscopies (EGDS) and 499 colonoscopies (KS) were done in 2013. High-grade dysplasia in 0,7% of all EGDS and 1% of all KS was found. The endoscopic mucosal resection was successfully used in all these cases.

Логаніхіна К. Ю. Козаренко Т. М.

Роль мультидетекторної комп’ютерної томографії у діагностиці метастазів раку гортані після комбінованого лікування

Резюме. Рак гортані є одним з найбільш поширених захворювань і актуальною проблемою сучасної онкології та отоларингології. У зв’язку з високим рівнем захворюваності регіональних та віддалених метастазів раку гортані після комбінованого лікування, поліпшення методів діагностики, моніторингу схему; розробляють випромінювання семіотика цієї нозології є актуальною проблемою. Ця стаття являє сучасні підходи до діагностики регіональних та віддалених метастазів раку гортані (у тому числі рідкісних форм); розробка їх семіотичних знаків. Ці підходи сприяли ранньої діагностики, своєчасної корекції методів лікування таких хворих.

Role of multidetected computer tomography in diagnosis of laryngeal cancer metastases after combined treatment

Summary. Cancer of the larynx is one of the most common diseases and a topical problem of modern oncology and otolaryngology. Due to the high incidence of regional and distant metastases of laryngeal cancer after combined treatment, improving diagnostic methods, monitoring scheme; elaborating radiation semiotics of this nosology are actual problem. This article presents modern approaches to diagnostics of regional and distant metastases of laryngeal cancer (including rare forms); elaboration of their semiotic signs. These approaches contributed to the early diagnosis, timely correction of methods of treatment of such patients.

Лупаренко В. А., Яковенко В. О., Курик О. Г.

Розповсюдженість поверхневих колоректальних неоплазій за даними відеоілеоколоноскопії у вузькому спектрі світла (NBI) з високим збільшенням

Резюме. Відео колоноскопія- з НБА і режим високої збільшення ефективний у виявленні поверхневого колоректального неоплазії (SCN). SCN були виявлені в 76% пацієнтів (95% CI 70-82%). SCN індекс виявлення 2,84 Немає залежність від статі пацієнтів у ряді випадків SCN (р = 0,9; с2 = 0,02) виявлено не було. Усе число ідентифікованого SCN у одного пацієнта в групі чоловіків було значно вище, ніж у групі жінок (р <0,00001; с2 = 22,9). SCN часто локалізується в лівій половині товстої кишки на 76% (p0,00001; с2 = 282,8).

Revalence of superficial colorectal neoplasia on the results of videoileocolonoscopy with narrow band imaging (NBI) and high magnification

Summary. Videoileocolonoscopy with NBI and high magnification mode is effective in identifying the superficial colorectal neoplasia (SCN). SCN were detected in 76% of patients (95% CI 70-82 %). SCN detection index was 2.84 No dependence on the sex of patients in the number of SCN cases (p=0,9; c2=0.02) was revealed. The whole number of identified SCN in one patient in the group of men was significantly higher than in the group of women (p<0,00001; c2=22.9). SCN is often localized in the left half of colon 76 % (p<0,00001; c2=282.8).

Мандрика Ю. Р., Хайтович М. В., Терлецький Р. В.,

Товщина комплексу інтима-мадіа загальної сонної артерії у дітей з артеріальною гіпертензією

Резюме. Переважна більшість (91,7%) підлітків з артеріальною гіпертензією, незалежно від захворювання (стабільний або лабільний) показало потовщення комплексу сонних інтиму-медіа (IMC). Був позитивна кореляція між товщиною сонної IMC і середньодобового АТ (г = 0,55, P <0,05).

The thickness of the carotid intima-media complex of the common carotid artery in children with hypertension

Summary. The vast majority (91.7%) of teenagers with hypertension regardless of the disease (stable or labile) revealed thickening of the carotid intima-media complex (IMC). There was a positive correlation between the thickness of the carotid IMC and average daily blood pressure (r = 0,55, P <0,05).

Меліксетян А. В., Філоненко К. В., Курик О. Г.

Нейроендокринні клітини у вогнищах аденоміоза, ретроцервікального ендометріоза і ендометріоїдник кістах яєчників

Резюме. Аналіз нейроендокринних клітин в аденоміозу, ендометріозу retrocervical фокусується і в ендометріоїдних кіст яєчників вивчалася. Надійний зростання нейроендокринних клітин в retrocervical ендометріозу зосереджені і в ендометріоїдних кіст яєчників, як у вогнищі ендометріозу, так і в ендометрії цього пацієнтів порівняльних до нормального ендометрія і групи, з аденоміозом був знайдений. Більшість нейроендокринних клітин були у функціонально активному стані, тому що вони містять багато аргірофільних гранул.

Neuroendocrinal cells in the adenomyosis, retrocervical endometriosis focuses and in endometrioid ovarian cysts

Summary. The analisis of neuroendocrinal cells in adenomyosis, retrocervical endometriosis focuses and in endometrioid ovarian cysts was studied. The reliable increase of neuroendocrinal cells in retrocervical endometriosis focuses and in endometrioid ovarian cysts as in locus of endometriosis, so and in endometrium of this patients comparative to normal endometrium and group with adenomyosis was found. The majority of neuroendocrinal cells were in functionally active condition because they contain many argyrophilic granules.

Минина А. Ю.

Клинические и иммунологические аспекты лечения больных с акустической невриномой радиохирургическим методом

Резюме. У статті представлені результати дослідження ефективності лікування хворих з акустичною невриноми (І) на радіохірургічного методу на основі контролю росту пухлини з використанням МРТ діагностику, зміни імунологічних параметрів і побічних ефектів частоти після лікування. Були проаналізовані 24 хворих АГ наступні дані з 2010 по 2014.
Через рік після стереотаксичної радіохірургії розслідування МРТ показало зменшення пухлини в розмірах на 18 (75%) хворих, в 5 (20,8%) він залишився в колишніх розмірах. У рік після лікування функція слуху присутній в 62,5% випадків у порівнянні з 70,8% пацієнтів до лікування. Результати проведеного дослідження імунологічного частково підтверджують результати контролю пухлинного росту, які були отримані за даними МРТ. Практична відсутність стимуляції імунної системи пацієнта по тканині антигенів і зниження рівня цитокінів та імунних білків у рік після радіохірургії свідчить про значний регрес пухлини та (або) її відсутність

Clinical and immunological aspects of treatment of patients with acoustic neurinova by a radiosurgical method

Summary. The article presents the results of the study of treatment efficiency for patients with acoustic neurinoma (AN) by a radiosurgical method on the basis of control of tumor growth using MRI diagnostics, changes of immunological indexes and side effects frequency after treatment. 24 AH patients follow-up data from 2010 to 2014 were analysed.

One year after stereotactic radiosurgery MRI investigation revealed diminishing of tumour in sizes at 18 (75 %) patients, at 5 (20,8 %) it remained in former sizes. In a year after treatment the function of hearing was present in 62,5 % cases in comparison to the 70,8 % patients before treatment. The results of the conducted immunological study partly confirm the results of control of tumour growth that were obtaine by MRI data. Practical absence of stimulation of the immune system of patient by tissue antigens and the decline of level of cytokines and immunoproteins in a year after radiosurgery testifies to considerable regress of tumour and (or) its absence.

Назарко Н. М.

Вплив засобів фізичної реабілітації на якість життя осіб молодого віку з дисфункцією жовчного міхура та наявністю біліарного сладжу

Резюме. Використання програми фізичної реабілітації в осіб молодого віку з дисфункцією жовчного міхура та жовчних шламу з використанням підготовки велосипедів і гімнастичні вправи є більш доцільним, як показали позитивні зміни в якості життя всіх.

Effect of physical rehabilitation on quality of life in young persons with gallbladder dysfunction and biliary sludge

Summary. Using a physical rehabilitation program in young persons with gallbladder dysfunction and biliary sludge using bicycle training and gymnastic exercises is more appropriate, as revealed positive changes in quality of life of all.

Нечвідова В. В., Лазарчук Г. О., Яковенко В. О.

Морфологічна діагностика стравоходу Баретта

Резюме. У статті представлені ендоскопічні та морфологічні особливості стравоходу Барретта. В основні види метаплазией епітелію стравоходу Барретта – кардіального типу, типу дна та спеціалізованої кишкової метаплазії з злоякісності потенціалу вивчалася. Основні аспекти у виборі подальшої діяльності і лікування хворих зі стравоходом Барретта показано.

Morphological diagnostic of Barret’s esophagus

Summary. The article presents the endoscopic and morphological features of Barret’s esophagus. The the main types of metaplasia of epithelium of Barret’s esophagus – cardial type, fundal type and speciaised intestine metaplasia with malignancy potential was studied. The main aspects in the choise of follow-up and treatment of patients with Barret’s esophagus is shown.

Олійник О. Ю.

Інтерлейкін-8 та стан оксидантно-прооксидантного гомеостазу у хворих на виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки, поєднану з цукровим діабетом, у динаміці лікування

Резюме. Параметри перекисного окислення ліпідів та антиоксидантної системи були вивчені. Було встановлено, що у пацієнтів з виразкової хвороби та цукрового діабету, загострення перекисного окислення ліпідів супроводжується виснаженням антиоксидантного захисту. Квінаприл знижує дисбаланс окислювача-антиоксидантного гомеостазу у хворих з виразковою хворобою в поєднанні з цукровим діабетом.

Intreleukin-8 and the oxidant-antioxidant homeostasis in patients with gastric and duodenal ulcers, combined with the diabetes mellitus, in the dynamics of treatment

Summary. The parameters of lipid peroxidation and antioxidant system were studied. It was established that in patients with peptic ulcer and diabetes mellitus, exacerbation of the lipid peroxidation is accompanied by the depletion of the antioxidant protection. The quinapril reduces the imbalance of the oxidant-antioxidant homeostasis in patients with peptic ulcer combined with diabetes mellitus.

Сепиханова М. М., Соколова Л. И.

Сравнительный анализ уровня инвалидизации и показателей качества жизни у больных с рассеянным склерозом разных возрастных групп

Резюме. Дослідження показало, що пацієнти з початку захворювання в більш старшому віці, мають значно більш високу швидкість прогресування захворювання, у той час як у пацієнтів, які захворіли в молодому віці, помірний темп прогресування РС переважали.
Якість життя індексів у хворих з МС старшого віку значно нижче в порівнянні з групою молодого віку з тривалістю захворювання до 10 років. Швидше фізичний компонент якості життя порушується, особливо, роль фізичного функціонування і один з психологічних компонентів – роль емоційного функціонування.

Comparative analysis of the level of disability and quality of life indices in patients with multiple sclerosis in different age groups

Summary. The study showed that patients with disease onset at an older age have a significantly faster rate of disease progression, while in patients who fell ill at a young age, a temperate pace of progression of MS is predominated.

Quality of life indices in patients with MS of older age is significantly lower compared with the group of young age with disease duration up to 10 years. More likely physical component of quality of life is impaired, notably, role physical functioning and one of the psychological components – the role emotional functioning.

Соболь В. О., Лизогуб В. Г., Мошковська Ю. О., Бондарчук О. М.

Ефективність антагоністів дофамінових реццепторів у лікуванні хворих на артеріальну гіпертензію з супутнім ожирінням

Oдна з ланок патогенезу артеріальної гіпертензії та ожиріння є порушення функціональної активності дофаминергической і ренін-ангіотензин-альдостерону системи, дія яких спрямована на регулювання кров’яного тиску і формування та прогресування ожиріння. Ми вивчали ефективність агоністів дофаміну рецептори праміпексолу у лікуванні цієї категорії хворих. Встановлено, що вживання наркотиків призводить до позитивних змін у показниках дофаминергической і ренін-ангіотензин-альдостеронової системи, що пов’язано з поліпшенням функції ендотелію і показників добового моніторування артеріального тиску і зниження маси тіла.

Efficiency agonists dofamine receptors in the treatment of hypertensive patients with concomitant obesity

Summary.One of the links of pathogenesis of arterial hypertension and obesity is a disorders of the functional activity of the dopaminergic and the renin-angiotensin-aldosterone systems which action is directed at the regulation of blood pressure and the formation and progression of obesity. We studied the efficiency agonist dopamine receptors pramipexole in treatment of this category of patients. It is established that drug use leads to positive changes in indicators of dopaminergic and the renin-angiotensin-aldosterone system, that is associated with improved endothelial function and indicators of daily monitoring blood pressure and a reduced body weight.

Трачук Р. С., Дячук М. Д., Журавчак А. З.

Морфологічна оцінка дії лазера DORNIER MEDILAS D UROBEAM 940 на тканину передміхурової залози

Резюме. Результати морфологічного дослідження тканини простати після випаровування простатектомії з лазерної Dornier Medilas D Beam Уро і резекції простати трансуретральная у пацієнтів з доброякісною гіперплазією передміхурової залози показано. Ми виявили, що послідовне застосування лазерного Dornier Medilas D Beam Уро при включенні живлення 175-250 Вт і трансуретральної резекції простати забезпечує применшувати області коагуляційного некрозу, який запобігає утворенню масивної парші. У той же час фотоселектівная з гемоглобіном в результаті випаровування привертає коагуляційний некроз вмісту судин в зонах з незміненою строми і запобігає кровотеча

Morphological estimation of laser DORNIER MEDILAS D UROBEAM 940 influence for prostate tissue

Summary. The results of morphological ivestigation of prostate tissue after vaporization prostatectomy by Laser Dornier Medilas D UroBeam and transurethral prostate resection in patients with benigh prostatic hyperplasia is shown. We found that the successive use of laser Dornier Medilas D Urobeam at power 175-250 W and transurethral resectionof prostate provides diminishing of area of coagulative necrosis which prevents formation of massive scab. At the same time the photoselective to haemoglobin as a result of vaporization draws coagulative necrosis of content of vessels in areas with unchanged stroma and prevents bleeding

Цимбал В. М.

Особливості метаболізму сполучної тканини у дітей з діабетичною нефропатією

Резюме. 67 дітей з цукровим діабетом 1 типу були розглянуті для з’ясування особливостей метаболізму сполучної тканини. Рівні колагенолітичні діяльності, глікозаміногліканів, oxoproline, були досліджені вітамін С в сечі. Метаболізм порушення сполучної тканини піддавалися для дітей всіх груп. Зв’язки між рівнями сполучної тканини та індексів тривалості захворювання не виявлено. Було запропоновано використовувати ці параметри, як клінічних випробувань для моніторингу об’єктивної оцінки структурних та функціональних змін в нирках, прогноз діабетичної нефропатії прогресу

Metabolism features of connective tissue at children with diabetic nephropathy

Summary. 67 children with diabetes mellitus type 1 were examined for finding out of metabolism features of connective tissue. The levels of collagenolytic activity, glycosaminoglycans, oxyproline, vitamin C in urine were investigated. The metabolism disorders of connective tissue were exposed for the children of all groups. Connections between the levels of connective tissue indexes and duration of disease were revealed. It was proposed to use these parameters as the clinical monitoring tests for the objective estimation of structural and functional changes in kidney, prognosis of diabetic nephropathy progress

Чимпой К. А., Хлопан Л. І., Неміш І. Л., Бобик М. В.

Асоціація маркерів системи фібринолізу плазми крові зі поліморфізмом генів селеноензимів у хворих на хронічні дифузні захворювання печінки

Резюме. Дистрибуція А/С поліморфізму гена РЮІ і Рго197Ьеи поліморфізму гена ОРХ1 не впливає на показники системи фібринолізу у хворих на хронічні дифузні захворювання печінки.

Association of markers of the system of fibrinolysis of the blood plasma with polymorphism of selenoenzymes genes in patients with chronic diffuse liver diseases

Resume. Distribution A / C gene polymorphism and gene polymorphism and Rho197ey ORH1 not affect system performance fibrinolysis in patients with chronic diffuse liver disease.

Чудновець А. В., Коновеленко І.

Трупна трансплантація печінки у лікуванні її термінальних захворювань

Резюме. У статті представлено аналіз ранньому післяопераційному лікуванні пацієнта після трансплантації трупної печінки. Порівняльна характеристика основних маркерів функції печінки в ранньому післяопераційному періоді дається.
Ключові слова: трупної трансплантації печінки, гострий відторгнення трансплантата, імуносупресивні терапії.

Liver’s cadaveric transplantation in the treatment of it’s terminal diseases

Summary. The article presents the analysis of the patient’s early postoperative treatment after liver’s cadaveric transplantation. The comparative characteristic of the main liver’s functional markers in the early postoperative period is given.

Key words: cadaverous liver transplant, acute transplant rejection, immunosuppressive therapy.

Шкрьоба А. О., Мітченко О. І., Лаврик А. С., Романов В. Ю.

Вплив медикаментозних та хірургічних методів лікування на профіль артеріального тиску у хворих на морбідне ожиріння і артеріальну гіпертензію

Резюме. Використання ліки і хірургічні методи супроводжувалося втратою ваги. Значне зниження маси тіла спостерігалося у пацієнтів другої групи, що було пов’язано зі зниженням офісу BP і поліпшених циркадний ритм профілю артеріального тиску.

Effect of medical and surgical treatments for blood pressure profile in patients with morbid obesity and hypertension

Summary. Using medication and surgical methods was accompanied by the weight loss. A significant reduction in body weight was observed in patients of the second group that was associated with decreased office BP and improved circadian rhythm of blood pressure profile.

Шовковая О. В.

Порівняльна оцінка методів комбінованого лікування хворих на рак гортані ІІІ стадії

Резюме. Дослідження являє собою ретроспективний аналіз історій хвороби та медичних записів 52 хворих, які лікувалися з приводу раку гортані в ЛОР інституті А. Коломійченко НАМН України у відділі отоларингологічні онкопатології з квітня 2000 року до вересня 2008 року порівняльна оцінка ефективності різних методів лікування раку гортані.

Comparative assessment of methods of combined treatment laryngeal cancer III stage

Summary. The study presents a retrospective analysis of case histories and medical records of 52 patients who were treated for laryngeal cancer at the Otolaryngology Institute A. Kolomiychenko NAMS of Ukraine in the department of otolaryngological oncopathology from April 2000 to September 2008. The comparative evaluation of the effectiveness of various treatments for cancer of the larynx.

Юрковська Є. Г., Жегулович З. Є.

Зміни клінічних проявів генералізованого пародонтиту при застосуванні оклюзійних шин

Резюме. Пародонтоз супроводжується травматичного прикусу, що значно погіршує стан зубів і поліпшення цього стану є необхідною умовою для лікування на місцевому рівні. Проведено аналіз травми від симптомів оклюзії після застосування розслабленої стабілізуючу шину у пацієнтів з порушеннями оклюзії на ранніх стадіях захворювань пародонту. Значне поліпшення стану суглобів, м’язів, зубів і періодонта після малогомілкової терапії було виявлено.

Changes of clinical manifestation of generalized periodontitis under occlusal splints treatment

Summary. Periodontal disease is accompanied by traumatic occlusion, which significantly worsens the condition of the teeth and improving this state is a prerequisite for treatment at the local level. The analysis of trauma from occlusion symptoms after applying a relaxed stabilizing splint in patients with occlusal disorders on early stages of periodontal disease was made. A significant improvement in the condition of the joints, muscles, teeth and periodontium after the splint therapy was revealed.

Маліков О. В., Дзевульська І. В., Ігнатіщев М. Р., Гончаров В. Л., Видерко Р. В., Ковальчук А. В.

Видатний анатом професор Арсеній Вікторович Старков

Резюме. Ця стаття присвячена 140-річчя вченого рідний Арсеній Вікторович Старков. Його науково-педагогічна робота показана як декан факультету анатомії в Київському вул. Volodimyr університет. Також факти його біографії в ті важкі роки в першій половині ХХ століття, будуть виділені.
А.В. Науково-педагогічна робота Старкова тісно пов’язане з формуванням вітчизняної школи анатомії.

The great anatomy professor Arseniy Viktorovych Starkov

Summary. This article is devoted to the 140th anniversary of native scientist Arseniy Victorovich Starkov. His scientific and pedagogical work is shown as dean of the anatomy department at Kiev st. Volodimyr University. Also the facts of his biography during those hard years in the first half of XX century are hughlighted.

A.V. Starkov’s scientific and pedagogical work is closely related to the formation of the native school of anatomy.

Бусленко Ю. А.

Проблемы диагностики и классификации неходжкинских лімфом

Резюме. Представляет анализ литературы по оптимизации алгоритмов классификации и диагностики пациентов с неходжкинской лимфомы. Рассматривает основные этапы в развитии диагностических технологий и пытается классифицировать опухоли лимфоидной ткани. Представленные новые аспекты, поставленные в последнее классификации ВОЗ 2008 Разведанные литературу на клинических исследованиях с использованием прогностических индексов.

Problems of diagnosis and classification of non-hodgkin’s lymphoma

Summary. Presents an analysis of the literature on the optimization algorithms of classification and diagnosis of patients with non-Hodgkin lymphomas. Examines the key stages in the development of diagnostic technologies and attempts to classify tumors of lymphoid tissue. Presented new aspects put in the latest WHO classification 2008. Explored the literature on clinical studies using prognostic indices.

Висоцький А. О.

Метастази раку молочної залози (РМЗ) у кістки: механізм кісткової деструкції та їх лікування

Резюме. До 80% пацієнтів з метастатичним раком молочної залози розвиваються метастази в кістки, які викликають підвищену активність остеокластів в результаті локального руйнування кісткової тканини і скелетних ускладнень, у тому числі біль, гіперкальціємія, і кісткових ускладнень (СДСВ). Матриця кістки багатий факторів, таких як трансформуючий фактор росту-B та інсулін фактори росту, які виділяються в пухлини мікрооточення шляхом остеолізу. Ці чинники стимулюють ріст пухлинних клітин і змінюють свою фенотип, сприяючи тим самим порочне коло метастазів і кісткової патології. Бісфосфонати, клас на антірезорбтівних препаратів, в даний час є основою лікування кісткових ускладнень. Крім того, більш глибоке розуміння патогенезу метастазу в кістки, привело до розробки декількох кісткових-цілеспрямованої терапії, включаючи моноклонального антитіла орієнтації активатора рецептора ядерного фактора (NF) -B-ліганд (RANKL).

Breast cancer metastasis to the bone: mechanisms of bone loss and treatment

Summary. Up to 80% of patients with metastatic breast cancer develop bone metastases that induce increased osteoclast activity resulting in local bone destruction and skeletal complications, including pain, hypercalcemia, and skeletal-related events (SREs). The bone matrix is rich in factors, such as transforming growth factor-B and insulinlike growth factors, which are released into the tumor microenvironment by osteolysis. These factors stimulate the growth of tumor cells and alter their phenotype, thus promoting a vicious cycle of metastasis and bone pathology. Bisphosphonates, a class of antiresorptive drugs, are now the mainstay of the treatment of skeletal-related events. In addition, increased understanding of the pathogenesis of bone metastasis has resulted in the development of several bone-targeted therapies including a monoclonal antibody targeting the receptor activator of nuclear factor (NF)-B ligand (RANKL).

Водяник А. А., Діброва Ю. В.,

Деякі особливості перебігу пандемії грипу А (H1N1) 2009 року на території України

Resume. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) are appointed more than one-third of patients with arterial hypertension (AH). One of the possible adverse effects of NSAIDs are initiating AG destabilization of its course: the development of myocardial infarction, stroke, heart failure. Increased risk of cardiovascular events is determined by endothelial dysfunction, a violation of the synthesis of nitric oxide, oxidative stress level and degree of increase in blood pressure. To prevent destabilization of hypertension should exercise adequate control of blood pressure and promptly correct the anti-hypertensive therapy.

Peculiarities of the pandemic of influenza A (H1N1) 2009 in Ukraine

Резюме. Нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП) призначаються більш ніж третині хворих з артеріальною гіпертензією (АГ). Одним з можливих небажаних ефектів НПЗП є ініціація АГ з дестабілізацією її перебігу: розвиток інфаркту міокарда, інсульту, серцевої недостатності. Підвищення ризику серцево-судинних подій визначається ендотеліальною дисфункцією, порушенням синтезу оксиду азоту, рівнем оксидантного стресу і ступенем підвищення артеріального тиску. Для профілактики дестабілізації АГ слід здійснювати адекватний контроль артеріального тиску і своєчасно корегувати анти- гіпертензивну терапію.

Карпенко О. О., Кондратюк В. Є.

Нестероїдні протизапальні препарати та артеріальна гіпертензія – проблема сучасної кардіології

Резюме. Нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП) призначаються більш ніж третині хворих з артеріальною гіпертензією (АГ). Одним з можливих небажаних ефектів НПЗП є ініціація АГ з дестабілізацією її перебігу: розвиток інфаркту міокарда, інсульту, серцевої недостатності. Підвищення ризику серцево-судинних подій визначається ендотеліальною дисфункцією, порушенням синтезу оксиду азоту, рівнем оксидантного стресу і ступенем підвищення артеріального тиску. Для профілактики дестабілізації АГ слід здійснювати адекватний контроль артеріального тиску і своєчасно корегувати анти- гіпертензивну терапію.

Non-steroidal anti-inflammatory drug and arterial hypertension – problem of modern cardiology

Summary. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) are assigned more than one third of patients with hypertension (H). One of the possible adverse effects of NSAIDs is to initiate H destabilization of its course: myocardial infarction, stroke, heart failure. Increased risk of cardiovascular events is determined by endothelial dysfunction, impaired synthesis of nitric oxide, oxidative stress level and the degree of increase in blood pressure. For the prevention of destabilization we should implement adequate control of blood pressure and timely corrected antihypertensive therapy. For patients with hypertension are advisable to use naproxen, celecoxib, and meloxicam.

Малярчук Е. А.

Использование онкомаркеров в диагностике онкологической патологи

Резюме. В настоящее время значительное количество онкологических маркеров для различных диагностики опухолей были исследованы и применены, а также определить стадию заболевания, опухоли молекулярной структуры характера и реагирования на радио и химиотерапии. Как, онкология маркеры привели к диагностически значительным на ранних стадиях онкологических заболеваний, целесообразно применять их для большого количества людей, как скрининговых программ. К сожалению, в Украине нет бесплатных государственных программ, чтобы определить онкологических маркеров в крови. Диагностика онкологических маркеров рекомендуется для скрининга крови тестирование для диагностики ПСА мужчин, которые старше, чем 60 лет, а также маммография груди женщин, которые старше, чем 45 и диагноз в Хермана крови 2 женщин, имеющих рак молочной железы для диагностики правильная стратегия лечения. Такие меры могли бы значительно снизилась смертность от этих двух опухолей.

Usage of tumor markers in the diagnosis of cancer

Summary. At present time a considerable amount of oncology markers for different tumor diagnostics have been researched and applied, and also to define the stage of disease, tumor molecular structure character and response to radio and chemotherapy. As, oncology markers are resulted to be diagnostically considerable at the early stages of oncology diseases, it is reasonable to apply them for a big amount of people as screening programmes. Unfortunately, in Ukraine there are not free government programmes to define oncology markers in blood. Diagnosis of oncology markers is recommended for screening blood testing for diagnosis PSA of men who are older than 60 years, and also mammography of breasts of women who are older than 45 and diagnosis in blood HER- 2 of women, who have breast cancer for diagnosis the right treatment strategy. Such measures could considerably decrease death rate from these two tumors.

Фирсова А. В.

Применение тактики Fast track surgery как профилактика послеоперационных осложнений при операциях на брюшной полости

Резюме. Перспективні початкові результати, отримані використанням програми FTS, призводять до питання про необхідність зміни традиційної хірургічної допомоги для поліпшення післяопераційних результатів і подальшого навчання кожен компонент програми.

 The usage of Fast track surgery tactic as a prophylaxis of post-operative complications after abdominal cavity surgeries

Summary. Promising initial results, received by FTS program usage, give rise to the question of the necessity of changing traditional surgical help for improving postoperative results and further learning each program component.

Телемуха С. Б.

Мозковий штурм як метод реалізації інтерактивного навчання

Резюме. Мозковий штурм є метод навчання, коли група прагне знайти рішення конкретної проблеми, зберігаючи все спонтанно, пропоновані ідеї. Метод “мозкової атаки” являє собою процедуру, двофазний для вирішення задачі: на першому етапі ідеї генеруються, а другий – аналізуються і розроблені. Оптимальна кількість учасників групи 6-12 студентів. Оптимальне число 7. Загальна процедура для проведення “мозкового штурму” складається з наступних етапів: 1) постановка завдання, 2) провідний в, 3) робочої сесії, 4) оцінка – оцінка і відбір ідей зібраних, використовуючи визначені раніше Критерії, 5) підведення підсумків. Реалізація “мозкового штурму” у педагогічній практиці для клінічних дисциплін у вищих навчальних медичних закладів дає можливість покращити якість навчання (третій рівень), активізує розумову діяльність учнів, заохочувати творче мислення студентів і подолання залежності від стереотипів.

 Brainstorm as a method of implementation of interactive learning

Summary. Brainstorming is a teaching method when a group seeks to find a solution to a specific problem by storing all spontaneously offered ideas. The method of “brainstorming” is a two phase procedure for solving the problem: in the first stage ideas are generated, and the second – are analyzed and developed. The optimum number of participants of the group is 6-12 students. Optimal number is 7. The common procedure for conducting “brainstorming” consists of the following stages: 1) the problem formulation, 2) lead-in, 3) working session, 4) assessment – evaluation and selection of collected ideas, using previously defined criteria, 5) summarizing. Implementation of “brainstorming” into the teaching practice for clinical disciplines in higher education medical establishments provides an opportunity to improve the quality of learning (the third level), activates the mental activity of students, encouraged creative thinking of students and overcoming dependence on stereotypes.

 

 

Share Button
УНММЖ / usmyj@nmu.ua / USMYJ