№ 1 (86) – 2015

№ 1 (86) 2015

УНММЖ - 1 (86) 2015

THEORETICAL MEDICINE
ТЕОРЕТИЧНА МЕДИЦИНА

V.D. VYEDYENYEYEV, S.T. OMELCHUK, O.V KUZMINSKA, A.M. GRINZOVSKY
THE USAGE OF PHYTONCIDIC AND PSYCHOSTIMULANT PROPERTIES OF ESSENTIAL OILS FOR THE OPTIMIZATION OF AIR ENVIRONMENT IN CLASSROOMSA

Резюме. Досліджено фітонцидні властивості ефірних олій розмарину лікарського, лаванди справжньої та сосни сибірської стосовно умовно-патогенних бактерій на дитячий організм, а також вплив цих олій на такі показники як самопочуття, активність, настрій і захворюваність учнів шкіл. Складено алгоритм раціонального використання досліджуваних ефірних олій для оптимізації повітряного середовища навчальних приміщень.

 ВЕДЕНЕЕВ В.Д., ОМЕЛЬЧУК С. Т., КУЗЬМІНСЬКА О.В., ГРИНЗОВСЬКИЙ А.М.
ВИКОРИСТАННЯ ФІТОНЦИДНИХ ТА ПСИХОСТИМУЛЮЮЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЕФІРНИХ ОЛІЙ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОВІТРЯНОГО СЕРЕДОВИЩА НАВЧАЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ

Summary. Phytoncidic investigated properties of essential oils of rosemary officinalis, Lavandula and Siberian pine with respect to opportunistic bacteria on the child’s body, and the impact of oil on indicators such as health, activity, mood and morbidity pupils in school. It was done an algorithm of rational usage of essential oils studied to optimize the air environment in classrooms.

O.I. KOVALCHUK, V.G. CHERKASOV, I.V.DZEVULSKA, V.N. TITARENKO, A.V. MALIKOV
MORPHOLOGICAL CHANGES OF PITUITARY- ADRENAL SYSTEM OF RATS AFTER THERMAL INJURY

Резюме: на моделі експериментального локального термічного опіку досліджували реактивні зміни гіпофізарно-адреналової системи щурів. При опіку встановлені неспецифічні деструктивні зміни паренхіми і стромальних елементів аденогіпофіза і надниркових залоз. Порушення мають стадійний характер розвитку органної дисфункції: 1-3 добу – мікроциркуляторні розлади і ініціація дистрофічних змін; 7-14 добу – прогресування і стабілізація дистрофічних змін; 21 -30 добу – активація відновних процесів і гемодинаміки. У патогенезі опікового ураження органів провідне місце займають зміни регіонарної гемодинаміки. Порушення мікроциркуляції викликають ішемічне ураження клітин, розвиток дистрофічних порушень, а в разі критичної гіпоксії некроз тканини органів.

КОВАЛЬЧУК О.І., ЧЕРКАСОВ В.Г., ДЗЕВУЛЬСЬКА І.В., ТИТАРЕНКО В.М., МАЛІКОВ О.В.
МОРФОЛОГІЧНІ 3МІНИ ГІПОФІЗАРНО-АДРЕНАЛОВОЇ СИСТЕМИ ЩУРІВ ПРИ ТЕРМІЧНІЙ ТРАВМІ

Summary: on the experimental model of the local thermal burn we investigated reactive changes of the pituitary-adrenal system in rats. In burned rat installed nonspecific destructive changes parenchymal and stromal elements of the adenohypophysis and adrenal glands. Changes characterized three phases of the development of organ dysfunction: 1-3 days – microcirculatory disorders and degenerative changes of initiation; 7-14 day – the progression of degenerative changes and stabilization; 2130 day – activation of regenerative processes and hemodynamics. In the pathogenesis of burn injury leading place has regional hemodynamic changes. Microcirculation disturbance cause ischemic cell injury, development of dystrophic disorders and in critical hypoxia caused tissue necrosis.

I. LITVINENKO, K.A. KRYVONOS, M.G. SHCHERBAN
BASIS OF ECOLOGICAL AND HYGIENE MEASURES OF WATERSHED SEVERSKY DONETS IN KHARKIV  REGION

Резюме. У Харківському національному медичному університеті виконано дві науково-дослідні роботи (НДР) згідно із завданням МОЗ України за темами “Еколого-гігієнічне обгрунтування оптимальних рівнів антропогенного навантаження на рекреаційні зони басейнів водних об’єктів” і “Обгрунтування концепції управління відходами з оцінкою ризику здоров’я населення в басейні міжрегіонального джерела водопостачання річки Сіверський Донець “.
З метою обгрунтування еколого-гігієнічних заходів щодо охорони басейну транскордонного джерела питного водопостачання регіонів України та зарубіжжя, поліпшення умов використання населенням для оздоровлення та масового відпочинку головного рекреаційного водойми Харківської області річки Сіверський Донець в рамках виконаних НДР розроблена концепція охорони рекреаційних зон водойми і концепція управління відходами .
Зроблено висновок, що успішна реалізація розроблених концепцій стане можливою повною мірою за умови, якщо управління відходами в області стане частиною загальної системи управління економічною діяльністю області на всіх ієрархічних рівнях, а також за умови створення в області адміністративно-організаційної структури на рівні облдержадмі- ністрації з проблеми організації та контролю за умовами оздоровлення та масового відпочинку населення на воді.


ЛИТВИНЕНКО М.І., КРИВОНОС К.А., ЩЕРБАНЬ М.Г.
ОБГРУНТУВАННЯ ЕКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНИХ  3АХОДІВ 3 ОХОРОНИ БАСЕЙНУ РІЧКИ СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Summary. In Kharkiv National Medical University completed two research works (GDR) according to tasks of the Ministry of Health of Ukraine on the themes: “Environmental and safety study of the optimal levels of anthropogenic impact on the recreational areas of watersheds” and “The justification of the waste management concept of risk assessment for health in the watershed of Seversky Donets river”.To study the ecological and sanitary measures for protection of the transboundary watershed of drinking water source in the ukrainian regions and abroad and for improving the conditions of using for public recreation the main recreational reservoir of Kharkiv region Seversky Donets river within the GDR was developed the concept of protection of the water recreational areas and the concept of waste management.It is concluded that the successful implementation of the developed concepts will be possible for fully provided when waste management will become the part of the economic government management at all hierarchical levels and also if the administrative and organizational structure on regional level for resolving problem of organization and control of terms of recovery and mass recreation on the water would be created.

 
O.E. KHALLOTHE

STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF THE PARENCHYMA AND THE BLOOD CHANNEL OF PROSTATE  GLAND IN CASE OF CHRONICAL HYPOXIA

Резюме. Хронічна гіпоксія передміхурової залози відіграє ключову роль в розвитку чоловічого безпліддя. З метою вивчення особливостей будови паренхіми і кровоносного русла передміхурової залози при хронічному простатиті, на 9 препаратах взятих від чоловіків 32-38 років, смерть яких настала не від захворювань сечостатевої системи, проведено патогістологічне дослідження передміхурової залози. Пато- гістологічним та методом кольорової ультразвукової ангіографії у хворих на хронічний простатит установлені виражені розлади кровообігу та структурні зміни як в паренхімі, так і стромі в передміхурової залози. В одних ділянках її ацинуси розширені, у сполучнотканинних перегородках наявний набряк та лімфоцитарна інфільтрація, переважно, по ходу кровоносних судин, стінка яких нерівномірно потовщена, а просвіт їх звужений за рахунок гіперплазії ендотеліальних клітин. Залозистий епітелій ацинусів сплощений, частково злущений у просвіт. Ядра клітин гіперхромні, цитоплазма вакуолізована. Відмічається збільшення кількості судин у ділянці вогнищ запального процесу та поблизу уретри. Епітелій залоз кубічний або плоский. У цілому, при хронічному простатиті значно змінюється співвідношення між паренхімою (56,1%) і стромою (43,9%) органа в сторону зменшення її залозистого компонента. Просвіт залоз звужений, залозистий епітелій сплощений. За даними ультразвукової діагностики, ехо- метричні параметри передміхурової залози в цих умовах достовірно зросли: ширина – до (51,7±2,5)мм, товщина – до (46,4±2,0)мм, довжина – до (33,2±1,5)мм в середньому. Удвічі зріс об’єм (49,7±1,7)см3 та маса (51,7±2,0)г (Р<0,05) передміхурової залози. Це свідчить про розлади кровообігу в простаті, які проявляються артеріоспазмом та ішемізацією паренхіми периферичної зони із значним зниженням пікової систолічної швидкості і пікової діастолічної швидкості кровотоку та об’ємного кровотоку.ХАЛЛО О.Є.
СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРЕНХІМИ I КРОВОНОСНОГО РУСЛА ПЕРЕДМІХУРОВОЇ 3АЛО3И ПРИ ХРОНІЧНІЙ ГІПОКСІЇ

Summary. Chronic hypoxia prostate plays a key role in the development of male infertility. To study the structural features of the parenchyma and bloodstream prostate chronic prostatitis, 9 specimens taken from men 32-38 years old, whose death came not from diseases of the genitourinary system, conducted histopathological study of prostate cancer. Histopathological and by color ultrasound angiography in patients with chronic prostatitis set expressed circulatory disorders and structural changes in the parenchyma and stroma in prostate cancer. In some areas it acinus expanded in connective tissue septa available edema and lymphocytic infiltration, mainly along the blood vessel wall which irregularly thickened and narrowed lumen them by hyperplasia of endothelial cells. The glandular epithelium of the acini flattened, partially desquamated into the lumen. Hyperchromic nuclei of cells, cytoplasm vakuolizovana. Marked increase in the number of vessels in the area of inflammation and lesions near the urethra. The epithelium of the glands cubic or flat. In general, chronic prostatitis varies considerably relationship between parenchyma (56.1%) and stroma (43.9%) body downwards its glandular component. The lumen narrowed glands, glandular epithelium flattened. According to the ultrasonic diagnostic parameters ehometrychni prostate in these conditions significantly increased width – to (51,7 ± 2,5) mm thickness – to (46,4 ± 2,0) mm, length – up (33.2 ± 1,5) mm on average. Twice increased volume (49,7 ± 1,7) cm 3 and weight (51,7 ± 2,0) g (P <0.05) of the prostate. This indicates circulatory disorders in the prostate, which appear arteriospazmom ishemizatsiyeyu parenchyma and peripheral areas with a significant decrease in peak systolic velocity and peak diastolic flow velocity and volume flow.

 
E.IA. SHKOLNIK
AGE DIFFERENCES OF ANTHROPO-SOMATOTYPOLOGICAL INDICES BETWEEN PATIENTS WITH SINGLE AND TWO SIDED ACUTE PURULENT SINUSITIS  IN BOYS AND MEN

Резюме. В статті описані вікові відмінності антропо-соматотипологічних показників між хворими на одно- та двобічний гострий гнійний гайморит юнаками і чоловіками без урахування та з урахуванням краніотипу. Доведено, що найбільш виражені розбіжності досліджуваних розмірів встановлені між хворими юнаками і чоловіками на однобічний гострий гнійний гайморит без урахування краніотипу.ШКОЛЬНІК Е.Я.
ВІКОВІ ВІДМІННОСТІ АНТРОПО-СОМАТОТИПОЛОГІЧНИХ ПОКА3НИКІВ МІЖ ХВОРИМИ НА ОДНО- I ДВОБІЧНИЙ ГОСТРИЙ ГНІЙНИЙ ГАЙМОРИТ ЮНАКАМИ I ЧОЛОВІКАМИ

Summary. The article describes the age differences anthropo-somatotypological parameters between patients with one- and two-sided acute purulent sinusitis in boys and men without considering and with considering of craniotype. It is proved that the most pronounced differences of studied amount are set between the patient’s boys and men with unilateral acute purulent sinusitis excluding craniotype.

CLINICAL MEDICINE

КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА

E. V. ANTONENKO, G.D. ZHABOEDOV
MANIFESTATIONS OF THE “DRY EYE” SYNDROME IN PATIENTS WITH COMBINED ENDOCRINE  PATHOLOGY IN DEFICIENCY OF VITAMIN D3

Summary:             In patients with combined endocrine disorders (type 2 diabetes and hypothyroidism) investigated the state of tear production (Schirmer’s test) and the tear film break time (sample Norn), depending on the level of vitamin D3. It is shown that vitamin D3 deficiency is observed moderate gipolakrimiya, with a deficit – significant.АНТОНЕНКО О.В, ЖАБОЄДОВ Г.Д.
ПРОЯВИ СИНДРОМУ «СУХОГО ОКА» У ХВОРИХ 3 ПОСДНАНОЮ ЕНДОКРИННОЮ ПАТОЛОПЕЮ НА ФОНІ НЕДОСТАТНОСТІ ВІТАМІНУ D

Резюме. У пацієнтів з поєднаною ендокринною патологією (цукровий діабет 2 типу та гіпотиреоз) досліджувався стан сльозопродукції (проба Ширмера) і час розриву слізної плівки (проба Норна), залежно від рівня вітаміну й3. Показано, що при недостатності вітаміну й3 спостерігається помірна гіполак- рімія, при дефіциті – значна.

 
V.D. BARZYLOVYCH, T. V. POCHINOK, A.D.BARZYLOVYCH, M. U. GUDZIY

MODERN APPROACHES TO FEEDING IN CHILDREN WITH HIGHT RISK  OF ALLERGIC DESIASES

Резюме. Питання профілактики розвитку алергічних процесів шляхом раціонального харчування у дітей першого року життя залишаються невирішеними, але дуже актуальними, оскільки саме в цей період відбувається реалізація основних генетично детермінованих механізмів алергічних захворювань. Загальна стратегія вигодовування для дітей зі схильністю до алергічних захворювань має два основних напрямки: профілактика ранньої зустрічі з алергеном і вироблення харчової толерантності. На жаль, досить часто дієта у хворих з алергічною схильністю обмежується строгим обмеженням матері і дитини в будь-якій їжі, крім грудного молока або адаптовані молочні суміші до 6-місячного віку. Це забезпечує реалізацію першого принципу, але повністю виключає другої. Наше дослідження було спрямоване на демонстрацію профілактичної ролі раціонального вигодовування дітей з генетичною схильністю до алергічних захворювань у реалізації патології. Ми досліджували частоту прояви алергічних захворювань (атопічного дерматиту та бронхіальної астми) у дітей, які були на штучному та змішаному вигодовуванні (використовували суміші з маркуванням гіпоалергенні, різного рівня гідролізу, або адаптовані молочні суміші, призначені для базового використання) та грудного вигодовування (з використанням або не жорсткою дієти у мами). Також ми досліджували частоту маніфестації алергічних захворювань (атопічного дерматиту та бронхіальної астми) залежно від часу введення першого прикорму.
БАРЗИЛОВИЧ В.Д., ПОЧИНОК Т.В., БАРЗИЛОВИЧ А.Д., ГУДЗЬ М.Ю.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИГОДОВУВАННЯ У ДІТЕЙ 3 ГРУПИ РИ3ИКУ РЕАЛІЗАЦІЇ АЛЕРГІЧНОЇ 3АХВОРЮВАНОСТІ

Summary. The problem of allergic processes prevention by rational nutrition in infants remain unresolved, but highly relevant, because in this period the implementation of            major         genetically determined

mechanisms of allergic diseases happening. The general strategy of nutrition for children with allergic predisposition has two main directions: prevention of early meeting with allergen and food tolerance formation. Unfortunately, quite often the diet in patients with allergic predisposition limited to the strict mother and baby limitations in any food other than breast milk or adapted formulas up to 6-month age. That ensures implementation of the first principle, but completely eliminates the second. This study was aimed at demonstrating the preventive role of rational feeding infants with a genetic predisposition to allergies in the implementation of pathology. We investigated the frequency of manifestation allergic diseases (atopic dermatitis and asthma) in children who were bottle-fed and mixed (received a mixture with hypoallergenic marking of different degree of hydrolysis or adapted milk formula designed for basic use) and breastfeeding (with using or not rigid diet for mothers). Also we investigated the frequency of manifestation allergic diseases (atopic dermatitis and asthma) depending on the time of introduction of complementary first solid foods.

 
A.A. GLUSHAK, I.V GUNAS

MODELS OF INDIVIDUAL LINEAR DIMENSIONS NEEDED TO BUILD THE CORRECT FORM OF THE DENTAL ARCH IN BOYS AND GIRLS WITH DIFFERENT  HEAD SHAPE

Резюме. Встановлено, що в 86,7 % випадків у хлопчиків та 83,3 % випадків у дівчаток різних краніотипів із ортогнатичним прикусом побудовані достовірні регресійні моделі індивідуальних розмірів необхідних для побудови коректної форми зубної дуги в залежності від особливостей лінійних розмірів зубів верхньої та нижньої щелепи. В більшості випадків коефіцієнт детермінації И2 має найвищ’ значення у хлопчиків і дівчаток мезокефалів (відповідно И2=0,877-0,977 та 0,934-0,951). У хлопчиків і дівчаток мезо- і брахікефалів найбільш часто до моделей входять вертикальні розміри зубів (відповідно у хлопчиків 59,3 і 60,0 % та 64,0 і 40,0 % у дівчаток); у хлопчиків гіпербрахікефалів – вестибуло-оральні розміри зубів (42,9 %), а у дівчаток гіпербрахікефалів – мезіодистальні розміри зубів (42,5 %).ГЛУШАК А.А., ГУНАС І.В.
МОДЕЛІ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЛІНІЙНИХ РО3МІРІВ НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПОБУДОВИ КОРЕКТНОЇ ФОРМИ 3УБНОІ ДУГИ У ХЛОПЧИКІВ ТА ДІВЧАТОК I3 РІ3НОЮ ФОРМОЮ ГОЛОВИ

Summary. Found that in 86.7% of boys and 83.3% of girls with different craniotypes with orthognathic bite built significant regression models of individual sizes needed to build the correct form of dental arch, depending on the characteristics of the linear dimensions of the teeth of the upper and lower jaw. In most cases, the coefficient of determination R2 has the highest value in boys and girls mesaticephalic (respectively R2 = 0,877-0,977 and 0,9340,951). In boys and girls mesa- and brachycephalic most often to the models includes vertical dimensions of the teeth (respectively in boys 59.3, 60.0% and 64.0, 40.0% in girls); in boys hyperbrachycephalic – vestibular-oral dental dimensions (42.9%) and in girls hyperbrachycephalic – mesiodistal size of teeth (42.5%).

 
O.I. ZHUKOVTSEVA, VO. MALANCHUK, VS. KYSELIOV, Y.V CHUPURNIY

PROSPECTS OF BIOMORPHIC CERAMICS BASED ON SILICON CARBIDE AS A NEW MATERIAL FOR IMPLANTATION  FOR MAXILLO-FACIAL SURGERY

Resume. This article presents the results of research of interaction biomorfnoyi ceramics based on silicon carbide with bone experimentally by scanning electron microscopy. This material was developed at the Institute of Semiconductor Physics named after VE Lashkarev NAS of Ukraine, by impregnating silicon “channel” carbon matrices that are due to pyrolysis (obvuhlennya) different varieties of wood. To achieve this goal in an experiment on laboratory rats held 20 implants samples studied material in the bone of the lower jaw. Animals withdrawn from the experiment in terms of 7, 30 and 90 days after the experiment began, followed by the study of the surface and the contact material with bone tissue. Based on the results, found that micro-architectural study ceramics percolation process promotes reparative osteogenesis by providing conditions for colonization of the surface material of living cells. The possibility of contact coexistence bone and implants biomorfnoho silicon carbide with no signs of its rejection or disassociation In analyzing the results of SEM area contact biomorfnoho silicon carbide with bone tissue found adaptation and restructuring bone in the presence of silicon carbide and its germination in the pores of the material with a snug fit its surface.
ЖУКОВЦЕВА О.І., МАЛАНЧУК В.О., КИСЕЛЪОВ В.С., АЛЕКСЕЕВА Т.А., ЧЕПУРНИЙ Ю.В.
ПЕРСПЕКТИВИ БЮМОРФНОІ КЕРАМІКИ НА ОСНОВІ КАРБІДУ КРЕМНЮ ЯК НОВОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ IМПЛАНТАЦІЇ У ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВІЙ ХИРУРГІЇ

Резюме. В даній статті представлені результати дослідження взаємодії біоморфної кераміки на основі карбіду кремнію з кістковою тканиною в експерименті методом скануючої електронної мікроскопії. Даний матеріал розроблено в Інституті фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України, шляхом просочування кремнієм “канальних” вуглецевих матриць, що отримують внаслідок піролізу (обвуглення) різних сортів деревини. Для досягнення поставленої мети в експерименті на 20 лабораторних щурах проведено імплантацію зразків досліджуваного матеріалу в кісткову тканину нижньої щелепи. Тварини виводились з експерименту в строки 7, 30 та 90 діб після початку експерименту з наступним дослідженням поверхні та зони контакту матеріалу з кістковою тканиною. На основі отриманих результатів, встановлено, що мікроархітектоніка досліджуваної кераміки сприяє протіканню процесів репаративного остеогенезу за рахунок забезпечення умов для колонізації поверхні матеріалу живими клітинами. Доведена можливість контактного співіснування кісткової тканини та імплантатів з біоморфного карбіду кремнію без ознак його відторгнення чи відмежування При аналізі результатів СЕМ ділянки контакту біоморфного карбіду кремнію з кістковою тканиною виявлено адаптацію та структурну перебудову кісткової тканини в присутності карбіду кремнію та її проростання в пори матеріалу зі щільним приляганням до його поверхні.

 
I.N. KOLOMYTSEVA, D.E. VOLKOV, D.A. LOPIN, N.I. YABLUCHANSKY
FUNCTIONAL CLASS OF CHRONIC HEART FAILURE AND DYNAMIC OF HEMODYNAMIC PARAMETERS IN PATIENTS IN THE SEMI-ANNUAL PERIOD AFTER IMPLANTATION OF PACEMAKER

Summary. The study included 43 patients with a permanent pacemaker on the atrio-ventricular block (AV block) and sick sinus node syndrome (SSNS) in the modes of stimulation DDD/R, bradysystolia permanent atrial fibrillation (AF) in the modes of stimulation VVI/R and dilated cardiomyopathy (DCM) in the modes of stimulation CRT-P/D. Hemodynamic parameters were evaluated according to the functional class of chronic heart failure (CHF FC). In the semi-annual period after pacemaker implantation regardless of the mode of stimulation diastolic blood pressure (DBP) and heart rate (HR) were completely normalized in all groups FC CHF, and diastolic blood pressure (SBP), end-systolic and diastolic volumes (EDV and ESV LV) and left ventricular ejection fraction (LVEF) – group I, II CHF FC with a tendency of normalization in groups III, IV FC CHF. The results were the best in the mode of stimulation CRT-P/D. Thickness of posterior wall and interventricular septum of the left ventricle (LV PW and IVS), the size of the left and right atrial (LA and RA), right ventricle (RV) showed only a tendency to reduce irrespective of the CHF FC. It is concluded that the hemodynamic parameters in patients with implanted pacemaker III, IV CHF FC require more active therapeutic monitoring and treatment.КОЛОМИЦЕВА І.М., ВОЛКОВ Д.С., ЛОПИН Д.О., ЯБЛУЧАНСЪКИЙ М. І.

ФУНКЦЮНАЛЬНИЙ КЛАС ХРОНИНОІ СЕРЦЕВОІ НЕДОСТАТНОСП ТА ДИНАМКАГЕМОДИНАММНИХ ПОКА3НИКЮ У ПАЦИЄНТІВ У ПІВРІЧНОМУ У ПЕРІОДІ ПIСЛЯ ІМПЛАНТАЦІЇ КАРДІОСТИМУЛЯТОРА

Резюме. У дослідження були включені 43 пацієнтів з постійною кардіостимулятора на атріовентрикулярної блоку (AV блоку) і синдром слабкості синусового вузла вузла (ПЛА) в режимах стимуляції DDD / R, bradyasystolic постійного фібриляції передсердь (ФП) в режимах стимуляції V-VI / R і дилатаційноюкардіоміопатії (DCM) в режимах стимуляції ЕПТ-P / D. Гемодинамічні параметри були оцінені відповідно до функціональним класом хронічною серцевою недостатністю (ХСН ФК). У піврічному періоді після імплантації ЕКС, незалежно від режиму стимуляції діастолічний АТ (ДАТ) і частоти серцевих скорочень (ЧСС) були повністю нормалізовані у всіх групах ФК ХСН і діастолічного артеріального тиску (САТ), кінцево-систолічний і діастолічний обсяги (КДО і КСО ЛШ) і фракція викиду лівого шлуночка (ФВ ЛШ) – група I, II ФК ХСН з тенденцією нормалізації в групах III, IV ФК ХСН. Результати були кращими в режимі стимуляції ЕПТ-P / D. Товщина задньої стінки і міжшлуночкової перегородки лівого шлуночка (ЛШ PW і IVS), розмір лівого і правого передсердя (LA і RA), правий шлуночок (ПЖ) показали тільки тенденцію до зниження незалежно від ФК ХСН. Він прийшов до висновку, що показники гемодинаміки у хворих з імплантованим кардіостимулятором III, IV ФК ХСН вимагають більш активного терапевтичного моніторингу та лікування.

 
S.M. KUCHERIAVCHENKO
THE EFFECT OF LAPROXIDE L-303 ON THE STATE OF NEUROMEDIATORS, RECEPTOR APPARATUS AND MEDIATOR REGULATORY SYSTEM  OF INTRACELLULAR METABOLISM

Summary. Laproxide L-303 in 1/100 LD50 was shown to exert membranotropic effects, which is indicated by a reduction in adenylate cyclase activity and cAMP contents, as well as an increase in guanylate cyclase and cGMP activity in the brain and liver. The assessment of glutamate/ guanylate cyclase mediator cascade metabolic system condition in the liver showed an increase in both glutamate and guanylate cyclase mediator cascade, while in the brain glutamate was found to be decreasing in the settings of guanylate cyclase mediator cascade increase. Blood plasma assessment showed a decrease in the number of inhibitory and stimulatory amino acids under the influence of laproxide in 1/100 LD50, which can be associated with an increase in reparatory syntheses aimed at homeostasis maintenance in body toxification. The study of receptor bonding indices showed a decrease in variable of dissociation and the number of dopamine and serotonin receptor bonding sites. Therefore, it is possible to conclude that laproxide L- 303 in 1/100 LD50 is responsible for profound reconstruction of intracellular metabolism regulation systems, interfering with neuromediator exchange, kinetic characteristics of radioligand receptor bonding indices in the settings of inhibition of adenyle cyclase and activation of guanylate cyclase mediator cascade. In 1/1000 LD50 laproxide was not found to have an effect on intracellular metabolism regulation systems.КУЧЕРЯВЧЕНКО М. О.
ВПЛИВ ЛАПРОКСИДУ Л-303 НА СТАН НЕЙРОМЕДІАТОРІВ, РЕЦЕПТОРНИЙ АПАРАТ I СИСТЕМУ МЕДІАТОРНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ ВНУТРІКЛІТИННОГО МЕТАБОЛІ3МУ

Резюме. Laproxide L-303 в 1/100 ЛД50 було показано, надають мембранотропні ефекти, які позначається скороченням активності аденілатциклази і цАМФ зміст, а також збільшенням гуанілатциклази і цГМФ активності в головному мозку і печінки. Оцінка глутамату / гуанілатциклази посередника каскад метаболізму стан системи в печінці показав збільшення як глутамат і гуанілатциклази медіатора каскаду, а в глутамату мозку було встановлено, що зменшення в налаштуваннях гуанілатциклази збільшенням медіатором каскаду. Оцінка плазми крові показав зниження кількості гальмівних і стимулюючих амінокислот під впливом laproxide в 1/100 ЛД50, які можуть бути пов’язані з збільшенням синтезу репараторние, спрямованих на підтримання гомеостазу в тілі токсифікація. Вивчення показників зв’язування рецепторів показали зниження змінної дисоціації і кількість дофаміну і серотоніну рецепторів сайтів зв’язування.
Таким чином, можна зробити висновок, що laproxide L- 303 в 1/100 ЛД50 відповідає за глибокого реконструкції внутрішньоклітинних регуляторних систем метаболізму, перешкоджаючи нейромедіаторів, обміні кінетичних характеристик показників скріплення радіоліганд рецепторів в налаштуваннях інгібування adenyle циклази та активації гуанілатциклази медіатора каскаду. У 1/1000 ЛД 50 laproxide не був знайдений, щоб мати вплив на внутрішньоклітинні системи регулювання метаболізму.

 
V. MELLINA
ANALYSIS OF IMPACT MODIFIED FRESNEL MICROPRISMS FOR BINOCULAR FUNCTION AND  STEREOSCOPIC VISIONIN CHILDREN

Summary. Prisms are used in ophthalmology for the treatment of binocular function for over 100 years. In 1970, the US was reproduced Fresnel lens of 3M Company with a flexible membrane material polyvinyl chloride (Press-On prism). But in our country using “Press-On™ Prism” was limited due to the large value of purchases. In 2006 on the Ukraine presented new modified Fresnel prism made of polimetylmethacrylate. The objective is to study the effect of prism Fresnel binocular function and stereopsis in children. The study involved children aged 5 to 17 years with normal binocular function. Total number of patients 100 people including 44 boys and 56 girls. In study tested prism force Д5, Д10, Д14, Д18, Д20, Д24, Д28, Д30. Micro prisms of equal power were installed on one the basis of lens to the outside and the pair of eye the basis of lenses inside. On top of the prism installed red and green lenses of glass set. The survey results show that modified Fresnel prisms face value Д5; Д10; Д14; Д18; Д20 have no effect on binocular vision unlike Д24, Д28 and Д30. Acting on fusion, prisms high power causing diplopia phenomenon, and in some cases, lead to the transition from binocular to the simultaneous vision. Also, the modified prisms high power less impact on stereoscopic vision, unlike membrane prisms “Press- On™ Prism”
МЕЛІНА В.Б.
АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ВПЛИВУ МОДИФІКОВАНИХ МІКРОПРИ3М ФРЕНЕЛЯ НА БІНОКУЛЯРНІ ФУНКЦІЇ ТА СТЕРЕОСКОПІЧНИЙ ЗІР У ДІТЕЙ

Резюме. Призматичні лінзи використовуються у офтальмології для лікування порушень бінокулярних функцій уже понад 100 років. Лише з 2006 року, завдяки винаходу вітчизняних науковців, в Україні представлено та вдосконалено в офтальмологічну практику нову модифіковану мікропризму Френеля. Метою роботи є вивчення впливу мікропризм Френеля на бінокулярні функції та стереоскопічний зір у здорових пацієнтів з різною гостротою зору від 0,1 до 1,0. В обстеженні взяли участь діти віком від 5-ти до 17 років з нормальними бінокулярними функціями. Загальна кількість пацієнтів 250 чоловік з них 110 хлопчика та 140 дівчат. В експерименті тестувались мікропризми силою А5, А10, А14, А18, А20, А24, А28, А30. Результат обстеження вказує на те, що лише з А24 (сумарна величина 48А) почало виникати порушення бінокулярного зору. Отже, мікропризми силою до А20 (сумарна сила 40А) можна використовувати в офтальмології для лікування порушень бінокулярного зору. У 30 дітей, що тестувалися на стереопсис, з А14 відбулось порушення повного стереопсису, але воно було незначним і на А30 склало 180 кутових секунд. Отриманий результат не заперечує використання призм для розвитку стереоскопічного зору. Ключеві слова: традиційна призма, призми Френеля “Press-On™ Prism”, набір КК-42, рельєфна лінза, ор- топтичне лікування, мікропризмові окуляри, косоокість.

 
N. V. NETYAZHENKO, A.I. PASTUSHINA, A. V LYAKHOTSKAYA, O.M. HERULA
CHANGES OF COAGULATION IN MEN AND WOMEN WITH ACUTE CORONARY SYNDROME WITH ST SEGMENT ELEVATION

Summary. The article describes the results of a study of hemostasis in women with acute coronary syndrome (ACS) with ST-segment elevation compared to men. 105 patients were examined, 45 of whom were women, On a scale TIMI patients of both sexes were divided into three groups. The I group consisted of 15 women and 20 men with a risk of mortality <1% in group II – 15 women and 18 men with a risk of 1 to 4%, and 15 women and 22 men were the group III with the risk of >4%. The groups were comparable. Research methods plasma coagulation hemostasis included the following tests: activated partial thromboplastin time (APTT), thrombin time (PT), fibrinogen concentration, the amount of soluble fibrin monomer complexes, while XI Ia dependent fibrinolysis. For laboratory evaluation level of natural inhibitors of blood coagulation following methods were used: determination of the activity of antithrombin III and protein C by a chromogenic substrate. Increased risk of mortality within 30 days in ACS scale TIMI associated with the deepening of gender differences in hemostasis, which are most pronounced in high and very high risk. Simultaneous detection of hypercoagulation shifts in a shortening of the aPTT and PT in the high-risk group of women next to decreased activity of antithrombin III and protein C in the moderate and high risk disclose a violation of the balance of procoagulants with the major components of anticoagulant and fibrinolytic systems in women compared with men ACS segment elevation ST.
НЕТЯЖЕНКО Н.В., ПАСТУШТАA.I., ЛЯХОЦЬКА А.В., ГЕРУЛА О.М.
ЗМІНИ КОАГУЛЯЦІЙНОГО ГЕМОСТАЗУ У ЧОЛОВІКІВ ТА ЖІНОК НА ГОСТРИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ 3 ЕЛЕВАЦІЄЮ СЕГМЕНТА ST

Резюме. У статті описані результати дослідження гемостазу у жінок з гострим коронарним синдромом (ГКС) з підйомом сегмента ST у порівнянні з чоловіками. 105 пацієнтів були обстежені, 45 з яких були жінки, за шкалою TIMI пацієнтів обох статей були розділені на три групи. Введення група складалася з 15 жінок і 20 чоловіків з ризиком смертності <1% в групі II – 15 жінок і 18 чоловіків з ризиком від 1 до 4%, а 15 жінок і 22 чоловіки склали групу III з ризиком > 4%. Групи були порівнянні. Методи досліджень коагуляція гемостаз включені наступні тести: активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ), тромбінового часу (PT), концентрацію фібриногену, кількість розчинних комплексів фібрин-мономер, у той час XI Ia залежний фібриноліз. Для лабораторному рівні оцінки природних інгібіторів згортання крові були використані наступні методи: визначення активності антитромбіну III в і білка С за допомогою хромогенного субстрату. Підвищений ризик смертності протягом 30 днів в масштабі АСУ TIMI, пов’язаних з поглибленням гендерних відмінностей в гемостазу, які найбільш виражені в високою і дуже високим ступенем ризику. Одночасне виявлення гіперкоагуляція зрушень у укороченням АЧТЧ і PT в групі високого ризику жінок поряд з зниженням активності антитромбіну III і протеїну С в помірному і високий ризик про порушення балансу прокоагулянтов з основними компонентами антикоагулянтів і фібринолітичних систем у жінок порівняно з чоловіками АСУ підйомом сегмента ST.

 
O.B. NEKHANEVICH
CARDIOHAEMODYNAMIC STATE DURING EXERCISE IN PATIENTS WITH BICUSPID AORTIC VALVE

Summary. The aim was to establish the dynamics of the systolic and diastolic function of the left ventricle of the heart during exercise of different capacities according to echocardiography in athletes with bicuspid aortic valve. To achieve the objectives we have examined 39 athletes aged 8 to 16 years, who were involved in football. In the study group included 9 athletes with bicuspid aortic valve. In the control group included 30 athletes of appropriate age, sex and sports training with normal aortic valve structure. All athletes echocardiography performed during the execution of exercise on a bicycle ergometer. The results showed that athletes with bicuspid aortic valve at rest characterized by increased aortic diameter and deterioration of left ventricular diastolic function (p<0.05). The threshold of tolerance to physical exertion in athletes with bicuspid aortic valve was statistically significantly lower than the control group at the expense of systolic and diastolic function of the left ventricle. Early symptoms of physical overexertion by cardiovascular system in athletes with bicuspid aortic valve was increasing the ratio E/e’. It can be used to diastolic myocardial function reserve diagnostic.НЕХАНЕВИЧ О. Б.
СТАН КАРДІОГЕМОДИНАМІКИ ПІД ЧАС ФІ3ИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ У ОСІБ 3 ДВОСТУПКОВИМ КЛАПАНОМ АОРТИ

Резюме. Метою роботи стало встановлення динаміки показників систолічної та діастолічної функції лівого шлуночка серця під час фізичних навантажень різної потужності за даними ехокардіографії у спортсменів з двостулковим клапаном аорти. Для вирішення поставлених завдань нами були обстежені 39 спортсменів віком від 8 до 16 років, які займались футболом. В основну групу включили 9 спортсменів з двостулковим клапаном аорти. В контрольну групу увійшли 30 спортсменів відповідного віку, статі та спортивної кваліфікації з нормальною будовою аортального клапану. Всім спортсменам проводилась ехокардіографія під час виконання фізичного навантаження на велоергометрі. Результати дослідження показали, що спортсмени з двостулковим клапаном аорти в стані спокою характеризувались збільшеним діаметром аорти та погіршенням діастолічної функції лівого шлуночка (р<0,05). Поріг толерантності до фізичних навантажень у спортсменів з двостулковим клапаном аорти був статистично значимо нижчим у порівнянні з контрольною групою за рахунок порушення систолічної та діастолічної функції лівого шлуночка серця. Раннім симптомом фізичного перенапруження серцево-судинної системи у спортсменів з двостулковим клапаном аорти було збільшення співвідношення Е/еґ. Останнє може використовуватись для діагностики резерву діастолічної функції міокарду.

 
M.A. OVDII, V.M.KORSHAK,E. V.KOSTUCHENKO, K.N.SOLOMAHA, M.I.PEREPELYTSIA
FITNESS AND QUALITY OF LIFE OF STUDENTS IN DEPENDING ON BODY WEIGHT

Summary. Things that can impair physical fitness and quality of life of students, deserve attention today: physical inactivity, unhealthy lifestyle, lack of knowledge of the problems of recognition and prediction of health risks. Studied physical fitness and quality of life for students. Established that the structural foundation of physical fitness an average level, functional capacity – below average and needs motivation for self-correction. Students who are overweight have a significantly smaller share of their physical and mental health component and this reduces their quality of life
ОВДІЙ М.О., КОРШАК В.М., КОСТЮЧЕНКО С.В., СОЛОМАХА К.М.ПЕРЕПЕЛИЦЯ М.І. 

ФІ3ИЧНА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ I ЯКІСТЬ ЖИТТЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В 3АЛЕЖНОСТІ ВІД МАСИ ТІЛА

Резюме. Речі, які можуть погіршити фізичний стан і якість життя студентів, заслуговують на увагу сьогодні: гіподинамію, нездоровий спосіб життя, відсутність знань про задачах розпізнавання та прогнозування ризиків для здоров’я. Навчався фізичної культури та якості життя для студентів. Встановлено, що структурна основа фізичної середній рівень, функціональна здатність – нижче середнього і потребує мотивації для самокорекції. Студенти, які мають надлишкову вагу мають значно меншу частку свого фізичного і психічного здоров’я та компонента це знижує якість їхнього життя

 
LEV PRYSTUPIUK
GLYCOSYLATED HEMOGLOBIN AS ARISK ASSESSMENT OF THE CARDIOVASCULAR LESIONS IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS

Objective. Determine the prevalence of disorders of carbohydrate metabolism in study of Ukrainian population.Materials and methods. The study involved 1,148 people, which was measured by glycosylated hemoglobinThe results of the study. The highest level of HbAlc was found in 23% of males and 48% of females.Conclusions.

  1. The screening of carbohydrate metabolism disorders by definition of HbAlc level reveals an increase the HbAlc level in 23% of males and 48% of females of the study cohort.
  2. The greatest number of people with high HbAlc level was observed in the age group above 59 years old.
  3. Active detection of violations of carbohydrate metabolism by definition of HbAlc level enables patients to make change lifestyle and begin treatment of undiagnosed type 2 diabetes mellitus, that diminish the negative impact of hyperglycemia and the development of cardiovascular disease.ПРИСТУПЮК Л. О.
ГЛІКОВАНИЙ ГЕМОГЛОБІН В ОЦІНЦІ РИ3ИКУ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ УРАЖЕНЬ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ

Мета. Визначити поширеність порушень вуглеводного обміну у вивченні українського населення.
Матеріали та методи. У дослідженні взяли участь тисяча сто сорок вісім чоловік, що було, виміряні глікозильованого гемоглобіну
Результати дослідження. Найвищий рівень HbAlc був знайдений в 23% чоловіків і 48% жінок.
Висновки.
1. Скринінг вуглеводних порушень обміну речовин з визначення рівня HbAlc показує збільшення рівня HbAlc в 23% чоловіків і 48% жінок в досліджуваній популяції.
2. Найбільша кількість людей з високим рівнем HbAlc спостерігався у віковій групі вище 59 років.
3. Активне виявлення порушень вуглеводного обміну з визначення рівня HbAlc дозволяє пацієнтам, щоб зробити образ життя зміни і почати лікування недіагностованою цукровий діабет 2 типу, які зменшують негативний вплив гіперглікемії та розвиток серцево-судинних захворювань.

 
M.S. STEPANCHENKO, O.S. FEDORUK, I.P. BURDENIUK, O. V. BLINDER, V.I.
BURDENIUK
BACTERIAL CONTAMINATION OF THE INTACT KIDNEY IN COURSE OF THE ACUTE UNILATERAL KIDNEY INFLAMMATION IN RATS: DIFFERENT TIME FRAMES AFTER NEPHRECTOMY ON THE AFFECTED SIDE

Summary. Exceptionally clinically important is clear understanding of the pathophysiological mechanisms for localization and migration of pathologic microorganisms towards the intact kidney in course of the unilateral inflammatory process. The study aimed to determine the intact kidney’s pathogenic species composition and numerosity in course of rat acute unilateral kidney inflammation, different time frames after the affected organ removal. The experiment was carried out on 54 mature nonlinear white rats Rattus Norwegicus. In all animals an acute unilateral kidney inflammation has been modeled. For modeling of the acute unilateral kidney inflammation in experimental rats, an E.Coli strain was used. The pathogen was previously isolated from urine in patients with the diagnosed urinary tract infection. In order to determine the affected kidney influence on the intact organ microbial contamination, nephrectomy on the affected side was performed on the 10th, 14th and 21st days. Bacterial concentrations in the residual kidney tissue were determined 4, 7 and 14 days after nephrectomy. Control group constituted animals without nephrectomy. Scores were compared to the respective ones of the intact kidney in control group, on the same day of experiment. Reliable changes of almost all microbiologic contamination scores were detected after removal of the affected organ. Infection of the inoculated kidney spread onto intact contralateral organ by the hematogenous and/or lymphogenous routes and persisted there for some specific time. The nature of the infection in the contralateral kidney changed between the 10th and 14th days after inoculation – the agent apparently penetrated the kidney tissue and developed inflammation. Removal of the inoculated kidney timely, before the infection of the intact organ has progressed to its invasive stage, facilitated complete elimination of the pathogen in the contralateral kidney by the 28th day.СТЕПАНЧЕНКО М.С., ФЕДОРУК О.С., БУРДЕНЮК І.П., БЛІНДЕР О.В., БУРДЕНЮК В.І.
КОНТАМІНАЦІЯ КОНТРЛАТЕРАЛЬНОЇ НИРКИ В РІЗНІ ТЕРМІНИ ПІСЛЯ ВИДАЛЕННЯ УРАЖЕНОГО ОРГАНА ЗА ГОСТРОГО ОДНОБІЧНОГО 74 ЗАПАЛЕННЯ НИРОК У ЩУРІВ

 

Резюме. Виняткове клінічне значення має чітке розуміння патофізіологічних механізмів локалізації (не- розповсюдження) та міграції мікроорганізмів в інтактну нирку за умов однобічного запального процесу. Дослідження переслідувало мету визначити видовий популяційний склад та кількісні характеристики патологічної мікробіоти в тканині інтактної нирки за однобічного запального процесу нирок у різні терміни після видалення ураженого органа. Експеримент здійснено на 54 статевозрілих нелінійних білих щурах Rattus Norwegicus. Всім тваринам моделювали гострий однобічний запальний процес нирок. Для моделювання запального процесу в нирках дослідних щурів був використаний штам E.Coli, виділений з сечі хворої з діагностованою інфекцією сечової системи. З метою визначення ступеню впливу ураженої нирки на мікробну контамінацію інтакного органа, проводили нефректомію з ураженого боку на 10-ту, 14-ту та 21-шу добу експерименту. Концентрації збудників у тканині резидуальної нирки визначали через 4, 7 та 14 діб після видалення ураженого органа. Тваринам контрольної групи також моделювали гостре однобічне запалення нирок, проте нефректомію з ураженої сторони не проводили. Показники порівнювали з аналогічними в інтактної нирки на таку ж добу експерименту у щурів контрольної групи. Визначено, що після видалення ураженої нирки у всіх підгруп тварин змінювалися практично всі показники контамінованості контрлатерального органа по відношенню до таких, де нефректомія не проводилася. Інфекція з інокульованої нирки гематогенним або/і лімфогенним шляхами потрапляла у інтактний контрлатеральний орган і певний час персистувала в ньому. Між 10-ю і 14-ю добою після інокуляції характер інфекційного процесу у контрлатеральному органі змінювався – збудник проникав у тканини нирки спричиняв запальний процес в останній. Видалення інокульованої нирки до переходу інфекційного процесу у контр- латеральній нирці в інвазивну стадію сприяло повній елімінації збудника з контрлатерального органу.

 
K.A. CHYMPOY, M. V.BOBYK, K.A. SYROTA,I.L. NEMISH, N.D. PAVLYUKOVICH  

FEATURES OF CORRECTION THYROID HOMEOSTASIS IN PATIENTS WITH CHRONIC 78 DIFFUSE LIVERDISEASE

Summary. The dynamics of indicators of thyroid homeostasis, pro-and antioxidant system in patients with chronic diffuse liver diseases using of selenium- containing drug “Triovit” has been studied. It has been established, that Triovit in the complex treatment of patients with chronic diffuse liver disease contributes to optimizing thyroid.ЧИМПОЙ К.А., БОБИК М.В., СИРОТА К.А., НЕМІШ І.Л., ПАВЛЮКОВИЧ Н.Д.
ОСОБЛИВОСП КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ ТИРЕОЇДНОГО ГОМЕОСТА3У У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ ДИФУ3НІ 3АХВОРЮВАННЯ ПЕЧІНКИ

Резюме. Динаміка показників гомеостазу щитовидної залози, про-та антиоксидантної системи у хворих з хронічними дифузними захворюваннями печінки Використання selenium- містить препарат “Triovit” була вивчена. Було встановлено, що Triovit в комплексному лікуванні хворих з хронічним захворюванням печінки дифузного сприяє оптимізації щитовидну залозу.

 

REVIEWS

ОГЛЯДИ

G.E. DEGTIAROVA, M.V. KHAITOVYCH, L.V NATRUS
GENETIC PREDISPOSITION TO HYPERTENSION: FACTS  AND CONTROVERSIES

Summary. The review provides information about the causes of onset of essential hypertension in young people. The main pathogenetic aspects of the disease – an imbalance of the renin-angiotensin-aldosterone system and the interaction of the various systems of regulation of vascular tone – are described. Particular emphasis is put on the role of genetic predisposition, especially to the single nucleotide polymorphisms. Some of the candidate genes, which polymorphisms can lead to the clinical manifestations of hypertension, are described in details. Great association was found between variability of ACE, AGT, AGTR1, NOS3 genes and increased blood pressure. Analysis of the role of single nucleotide polymorphism in pathogenesis of essential hypertension leads to the conclusion that the disease has multigenic character. Study of only one single nucleotide polymorphism as predisposing to essential hypertension cannot be conclusive. That’s why only complex evaluation of different variable genes can give the answer about the endogenous predisposition to disease. Moreover, the influence of environmental factors and their interaction with the genome polymorphism are presented. It can’t be excluded that genetic factors do not play a key etiological role in the onset of the essential hypertension. Accumulated evidence suggests that genetic background only causes individual susceptibility to development of multifactor diseases such as essential hypertension. Great importance is put on trigger factors such as obesity, salt and alcohol intake, stress, metabolism disorders, low physical activity, and others. Only they under certain circumstances can initiate or accelerate the expression of candidate genes in phenotype. There is strong evidence that polymorphisms of genes may have a minimal effect on the risk of disease in patients with low influence of environmental factors or on the other hand, have the greatest impact in those who are exposed to the excessive activity of triggers
ДЕГТЯРЕВА А. Э., ХАЙТОВИЧ Н.В., НАТРУС Л.В.
ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ К АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ: ФАКТЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ

Резюме. Огляд містить інформацію про причини виникнення гіпертонічної хвороби у молодих людей. Основні патогенетичні аспекти захворювання – дисбаланс системи ренін-ангіотензин-альдостеронової і взаємодії різних систем регуляції судинного тонусу – описані. Особлива увага приділяється ролі генетичної схильності, особливо одиночних нуклеотидних поліморфізмів. Деякі з генів-кандидатів, які поліморфізми можуть привести до клінічних проявів гіпертензії, описані в деталях. Великий зв’язок була виявлена ​​між мінливістю АПФ, AGT, AGTR1, NOS3 генів і підвищений кров’яний тиск. Аналіз ролі поліморфізм поодинокого нуклеотиду в патогенезі гіпертонічної хвороби приводить до висновку, що хвороба мультігенное характер. Вивчення тільки одного однонуклеотидний поліморфізму, як призводять до гіпертонічної хвороби, не може бути переконливим. Ось чому тільки комплексна оцінка різних змінних генів може дати відповідь про ендогенної схильності до хвороби. Крім того, вплив факторів навколишнього середовища та їх взаємодії з геномного поліморфізму представлені. Вона не може бути виключено, що генетичні фактори не грають ключову роль в етіологічній настання гіпертонічної. Зібрані дані свідчать про те, що генетичний фон викликає лише індивідуальної сприйнятливості до розвитку багатофакторних захворювань, таких як гіпертонічної. Велике значення приділяється провокуючих чинників, таких як ожиріння, сіль і споживання алкоголю, стрес, порушення обміну речовин, низької фізичної активності, та інші. Тільки вони за певних обставин можуть ініціювати або прискорити експресію генів-кандидатів, у фенотипі. Існує переконливі докази, що поліморфізм генів може мати мінімальний вплив на ризик захворювання у пацієнтів з низьким впливом факторів навколишнього середовища або, з іншого боку, мають найбільший вплив у тих, хто піддається надмірної активності тригерів

 
V. MONASHNENKO, N. GORCHAKOVA, I. CHEKMAN
NATURAL NANOMOTORS: MEDICO-BIOLOGICAL TREATMENT

Summary: Article is devoted to a new direction of nanopharmacology – functioning nanoparticles, nanocomposites comprising nanomotors that mimic the dynamics of natural motors. The natural nanomotors include ATP-ase. Degree of activation of ATP-ase protein kinesin associated with the hydrolysis of ATP and its synthesis. Wherein a transition of the chemical energy into mechanical energy. Each conformational cycle is set a certain number of reactions. Identify the operation and the mechanism of molecular motors which include Ca2 + ATP-ase myosin, DNA polymerase, etc. Establishment mechanisms of nanomotors contributes to finding new methods of diagnostics and treatment.МОНАШНЕНКО В.І., ГОРЧАКОВА Н. О., ЧЕКМАН I. С.
ПРИРОДНІ НАНОМОТОРИ: МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Резюме: Стаття присвячена новому напрямку нанофармакології – функціонує наночастинок, що містять нанокомпозитів наномотори, які імітують динаміку природних двигунів. Природні дані наномотори включають АТФ-азу. Ступінь активації АТФ-ази білка кинезін пов’язаного з гідролізу АТФ і його синтезу. У якому перехід хімічної енергії в механічну енергію. Кожен конформаційні цикл задається певна кількість реакцій. Визначити операції і механізм молекулярних моторів, які включають Са2 + АТФ-ази міозину, ДНК-полімерази і т.д. Встановлення механізмів наномоторів сприяє пошуку нових методів діагностики та лікування.

 
T.I. NAHORNA, N.O. GORCHAKOVA, O.S.LYSENKO, I.S.CHEKMAN
USE OF PSYCHOTROPIC DRUGS IN COMBINATION  WITH NANOPARTICLES

Summary. This review describes new perspective of achieving the combination of nanoparticles of different origin with psychotropic drugs in order to improve bioavailability, the possibility of creating the optimal routes of administration, lower incidence of side effects. The article highlights the results of the influence of nanoparticles on the processes of transport and transformation of medicines in the body that show the improvement of the drugs’ properties and quality of patients’ life. It has been found that the application of nanoparticles of different origin also contributes highly sensitive identification and detection in biological fluids of psychotropic drugs, which opens up a number of prospective implementations in the field of toxicology and forensic medicine.

ЗАСТОСУВАННЯ ПСИХОТРОПНИХ ЗАСОБІВ В ПОЄДНАННІ З НАНОЧАСТИН КАМИ 

Нагорна Т.І., Горчакова Н.О., Лисенко О.С., Чекман І.С.

Резюме. В огляді описані нові перспективні досягнення поєднання наночастинок різного походження з психотропними засобами з метою поліпшення біодоступності, можливості створення оптимальних шляхів введення, зниження кількості проявів побічних ефектів. В статті висвітлені результати впливу наночастинок на процеси транспорту та трансформації лікарських засобів в організмі, що свідчать про поліпшення властивостей медикаментів та якості життя хворих. Встановлено, що використання наночастинок різного походження також сприяє високочутливій ідентифікації та виявленню в біологічних рідинах психотропних препаратів, що відкриває перспективні впровадження в галузі токсикологічних наук та судової медицини.

 

Share Button
УНММЖ / usmyj@nmu.ua / USMYJ