№ 2 (88) – 2015

№ 2 (88) - 2015

№ 2 (88) – 2015

ЛЕКЦІЇ

   LECTURES

Хайтович М.В.
ПЕРСОНАЛІЗОВАНА МЕДИЦИНА: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Резюме. Персоналізована медицина – це модель організації медичної допомоги, яка базується на виборі діагностичних, лікувальних та профілактичних засобів із урахуванням генетичних, фізіологічних, біохімічних та інших особливостей пацієнта. Персоналізована медицина нова галузь сучасної медицини, при якій розробляються і застосовуються методи лікування, «скроєні» спеціально під конкретного пацієнта. Напрями застосування положень персоналізованої медицини в сучасних умовах: перехід від традиційної клінічної до персоналізованої діагностики захворювання з урахуванням індивідуальних показників пацієнта, в т.ч. використання біомаркерів різної молекулярної природи, з подальшим збереженням біоматеріалу протягом всього його життя; передбачення на основі геномних даних ймовірності виникнення того чи іншого захворювання з розробкою профілактичної індивідуальної схеми; ідентифікація потенційних фармакотерапевтичних мішеней для селективного впливу вже на ініціальній стадії патологічного процесу; допомогою біомаркерів. Посилення ролі клінічної фармакології та створення генетично обґрунтованих алгоритмів персоналізованої медицини підвищить ефективність і безпеку фармакотерапії. Нові технології дають можливість уточнити причини несприятливих побічних реакцій на генетичному рівні, запобігти їх, знизити витрати на лікування та суттєво підвищити його безпеку і тому імплементація цих підходів в довгостроковій перспективі сприятиме значній економії коштів.
M.V. Khaitovich 

PERSONALIZED MEDICINE: CURRENT SITUATION AND PERSPECTIVES

Summary. Personalized medicine it is a model of health care based on a selection of diagnostic, therapeutic and preventive means taking into account the genetic, physiological, biochemical and other features of the patient. Personalized medicine new branch of modern medicine, in which developed and applied treatments, “tailored” specifically for the individual patient. Areas of application of personalized medicine in modern terms: the transition from traditional to personalized clinical diagnosis of the disease based on individual patient parameters, including using different molecular biomarkers nature, and save biomaterial throughout his life; predictions based on genomic data likelihood of a disease with the development of individual preventive scheme; identification of potential pharmacotherapeutic targets for selective exposure at the initial stage of the pathological process; choice of treatment strategy tailored to the individual patient parameters; monitoring of treatment using biomarkers. Strengthening the role of clinical pharmacology and create genetically informed personalized medicine algorithms increase the efficiency and safety of pharmacotherapy. New technologies make it possible to clarify the causes adverse side effects at the genetic level, prevent, reduce treatment costs and significantly enhance its security and therefore implementation of these approaches in the long run will contribute to significant savings.

ТЕОРЕТИЧНА МЕДИЦИНА

THEORETICAL MEDICINE

Маліков  О.В.
СТРУКТУРНІ ЗМІНИ МОЗКОВОЇ РЕЧОВИНИ НИРКИ ШУРІВ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ОПІКОВІЙ ТРАВМІ ШКІРИ ЗА УМОВ ЗАСТОСУВАННЯ ІФУЗІЇ ЛАКТОПРОТЕЇНУ 3 СОРБІТОЛОМ

Резюме. У статті представлено структурні зміни мозкової речовини нирки при експериментальній опіковій травмі шкіри у щурів за умов застосування внутрішньовенної інфузії колоїдно-гіперосмолярного розчину. З’ясовано, що лактопротеїн із сорбітолом діє як протектор і має мембранопластичний вплив на структуру органа. Можливість візуалізувати шляхи надходження і розповсюдження продуктів біохімічних перетворень компонентів лактопротеїну з сорбітолом у мозковій речовині нирок через “протікання” і “проникнення” дозволяє уточнити дію локалізованих у плазмі патогенних чинників поліорганної дисфункції, яка є головною складовою опікової хвороби. В зміцненні гістогематичного бар’єру в мозковій речовині нирок при опіковій хворобі важливу роль відіграє інфузія лактопротеїну з сорбітолом, який виявив не тільки мембранопластичний ефект, але й здатність депонуватися в інтерстиції мозкової речовини нирок. Ц дві складові властивостей лактопротеїну з сорбітолом є базовими для пояснення морфологічних проявів його довготривалої дії. Одержані результати є своєрідним контролем і необхідні для інтерпретації у співставлені з даними, які повинні бути отримані при дослідженні змін структурних компонентів мозкової речовини нирки за умов застосування інфузії інших комбінованих гіперосмолярних розчинів.

A.V. Malikov 

STRUCTURAL CHANGES OF RAT MEDULLA OF KIDNEY AT EXPERIMENTAL BURN TRAUMA OF SKIN AND AS THE INFUSION OF LACTOPROTEINUM WITH SORBYTOL

Summary. This article is about structural changes of medullar substance of kidney in case of experimental burn trauma of the skin of rats using the intravenous infusion of colloid-hyperosmolar solution. If was found that Lactoproteinum with sorbitol protects the damage and has a membranoplastic influence on the organic structure. The ability to visualize ways of receipt and distribution of products of biochemical transformations components lactoproteinum with sorbitol in renal medulla material through floue and penetration helps to clarity the effect of localized plasma pathogenetic factors of multiple organ dysfunction, which is the main component of burn disease. Lactoproteinum infusion of sorbitol in streng thening histohematogenous barrier in medulla kidney play an important role. These two components properties lactoproteinum of sorbitol is to explain the basic morphological manifestations his long-term performance. The results are a kind of control and needed for interpretation with mapped data, to the structural components of kidney medulla under conditions infusion of other combined hyperosmolar solution.

Понятовський В.А., Бобир В.В., Настенко В.Б.
МОДЕЛЮВАННЯ ЕНТЕРОВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ У МИШЕЙ 3 ДИСБІОЗОМ КИШЕЧНИКА

Резюме. Дану експериментальну роботу присвячено моделюванню ентеровірусних інфекцій у тварин з кишковими дисбіотичними порушеннями. В якості ентеровірусу було обрано вакцинний штам вірусу поліомієліту 2 серотипу. Експериментальною моделлю слугували білі миші 30-денного віку лінії ВаІЬ/с. Дисбіоз формували шляхом перорального введення тваринам комбінації антибактеріальних препаратів ампіциліну та метронідазолу у дозах по 5, 10 та 20 мг/тварину на день. Результати досліджень показали, що після перорального введення комплексу ампіциліну та метронідазолу у лабораторних тварин формується виражений дисбіоз. Визначено оптимальну дозу для моделювання дисбіозу даними препаратами: по 10 мг/тварину. Встановлено, що збільшення дози антибактеріальних препаратів не впливає на глибину дисбіотичних проявів у кишечнику мишей, а проявляється лише зменшенням ваги тіла тварин. Крім того, експериментально доведено, що розвиток дисбіозу у мишей, сприяє більш інтенсивному звільненню тонкої та товстої кишок від ентеровірусів. У тварин з дисбіозом виділення вірусів тривало близько 5-6 діб, в той час, як у контрольних тварин вірус виділявся до 10 діб. Зроблено припущення, що бактерії можуть “маскувати” віруси від факторів імунного захисту, а зниження кількості кишкових бактерій після проведеної антибіотикотерапії прискорює звільнення організму від вірусних агентів. Не виключено, що віруси здатні встановлювати “симбіотичні” відносини з бактеріями і завдяки цьому довше знаходитися в кишечнику тварин. Хоча, очевидно, існують й інші фактори, які впливають на швидкість їх виведення з організму.

V.A. Ponyatovsky, V.V. Bobyr, V.B. Nastenko
ENTEROVIRUSES DISEASES MODELING IN LABORATORY MICE WITH DYSBIOSIS
Summary. The experimental work is devoted to modeling the enteroviral infections in animals with dysbiotic dysfunctions of intestine. As enterovirus, a vaccine strain of serotype 2 poliovirus was selected. The white 30 days old mice of Balb/c line that passed acclimatization were taken as an experimental model. Dysbiosis was formed by oral injection of combination of antibacterial preparations ampicillin and metronidazole in doses of 5, 10 and 20 mg/animal a day. The results of the researches showed that after oral injection of complex of ampicillin and metronidazole in laboratory animals formed pronounced dysbiosis. The optimum dose for modeling dysbiosis with these preparations was determined as 10 mg/animal. It was established that increasing the dose of antibacterial preparations does not impact on depth of dysbiotic displays in mice’s intestine and occurs only in decreased animal’s body weight. In addition, it is experimentally proved that the development of dysbiosis in mice promotes more rapid release of intestinal type 2 poliovirus. The term of virus’s evacuation in such animals lasted for 5-6 days, while in control group it took up to 10 days. It is suggested that bacterial cells might “mask” the viruses from the factors of immune protection and decrease of number of bacteria in the intestine after antibiotic therapy accelerates the ongoing release of the organism from viral antigens. It is possible that viruses are able to establish “symbiotic” relations with bacteria and, thus, stay longer in the intestine of animals, although, obviously there are other factors that affect the rate of excretion of viral antigens from animals’ organisms.

КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА

CLINICAL MEDICINE

Горобець А.О.
ГЛЮТЕН-ЧУТЛИВА ЕНТЕРОПАТІЯ:СТАН ПРОБЛЕМИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
 Резюме. Стаття присвячена проблемам клейковини чутливих ентеропатія (целіакія) з’являються в даний час на сучасному етапі розвитку науки педіатричного. Зокрема, особлива увага приділяється на швидкість не-діагностованих випадків захворювання, проблеми порушення безглютенової дієти дітьми з наступним відображенням цього явища і проблеми целіакію захворювань діагностування кілька місяців, а іноді, років після безглютенової дієти рецепт, який ускладнює діагностику і унеможливлює в деяких випадках. Глютену, пов’язані розлади – проблема, яка в даний час активно досліджується і обговорюється вченими в усьому світі – описується в статті, а також. Такий глютен, пов’язані розлади, як чутливість клейковини без целіакії і харчової алергії до білків зернових »обговорюються і диференціюються з целіакію. Проблема целіакії супроводжується супутніми патологіями, особливо екзокринної недостатності підшлункової залози, вказується крім того. Вона описана одним із пріоритетних напрямків клейковини чутливих проблеми ентеропатії наступних досліджень.
A.O. Gorobets
GLUTEN-SENSITIVE ENTEROPATHY IN CHILDREN: STATE OF THE PROBLEM ON MODERN STAGE
Summary. The article is dedicated to problems of gluten-sensitive enteropathy (celiac disease) appearing nowadays on modern stage of pediatric science development. In particular, special attention is paid on the rate of non-diagnosed cases of the disease, the problem of violation of gluten-free diet by children with following reflection of this phenomenon and the problem of celiac diseases diagnosing several months and, sometimes, years after gluten-free diet prescription which complicates diagnostics and makes it impossible in some cases. Gluten related disorders – the problem which is being actively investigated and discussed by scientists world wide – is described in the article as well. Such gluten related disorders as gluten sensitivity without celiac disease and food allergy to cereals’ proteins are discussed and differentiated with celiac disease. The problem of celiac disease accompanied by concomitant pathologies, especially exocrine insufficiency of the pancreas, is pointed out besides. It is discussed to be one of prior directions of gluten-sensitive enteropathy problem following study.
Дєєва Ю.В.
УРАЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО ВУХА У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ
Резюме: В лекції наведені сучасні погляди на проблему вестибулярних дисфункцій у хворих на цукровий діабет. Актуальність проблеми обумовлена збільшенням кількості даної патології та високою інвалід- ізацією хворих. Оцінено, що вестибулярні розлади є одним з найбільш ранніх ускладнень,що виникають у хворих на цукровий діабет і можуть слугувати маркерами розвитку ускладнень діабетичного процесу. Наведені різноманітні схеми лікування і реабілітації вестибулярної дисфункції у хворих на цукровий діабет.
Y. Deyeva

INNER EAR INJURY IN PATIENT WITH DIABETES MELLITUS

Summary. Lecture gives modern views of the vestibular dysfunction problem in patients with diabetes mellitus. Actuality of the problem caused by the increasing number of disease and high patients disability. Vestibular disorders are one of the earliest complications arising in patients with diabetes mellitus and can serve as markers of diabetic complications process. These is various schemes of treatment and rehabilitation of vestibular dysfunction in patients with diabetes.

 

Діхтярук О.В.
ГОСТРИЙ РИНОСИНУСИТ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПІДХІД ДО ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ
Резюме. Гострий риносинусит (ГРС) у дорослих – раптова поява двох або більше симптомів, один з яких закладеність носа або виділення з порожнини носа, біль в області обличчя, одностороння або симетрично з обох сторін, зниження або втрата нюху за умови, що симптоми зберігаються менше 12 тижнів. Алгоритми обстеження та лікування, запропоновані в останній редакиії європейського погоджувального документа щодо риносинуситу і назального поліпозу (EPOS) 2012, може бути прийнято за основу протоколів надання допомоги хворим на ГРС у вітчизняній медичній практиці ГРС може бути викликаний вірусними, бактеріальними або грибковими інфекиіями. Основними патогенами є: Streptococcus pneumoniae (44%), Haemophilus influenzae (27%), Moraxellacatarrhalis (16%), в-гемолітичний стрептокок (7%), BS. Pyogenes (3%), H. Parainfluenzae (2%), S. Aureus (1%). Стандарт діагностики ГРС включає: збір анамнезу і скарг, візуальне дослідження верхніх дихальних шляхів, пальпац’ю передніх стінок приносових пазух, оптична риноскопія, аналіз лейкоиитарної формули крові та ШОЕ, променева діагностика. Лікування розраховано на 7-10 днів і передбачає: антибактеріальну терапію, топічні деконгестанти, топічні кортикостероїди, сольові розчини, антигістамінні, системні муколітики, жарознижуючі та протизапальні, немедикаментозні методи лікування та профілактики, пунщя пазух. Сучасна кониепцї антибактеріальної терапії пацієнтів – SMART – use. Міжнародні асоиіаиії IDSA та EPOS рекомендують: амоксиииліну/клавуланат – препарату першого вибору, иефалоспорини – препарати вибору госпітальної групи хворих. Альтернативні препарати – макроліти, препарати резерву – респіраторні фторхінолони. Ключові слова: риносинусит, синусит, класифікаиія, діагностика, лікування, EPOS, SMART -use.


0. Dikhtyaruk ACUTE RHINOSINUSITIS: EUROPEAN STANDART FOR EXAMINATION AND TREATMENT

Summary. Acute rhinosinusitis (ARS) in adults is a sudden occurrence of two or more of the symptoms of which one is nasal discharge, facial pain, unilateral or symmetrically on both sides, reduction or loss of smell with the proviso that the symptoms persist for at least 12 weeks. Algorithms for the examination and treatment offered in the latest edition of the European conciliation document sinusitis and nasal polyposis (EPOS) 2012 can be used as the basis of patient care protocols in national medical practice.ARS can be caused by viral, bacterial or fungal infections. The main pathogens are: Streptococcus pneumoniae (44%), Haemophilus influenzae (27%), Moraxella catarrhalis (16%), B-hemolytic Streptococcus (7%), BS. Pyogenes (3%), H. Parainfluenzae (2%), S. Aureus (1%). Algorithms examination of ARS includes: medical history and complaints, visual examination of the upper respiratory tract, palpation of the front walls of the paranasal sinuses, optic rhinoscopy, analysis of blood, x-ray examination. Treatment is designed for 7-10 days and includes: antibiotics, topical decongestants, topical corticosteroids, saline solutions, antihistamines, mucolytics, anti-inflammatory, sinus puncture. The modern concept of antibiotic therapy patients – SMART – use. International Association of IDSA and EPOS recommend: Amoxicillin/clavulanate – first-line antibiotics, second- or third-generation cephalosporins and macro- lide antibiotic – second-line antibiotics, antibiotic of reserves – respiratory fluoroquinolones.

Ковбаснюк Ю.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ НЕПРЯМОГО АНТИКОАГУЛЯНТА ВАРФАРИНУ У ХВОРИХ ІЗ ФІБРИЛЯЦІЄЮ ПЕРЕДСЕРДЬ: ВПЛИВ ДЕМОГРАФІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
Резюме. Фібриляція передсердь – одне з найбільш поширених порушень ритму серця, яке зустрічається в популяції. Прогнозується, що в наступні 50 років з урахуванням збільшення тривалості життя населення частота фібриляції передсердь зросте більше, ніж удвічі. Захворювання асоціюється з підвищенням загальної та раптової смертності, зростанням ризику серцевої недостатності, погіршенням якості життя, але одним із найнебезпечніших ускладнень даної аритмії є виникнення частих тромбоемболій, які у 75% випадків проявляються церебральною катастрофою – інсультом. Саме тому автором було обрано у дослідженні найбільш розповсюджений на теренах вітчизняної медицини препарат – варфарин. У статті обговорено питання профілактики тромбоемболічних ускладнень у хворих з ФП. Розглянуто використання варфарину та особливості його корекції дозування в залежності від віку, статі, ІМТ та супутнього ожиріння. Автор чітко продемонстрував необхідність корекції дози препарату в залежності від демографічних характеристик та вказав наукову практичну новизну отриманих даних.
Y. Kovbasniuk

FEATURES OF INDIRECT ANTICOAGULANT WARFARIN PRESCRIPTION FOR PATIENTS WITH ATRIAL FIBRILLATION: THE IMPACT OF DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS

Summary. Atrial fibrillation is the one of the most common disorders of heart rhythm that occur in the population. Taking in account the increase in life expectancy it is predicted that in the next 50 years atrial fibrillation frequency will increase more than twice. Disease is associated with increased total and sudden deaths, increasing the risk of heart failure, decline of the life quality, but one of the most dangerous complications of this arrhythmia is the frequent occurrence of thromboembolism which in 75% of cases lead to cerebral event – the stroke. That was the reason to choose the most widely used in domestic medicine drug warfarin as the research object. The article is devoted to the prevention of thromboembolic complications in patients with atrial fibrillation. We consider the dose adjustment of warfarin should be based on age, sex, BMI, and the accompanying obesity.

Мельник В. С
ЦИРКАДНІСТЬ СИСТЕМИ ФІБРИНОЛІЗУ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНИЙ ІНСУЛЬТ
 Резюме. Науково-дослідна діяльність фібринолізу в 123 хворих з ішемічним інсультом, з яких 65 (52,8%) жінок і 58 (47,2%) чоловіків, середній вік 72,6 ± 11,5 років. Основні параметри оцінюються фібринолізу системи (концентрація т-PA і PAI-1 активність і плазміногену 62- антиплазмін, визначення часу еуглобулінов лізису і Хагеман-залежну фібриноліз). Найбільша активність плазміногену був виявлений у пацієнтів, які ішемічний інсульт виникли з 06:00 до 11:59 (89,42 ± 13,5%, 95% ДІ 85,35-93,49) і з 18:00 до 23 : 59 (87,88 ± 8,8%, 95% ДІ 84,74-91,01), найнижча активність – з 24:00 до 5:59 (83,56 ± 6,1%, 95% ДІ 80 , 31-86.82). Діяльність альфа 2 антиплазміну також мали деякі відмінності – найбільша активність була зареєстрована з 24:00 до 5:59 (85,38 ± 4,7%, 95% ДІ 82,84-87,91), низька в 18 : 00 59 23 (84,21 ± 10,0%, 95% ДІ 80,65-87,77). У випадки patentov з 06:00 до 11:59 було зафіксовано найнижчий середній рівень фібринолізу активатора ТАП 0,045 ± 0,02 USD / мл (95% ДІ 0,039-0,052) і високих концентраціях його інгібітора PAI-1 0,113 ± 0,05 USD / мл (95% ДІ 0,099-0,128). Інгібування фібринолізу, було підтверджено збільшення часу лізису еуглобуліновой (7,97 ± 0,71 годин, 95% ДІ 7,76-8,19) і Хагеман-залежної фібринолізу (23,09 ± 2,79 м, 95 ДІ 22,25-23,93%). Діяльність системи фібринолізу у хворих з ішемічним інсультом tsirkazhdni має певні особливості. Найбільша активність плазміногену, серед низької концентрації ТАП і високим вмістом PAI-1 зареєстровано у пацієнтів, які постраждали від 06:00 до 11:59. Ці зміни відповідають за значного продовження еуглобуліновой згустку і Хагеман-залежної фібринолізу.
V. Melnyk CIRCADIAN FIBRINOLYSIS SYSTEM IN THE FIRST HOURS OF ISCHEMIC STROKE

Summary. The research activity of fibrinolysis in 123 patients with ischemic stroke, of which 65 (52.8%) women and 58 (47.2%) males, mean age 72,6 ± 11,5 years. Main parameters evaluated fibrinolysis system (t-PA concentration and PAI-1 activity and plasminogen 62- antiplasmin, euglobulin lysis time determination and Hageman-dependent fibrinolysis). The highest activity of plasminogen was detected in patients who have ischemic stroke arose from 06:00 to 11:59 (89,42 ± 13,5%, 95% CI 85,35-93,49) and from 18:00 to 23: 59 (87,88 ± 8,8%, 95% CI 84,74-91,01), the lowest activity – from 24:00 to 5:59 (83,56 ± 6,1%, 95% CI 80, 31- 86.82). The activity of alpha- 2 antiplasmin also had some differences – the highest activity was registered from 24:00 to 5:59 (85,38 ± 4,7%, 95% CI 82,84-87,91), lowest at 18:00 59 to 23 (84,21 ± 10,0%, 95% CI 80,65-87,77). In cases patsentov from 06:00 to 11:59 was recorded the lowest average level of fibrinolysis activator t-PA 0,045 ± 0,02 USD / Ml (95% CI 0,039-0,052) and high concentrations of its inhibitor PAI-1 0,113 ± 0,05 USD / Ml (95% CI 0,099-0,128). Inhibition of fibrinolysis, was confirmed by the increase in lysis time euglobulin (7,97 ± 0,71 hours, 95% CI 7,76-8,19) and Hagemann-dependent fibrinolysis (23,09 ± 2,79 m, 95% CI 22,25-23,93). The activity of the fibrinolysis system in patients with ischemic stroke tsirkazhdni has certain peculiarities. The highest activity of plasminogen, amid lower t-PA concentration and high content of PAI-1 is registered in patients stricken from 06:00 to 11:59. These changes are responsible for a significant extension of the clot lysis time euglobulin and Hagemann-dependent fibrinolysis.

Нетяженко Н.В., Антонюк Ю.В.,Олєйнікова Ю.О., Герула ОМ.
ВЗАЄМОЗВ ’ЯЗОК СТАТІ З БЕЗПОСЕРЕДНІМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕРКУТАННОГО КОРОНАРНОГО ВТРУЧАННЯ У ХВОРИХ НА ІНФАРКТ МІОКАРДА З ЕЛЕВАЦІЄЮ СЕГМЕНТА БТ
 Резюме. У порівняльному гендерного аналізу, звичайно ІМ з підйомом сегмента ST 156 пацієнтів, які були розділені на 2 групи: група I (п = 42 чоловіків, п = 38) – жінки пацієнти, які завершили PCI зі стентуванням -залежною артерії з погляду> 2 <6:00 від початку симптомів і другої групи (п = 36 чоловіків, N = 40 жінок) – пацієнти, які завершили PCI погляду> 6 <12:00 після появи симптомів. Відразу після ЧКВ протягом госпітального періоду оцінюються в хворих розвивається фатальні і не фатальні серцево-судинних подій: рецидив болю, гострий лівого шлуночка клас недостатність (ALVF) II-V від Killip, аритмії і рецидиви проведення М.І., крововиливи, смертності. Розвиток цих подій у пацієнтів розглядається як прояв негативного потоку. Відстрочка> 6:00 у виконанні ЧКВ у жінок пов’язано зі збільшенням захворюваності (ALVF) 37,2%, ритму і провідності в 66,2%, рецидив ІМ в 60,2% смертності в 2,7 рази в порівнянні з чоловіками (р < 0,05). Проведення інвазивного реперфузійної терапії для MI у жінок після 6:00 збільшує частоту ALVHF 2,3 рази (р <0,001), ритму і провідності в 1,6 рази (р <0,05), рецидив ІМ в 3,9 рази (р <0,001) і смертності в 11,5 рази (р <0,001) порівняно з жінками, які ЧКВ, проведених в умовах> 2 <6:00.
N. Netyazhenko, Y. Antoniuk, Y. Oleynikova, O. Herula

THE RELATIONSHIP OF GENDER WITH IMMEDIATE RESULTS OF PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION IN PATIENTS WITH MYOCARDIAL INFARCTION WITH ST-SEGMENT ELEVATION

Summary. In comparative gender analysis course of MI with ST-segment elevation of 156 patients who were divided into 2 groups: group I (n = 42 males, n = 38 female) – patients who completed PCI with stenting -dependent artery in terms of> 2 <6 hours from symptom onset and the second group (n = 36 males, n = 40 women) – patients who completed PCI in terms of> 6 <12 hours after onset of symptoms. Immediately after PCI during hospital period evaluated in patients develop fatal and non-fatal cardiovascular events: recurrence of pain, acute left ventricular failure class (ALVF) II-V by Killip, arrhythmias and conduction recurrence of MI, hemorrhage, mortality. The development of these events in patients regarded as a manifestation of adverse flow. Deferral> 6 hours in performing PCI in women is associated with an increase in the incidence of (ALVF) 37.2%, arrhythmias and conduction at 66.2%, recurrence of MI in 60.2% of mortality in 2,7 times compared with men (p <0.05). Conducting invasive reperfusion therapy for MI in women after 6 hours increases the frequency of ALVHF 2.3 times (p <0.001), arrhythmias and conduction 1.6 times (p <0,05), recurrence of MI in 3.9 fold (p <0,001) and mortality at 11.5 times (p <0,001) compared with women who PCI was carried out in terms of > 2 <6 hours.

Приступюк М. О.
АПЛІКАЦІЙНА СОРБЦІЙНА ТЕРАПІЯ ГНІЙНО-НЕКРОТИЧНИХ ВИРАЗОК У ХВОРИХ ІЗ НЕВРОІШЕМІЧНОЮ ФОРМОЮ СИНДРОМУ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ
 Резюме. Щоб дослідити клінічну ефективність при лікуванні пацієнтів з нейроішеміческіе діабетичними виразками стопи (DF), використовуючи нанодіспергірованнимі антимікробні композиції, засновані на силікагелі, сорбентів. Ми спостерігали 78 пацієнтів, 27 чоловіків (35%) і 51 жінок (65%). Діагностика DF була проведена у відповідності з міжнародним консенсусом з діабетичної стопи. Стан основного кровотоку в нижніх кінцівках були оцінені з точки зору щиколотки-плечового індексу. Пацієнти отримали складні протоколи лікування відповідно з Міністерством охорони здоров’я України. Показання антибіотики широкого спектру дії, похідні тіоктової кислоти, нейротропні вітамінні препарати, антитромбоцитарні ефекти. Компенсація діабету здійснюється інсуліну. Пацієнти були розділені на 2 групи, в групі лікування без використання аплікативного сорбції та програм за допомогою групових по сорбційної-виразка антибактеріальної нанокомпозиту. Лікування вважається ефективним, коли повні епітелізації виразки. Статистична обробка результатів досліджень, проведених за допомогою методів параметричної статистики. Результати дослідження з використання лікування некротичних виразок у хворих з синдромом діабетичної стопи свідчать про скорочення в плані загоєння виразки у пацієнтів, які отримували застосування сорбційно антибактеріальної нанокомпозиту. Повний епітелізації виразок досягається в середньому на 10 днів швидше, ніж без обробок виразок аплікативного сорбції. Тривалість лікування для пацієнтів з цукровим діабетом збільшується нейроішеміческіе виразка стопи після 70 років в чоловічих і жіночих. Застосування антибактеріальних композицій на основі нанорозмірного кремнезему скорочує повну епітелізації виразок в середньому 10 днів у порівнянні з лікуванням пацієнтів без аплікативного сорбції.
М. Prystupiuk

THE SORBENTS APPLICATION FOR TREATMENT OF NEUROISCHEMIC DIABETIC FOOT ULCER

Summary. To investigate the clinical efficacy of the treatment of patients with neuroishemic diabetic foot ulcers (DF) by using nano-dispersed antimicrobial compositions based on silica sorbents. We observed 78 patients, 27 male (35%) and 51 female (65%). Diagnosis of DF was carried out in accordance with the International Consensus on the Diabetic Foot. Status of the main blood flow in the lower limbs were assessed in terms of ankle-brachial index. Patients received a complex treatment protocols in accordance with Ministry of Health Ukraine. Prescribed broad-spectrum antibiotics, derivatives of thioctic acid, neurotropic vitamin preparations, antiplatelet effects. Compensation of diabetes carried out by insulin. Patients were divided into 2 groups, the treatment group without the use of applicative sorption and group using applications on the sorption-ulcer antibacterial nanocomposite. Treatment is considered effective when complete epithelialization ulcers. Statistical processing of the results of research carried out by methods of parametric statistics. The results of the study on the use of treatment of necrotic ulcers in patients with diabetic foot show declines in terms of ulcer healing in patients treated with applications of sorption- antibacterial nanocomposite. Full-epithelialization of ulcers is achieved by an average of 10 days faster than treatments ulcers without applicative sorption. The duration of treatment for patients with neuroischemic diabetic foot ulcer increases after 70 years in male and female. The use of antimicrobial compositions based on nanosized silica shortens complete epithelialization of ulcers an average of 10 days compared with the treatment of patients with no applicative sorption.

Поладич I.B.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГІВ У ЖІНОК З БАГАТОПЛІДДЯМ
 Резюме. Багатоплідна вагітність характеризується високим відсотком ускладнень під час вагітності та пологів. Клінічна і статистичний аналіз пологів в перинатальному центрі Києва на період 2012-2014 рр. За 2 роки було 12326 пологів, з яких багатоплідна вагітність – 432 (2,8%) випадках. У статті наводиться порівняльний аналіз перебігу вагітності та пологів у bihorialnoy biamniotico близнюків в спонтанної вагітності і після використання допоміжних репродуктивних технологій. Ми проаналізували вік, паритет, акушерських та соматичної історію, тип плаценти, застосування допоміжних репродуктивних
технології, ускладнення вагітності та пологів, термінів і шляхів roorazrisheniya, акушерських та перинатальних наслідків. Висока частота акушерських і перинатальних ускладнень у жінок з багатоплідної вагітності в результаті допоміжних репродуктивних технологій, тому що вони мають високий ризик вагітності та пологів у цих хворих супроводжується значною кількістю ускладнень, які більш виражені в порівнянні з себе багатоплідна вагітність.
I. Poladich

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF PREGNANCY AND DELIVERY IN WOMEN WITH MULTIPLE PREGNANCY

Summary. Multiple pregnancy is characterized by a high percentage of complications during pregnancy and childbirth. Clinical and statistical analysis of births in the Perinatal center of Kiev for the period of 2012-2014. For 2 years were 12326 births, of which multiple pregnancy – 432 (2.8%) cases. The article provides a comparative analysis of the course of pregnancy and childbirth in the bihorialnoy biamnioticheskoy twins in spontaneous pregnancy and after the use of assisted reproductive technology. We analyzed age, parity, obstetric and somatic history, type of placentation,      application              of assisted                             reproductive technologies, complications of pregnancy and delivery, timing and ways roorazrisheniya, obstetric and perinatal outcomes. A high frequency of obstetric and perinatal complications in women with multiple pregnancies resulting from assisted reproductive technologies is because they are at high risk of pregnancy and delivery in these patients is accompanied by a considerable number of complications, which are more pronounced in comparison with the self multiple pregnancy.

Павленко Д. 0.
КОМПЛАЕНС ПАЦІЄНТА ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ УСКЛАДНЕНОГО ПЕРЕБІГУ ДЕРЕВОПОДІБНОГО ГЕРПЕТИЧНОГО КЕРАТИТУ
Резюме. На клінічному прикладі рецидивуючого перебігу деревоподібного герпетичного кератиту показана важлива роль комплаенса як фактора ефективності терапії хворого. У даному клінічному випадку пацієнт поступив з рецидивом поверхневого епітеліального деревоподібного герпетичного кератиту правого ока. Зниження комплаенсу пацієнта призвело до ускладненого перебігу захворювання у вигляді повторного рецидиву з утворенням виразки рогівки та подальшим розвитком парацентрально помутніння рогівки і зниженням гостроти зору пацієнта. Саме за рахунок комбінованого лікування та підвищення рівня комплаенса вдалося стабілізувати перебіг герпетичного кератиту та запобігти ускладненням. Отже, при призначенні комплексу лікування необхідно звертати увагу на дотримання комплаенсу пацієнтом.
D. Pavlenko

PATIENT COMPLIANCE AS AN EFFECTIVENESS FACTOR OF COMPLICATED DENDRITIC HERPETIC KERATITIS TREATMENT

Summary. Every year almost 10 million patients are registered with ophthalmic herpes. Herpetic keratitis is associated with more than 66,8% of the entire cornea pathology, 55,1% of all ulcerative lesions and it causes more than 60% of the corneal blindness, the recurrence rates in 20-75%. The most common pathogen of the herpetic keratitis is the herpes simplex virus – it is revealed in 50% of adults and 70-80% of children.Quite often, successful drug treatment of diseases depends not only on the proper doctor’s prescription drugs, but also on the patient’s compliance. According to the World Health Organization, about half of chronic patients do not fully comply with medical prescriptions and recommendations, about 50% of patients discontinue therapy within 6 months from the beginning, and only 15% continue treatment for a year. Now the main links of etiopathogenesis, clinical features are studied and treatment regimens of herpetic keratitis are developed, but the role of compliance of the patient during the disease is poorly studied. In this clinical case of recurrent herpetic keratitis flow tree shows the important role of compliance as a factor in the effectiveness of treatment of the patient. The patient was hospitalizes with of the recurrent course of superficial epithelial dendritic herpetic keratitis. Reduction of compliance of the patient led to the complicated course of the disease in the form of rerecurrence with ulceration of the cornea. Due to the combined treatment and awareness of compliance we were able to stabilize the herpetic keratitis and prevent complications.Therefore,           while prescribing complex treatment attention must be payed to the observance of the patient’s compliance. Increased compliance is one of the effectiveness factors, which allows achieving a more favorable course, reducing the terms of treatment, decrease and preventing complications, relapses and the need of re-hospitalization.

Тарасенко Т.Є., Гринюк 0.І.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ НЕОАД’ЮВАНТНОЇ ПОЛІХІМІОТЕРАПІЇ У ХВОРИХ 3 МІСЦЕВОПОШИРЕНИМ РАКОМ ЯЄЧНИКІВ

Резюме. У статті представлені результати ретроспективного аналізу лікування 111 пацієнток з місцевопоширеним раком яєчників, які отримували неоадювантну хіміотерапію (НАХТ) на першому етапі лікування і яким одразу було проведено оперативне втручання. Більшість хворих на місцевопоширений рак яєчників знаходились у віковому діапазоні 46-66 років, а саме 81% у основній групі та 85% – у контрольній. НАХТ дозволила зменшити розпір пухлини, особливо при канцерематозі очеревини, покращити резектабельність пухлин, підвищити частоту циторедукцй. Также, неоадювантна хіміотерапія приводить до збільшення резектабельності пухлин у хворих з асцитом. Проведення НАХТ збільшує однорічну і 5-річну виживаність. Медіана виживаності у основній групі склала 7 місяців, а у контрольній – 5 місяців.

T. Tarasenko, O.Grynuk

THE ESTIMATION OF EFFICIENCY OF NEOADJUVANT CHEMOTHERAPY IN PATIENTS WITH LOCALLY ADVANCED OVARIAN CANCER

Resume. The results of a retrospective analysis of treatment of 111 patients with locally ovarian cancer who received chemotherapy neoadyuvantnu (NAHT) in the first stage of treatment and which once held surgery. Most patients with locally ovarian cancer were in the age range 46-66 years, namely 81% in the study group and 85% – in control. NAHT has reduced spacing tumors, especially in kantserematozi peritoneum, improve resectability of tumors, increase the frequency tsytoreduktsy. Also, neoadyuvantna chemotherapy leads to increase resectable tumors in patients with ascites. Holding NAHT increases one-year and 5-year survival. Median survival in the study group was 7 months and in control – 5 months.

Черкасов Е.В.

КЛІТИННА СМЕРТЬ І КЛІТИННИЙ ЦИКЛ В ТИМУСІ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ОПІКОВІЙ ХВОРОБІ У ЩУРІВ В УМОВАХ ЇЇ ЛІКУВАННЯ ІНФУЗІЄЮ КОМБІНОВАНИХ ГІПЕРОСМОЛЯРНИХ РОЗЧИНІВ

Резюме. У статті представлені результати дослідження клітинної смерті показників кінетики клітинного циклу клітин тимуса щурів з опікової хвороби після термічного опікового пошкодження шкіри на фоні застосування 0,9% розчину ИаСІ, препаратів лактопротеїн з сорбітолом або НАЕБ-ЕХ5%. Опікове ушкодження шкіри на фоні застосування 0,9% розчину ИаСІ призводить до порушень клітинного циклу клітин тимуса, максимально вираженого через 1 і 3 добу спостереження. Застосування препаратів лактопротеїн з сорбітолом або НАЕБ-ІХ-5% дозволяє істотно поліпшити показники клітинного циклу клітин тимуса і зменшити негативний вплив опікового пошкодження: лактопротеїн з сорбітолом за рахунок впливу на синтез ДНК (фазу), а препарату НАЕБ-ІХ-5% на апоптоз, що проявляється зменшенням фрагментації ДНК (БиВ-ЄОЄІ).

Cherkasov E. V.

CELL DEATH AND CELL CYCLE IN THYMUS DURING EXPERIMENTAL BURN DISEASE IN RAT UNDER THE CONDITION OF ITS TREATMENT BE THE INFUSION OF COMBINED HYPEROSMOLAR SOLUTIONS

Summary. In the article presents the results of study the cell death and of the kinetics of cell cycle indicators thymus cells of rats during burn disease after thermal burn injury of the skin on the background of treatment with 0,9% solution of NaCl, drugs lactoprotein with sorbitol or HAES-LX 5%. Burn injuryof the skin on the background of treatment with 0,9% solution of NaCl leads to disruption of the cell cycle of the thymus cells is most higle expressed at 1 and 3 day observation. The use lactoprotein with sorbitol or HAES-LX- 5% can significantly improve the performance of the cell cecle of the thymus cell and reduce the negative impact of burn injury: lactoprotein with sorbitol affects on DNA synthesis (s-phase), and the drug HAES-LX-5% affects on apoptosis that manifests a decrease in DNA fragmentation (SUB-G0G1).

СТОМАТОЛОГІЯ

STOMATOLOGY

Тимохина Т.А., Саназ Акбари, Коленко Ю.Г.
КЛИНИКО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА У ПАЦИЕНТОВ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Резюме. Было обследовано 36 пациентов с сердечно-сосудистой патологией, а именно артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца. Факторы риска остеопороза были выявлены у 88,9% обследуемых. Исследование показало, что у всех пациентов с сердечно-сосудистой патологией отмечается та или иная степень поражения тканей пародонта, но чаще всего диагностировался генерализованный пародонтит III степени. У всех пациентов с сердечно-сосудистой патологией необходимо проводить поиск факторов риска и клинических маркеров остеопороза, а также в комплексное лечение заболеваний пародонта необходимо добавление антиостеопоретической терапии.
T. Timokhina, Sunus Akbari, Y.Kolenko

CLINICAL AND MICROBIOLOGICAL EVALUATION OF THE CONDITION OF PERIODONTAL TISSUES IN PATIENTS WITH CARDIOVASCULAR DISEASE

Summary. 36 patients with cardiovascular disease were examined, namely, arterial hypertension and coronary heart disease. A total of 88,9 % of the examined had risk factors of osteoporosis. The study has showed that all patients with cardiovascular pathology are subject to some degree of periodontal tissue lesions, but most often was diagnosed generalized periodontitis III degree. All the patients with cardiovascular disease are needed to be searched for risk factors and clinical markers of osteoporosis. It is necessary to add antiosteoporotic therapy in complex treatment of periodontal diseases.

Столяр В.Г., Борисенко А.В., Левицкий А.П.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИВАЛЕНТНОГО ОРАЛЬНОГО ГЕЛЯ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ВОСПАЛЕНИЯ ПАРОДОНТА
 При проведении имплантации довольно часто возникает воспалительный процесс в костной ткани челюсти вокруг имплантата. Для профилактики и лечения такого воспалительного процесса предложен оральный гель. Он состоит из остеовита, настойки прополиса, метрогил-дента, хлоргексидина и диоксида кремния. Эта композиция оказывает антибактериальное и противовоспалительное действие. В экспериментальных условиях было изучено остеостимулирующее действие данной композиции на воспалительный процесс в пародонте. Эксперимент был проведен на 32 белых крысах, которые получали пред- низолон: 5мг/кг в течение 14 дней. У них возникал экспериментальный пародонтит. Затем им вводили данную медикаментозную композицию. В качестве препарата сравнения использовали мазь мефенат. Результаты изучали при использовании гистологических и биохимических методов. Были определены следующие параметры: степень атрофии альвеолярного отростка, уровень маркеров воспаления десны, МДА, эластаза, микробное обсеменение (уреаза), неспецифический иммунитет (лизоцим), антиоксидантную защиту (каталаза), гиалуроновую кислоту. Введение преднизолона вызывает развитие воспалительного процесса в пародонте крыс. После введения медикаментозной композиции патологоанатомическое исследование выявило наличие у композиции противовоспалительного действия. Данная медикаментозная композиция у крыс с преднизолоновым пародонтитом снижает активность кислой фосфатазы, увеличивает соотношение щелочная фосфатаза/кислая фосфатаза и степень минерализации, снижает степень атрофии альвеолярного           отростка.         Проведенные экспериментальные                  патогистологические                 и биохимические исследования выявили наличие у предложенной медикаментозной композиции противовоспалительного действия.

V. Stolyar, A. Borysenko, A. Levitsky EXPERIMENTAL SUBSTANTIATION OF POLYVALENT ORAL GEL USAGE FOR PREVENTION AND TREATMENT OF PERIODONTAL INFLAMMATION

Summary. During the dental implantation quite often develope an inflammatory process in the bone tissue around the implant. For the prevention and treatment of the inflammatory process proposed oral gel. It consists of osteovit, propolis tincture, Metrogil-Denta, chlorhexidine and silicon dioxide. This composition has antibacterial and anti-inflammatory effect. At experimental conditions antiinflammatory effect of this composition on the inflammatory process in the periodontium were studied. Experiments were performed on 32 Wistar rats which were administered with food prednisolone at 5 mg/kg for 14 days. Part of the rats received daily applications of oral gel containing propolis, osteovit, metrogil, chlorhexidine, silicon dioxide. As a comparison, the drug ointment Mefenat was used. The results were studied using histologic and biochemical techniques. The following parameters were investigated: the degree of atrophy of the alveolar bone, the level of markers of inflammation in the gingiva (MDA, elastase), microbial contamination (urease), nonspecific immunity (lysozyme), antioxidant defenses (catalase), permeability of histohematic barriers (hyaluronic acid). Prednisolone administration with food causes the development of inflammation in periodontal tissue of rats. After the application of drug compositions pathohistological examination revealed the presence of anti-inflammatory effect of the composition. This medicamental composition in rats with prednisolone periodontitis reduces the activity of acid phosphatase, increases the ratio of alkaline phosphatase/acid phosphatase and mineralization, reduces the degree of atrophy of the alveolar bone. The experimental pathohistological and biochemical investigations revealed the presence of anti-inflammatory drug action in the proposed medicamental composition.

                                                                                 ФАРМАКОЛОГІЯ

PHARMACOLOGY

Чекман I. С.

ХВИЛЬОВІ, КОРПУСКУЛЯРНІ ТА ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НАНОМАТЕРІАЛІВ

Резюме. В статті узагальнені дані літератури та результати власних досліджень з вивчення хвильових, корпускулярних та фармакологічних властивостей нанорозмірних структур. Розв’язанню цієї проблеми велику увагу приділяють учені світу з метою більш широко застосування наноматеріалів у практичній діяльності людини. Важливим є відкриття нових хвильових властивостей наночастинок. Автор статті висловлює ідею: зі зменшенням розмірів речовин більшу роль відіграють хвильові властивості наноматеріалів. Більш сильно виражені хвильові властивості у наноструктурах над корпускулярними зумовлює значну зміну їх фізико-хімічних характеристик та підвищення біологічної активності. Висловлена у статті ідея, на сьогодні, поки-що не підтверджена теоретичними чи експериментальними дослідженнями, вимагаючи для цього об’єднання зусиль учених різних сфер наукової діяльності. Необхідні всебічні, міждисциплінарні дослідження у цьому напрямку так як тільки на стику наук можна отримати нові фундаментальні відкриття.

 I. Chekman 

WAVE, CORPUSCULE AND PHARMACOLOGICAL PROPERTY OF NANOMATERIALS

Summary. Literature data and results of our department studies on theoretical and practical basics of nanoscience were summarized in the article. Much attention is paid to research in the field of physical, chemical, biological, medical, pharmacological, and toxicological properties of nanomaterials with the aim of their wider implementation into practice lately. The discovery of new wave properties of nanoparticles is of particular importance. The author of the article advances an idea: wave properties of nanomaterials play greater role with a decrease in particle size. The preponderance of wave properties compared with corpuscular ones in nanostructures determines a great change in their physicochemical properties and an increase in physical, mechanical, biological, pharmacological, and toxicological activity. The idea that was advanced in the article hasn’t been verified by theoretical or experimental studies for now. Joining efforts of scientists of different scientific fields is needed. A confirmation of hypothesis by specific findings will be of great importance for medicine and pharmacology and promote an implementation of new efficacious preparations into clinical practice.

Дронова М. Л., Суворова 3. С., Цикоза А. В., Вринчану Н. О.
ФОРМУВАННЯ РЕЗИСТЕНТНОСТІ МІКРООРГАНІЗМІВ ДО ПОХІДНОГО АРИЛАЛІФАТИЧНИХ АМІНОСПИРТІВ
Резюме. Похідні 4-(1,1,3,3-тетраметилбутил) фенокси-3-(М-алкіл)-2-пропанолу є новим класом сполук з антимікробними властивостями, що здатні пригнічувати ріст та розмноження як бактерій, так і грибів. Однією з найбільш перспективних є сполука КВМ-194, у попередніх дослідженнях виявлено широкий спектр її активності по відношенню до планктонних мікроорганізмів та біоплівок. Метою нашої роботи було дослідити можливість розвитку резистентності у бактерій та грибів до дії сполуки КВМ-194. У експериментах були використані тест-штами Staphylococcus aureus і Candida albicans. Мікроорганізми вирощували на щільному поживному середовищі у присутності субінгібуючої концентрації сполуки. Чутливість бактерій і грибів до КВМ-194 та офіцинальних антимікробних препаратів визначали кожні 5 пасажів. Антимікробну активність похідного 4-(1,1,3,3-тетраметилбутил) фенокси- 3-(Н-алкіл)-2-пропанолу досліджували методом серійних розведень у рідкому поживному середовищі, чутливість бактерій та грибів до дії офіцинальних препаратів визначали диско-дифузійним методом. Отримані дані свідчать про відсутність достовірних змін МІК сполуки по відношенню до S. aureus та C. albicans протягом 20 пасажів. Дослідження активності офіцинальних препаратів показали, що чутливість C. albicans до клотримазолу не змінювалася в умовах експерименту, а антифунгальні засоби класу полієнів (ністатин та амфотерицин В) проявляють навіть дещо більш виразну інгібуючу дію. Не виявлено змін чутливості золотистого стафілококу, вирощеного у присутності КВМ-194, до таких антибіотиків як левофлоксацин, оксацилін, кліндаміцин та еритроміцин. Таким чином отримані результати свідчать про повільний розвиток резистентності бактерій та грибів до КВМ-194, а також відсутність перехресної стійкості між сполукою та офіцинальними антимікробними препаратами. Ключові слова: антимікробна активність, резистентність, похідні арилаліфатичних аміноспиртів.


Dronova M. L., Suvorova Z. S.,Tsykoza A.V, Vrynchanu N.О. 

DEVELOPMENT OF RESISTANCE TO ADERTVATIVE OF THE ARYL ALIPHATIC  AMINOALCOHOLS

Summary. Derivatives of 4- (1,1,3,3-tetramethyl butyl) phenoxy-3-(N-alkyl amino)-2-propanol are the novel class of antimicrobial agents, possessing pronounce inhibitory activity against bacteria and fungi. KVM-194 was found to be one of the most promising compounds of this class, preliminary experiments demonstrated its broad spectrum of activity against planktonic microorganisms and biofilms. The aim of the present study was to investigate the development of resistance to KVM-194 in bacteria and fungi. Staphylococcus aureus and Candida albicans were used in all experiments. Microorganisms were grown on the nutrient agar in the presence of subinhibitory concentration of compound. Susceptibility of bacteria and fungi to KVM-194 and officinal antimicrobials was tested every 5 passages. The antimicrobial activity of the 4- (1,1,3,3-tetrametylbutyl) phenoxy-3-(N-alkyl)-2-propanol derivative was investigated by serial broth dilution method. Susceptibility of bacteria and fungi to the officinal antimicrobials was tested by disk diffusion assay. The data obtained suggest no significant changes of C. albicans and S. aureus susceptibility to KVM-194 for 20 passages in the presence of compound. Further studies showed that clotrimazole action on C. albicans was not affected in the experimental conditions, while polyene antimycotics (nystatin and amphotericin B) demonstrate even slightly higher activity. Bacteria S. aureus, grown in the presence of KVM-194, showed no changes in susceptibility to levofloxacin, oxacillin, clindamycin and erythromycin. Thus, obtained results suggest a slow development of KVM-194 resistance in bacteria and fungi and a lack of crossresistance between the compound and officinal antimicrobial agents.

Сташкевич М.А.
АНТИОКИСЛЮВАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ПОВЕРХНЕВОГО КОМПЛЕКСУ ПОЛІ (3 –АМІНОПРОПІЛ)СИЛОКСАНУ 3 ІОНАМИ МІДІ (II)

Резюме. Стаття присвячена пошуку нових біологічних властивостей комплексу полі(3-амінопропіл)си- локсану з іонами міді (II), для якого раніше була встановлена висока антимікробна активність по відношенню до штамів, які викликають виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки. Актуальність вибору саме мідьвмісного комплексу, як об’єкта досліджень, обумовлена тим, що мідь відіграє важливу роль в різноманітних метаболічних процесах в організмі людини: біологічного окислення, синтезу макроергічних сполук, утворення білків сполучної тканини, обміну заліза. Мідь (II) є кофактором ферментів, що відіграють важливу роль у захисті організму від активних форм кисню – супероксиддисмутази (СОД), церулоплазміни (ЦП), ксантиноксидази, аскорбатоксидази та ін. Таким чином, сполуки міді захищають клітини живих організмів від окислювального стресу, активації вільнорадикального окислення ліпідів та окислювальної модифікації білків, особливо в біомембранах. В роботі вивчено антиокислювальну активність комплексу полі(3-амінопропіл)силоксану з іонами міді (II) (Си2+-ПАПС) в модельних системах з використанням ліпосом яечного жовтку та антирадикальну активність цього комплексу по інгібуванню відновлення п-нітротет- разолію хлористого аніон-радикалом, який генерується фотохімічною системою. Встановлено, що утворення малонового діальдегіда з ліпосом яєчного фосфатидилхоліну при внесенні в модельну систему досліджуваного препарату міді – Си2+ – ПАПС достовірно знижується. Механізм антиокислювальної активності препарату може бути пов’язаний із інгібуванням утворення органічних радикалів, переводом перекисі в стабільні продукти окислення: спирти, альдегіди, кетони, або зміною структурної організації субстрату, що гальмує окислення. Отримані авторами результати свідчать про антиокислювальну та антирадикальну активність комплексу Си2+-ПАПС. Так, цей комплекс інгібував окислення фосфоліпідів в модельних системах та виявляв антирадикальну активність (до 80% в порівнянні з іонолом та приблизно 60 % в порівнянні з церулоплазміном). Одержані дані підтверджують доцільність подальшого доклінічного скрінингу поверхневого комплексу полі(3-амінопропіл)силоксану з іонами міді (II).

Stashkevych  M.A.

ANTIOXIDATIVE ACTIVITY OF SURFACECOMPLEX OF POLY-(3-AMINOPROPYL)-SYLOXAN WITH COPPER (II) IONS

Summary. The present study is devoted to the search of the new biological properties of poly-(3-aminopropyl)- syloxan surface complex with copper (II) ions (Cu2+- PAPS) which exhibits high antibacterial activity toward strains which cause gastric and duodenal ulcer. The relevance of the usage of copper containing complex is stipulated by the fact that copper plays the important role in the various metabolic processes in human body: in biological oxidation, synthesis of macroergic compounds, formation of connective tissue proteins, iron metabolism. Copper (II) is a cofactor of enzymes which are important for the protection of tissues from the active forms of oxygen – these are superoxide dismutase, cerruloplasmin, xantineoxidase, ascorbate oxidase etc. So copper containing compounds protect living cells from the oxidative stress, lipids and proteins oxidation, especially in biomembranes. The antioxidative activity of poly-(3- aminopropyl)-syloxan complex with copper (II) ions in the model systems with the usage of liposomes derived from the egg yolk and antiradical activity of this complex that was determined by the inhibition of p-nitrozolium chloride reduction by anion-radical generated in the photochemical system. The statistically significant decrease of the formation of malondialdehyde from the phospatidylcholine of the egg yolk after the addition of the investigational preparation with copper was demonstrated. The mechanism of the antioxidative activity of this preparation is obviously associated with the inhibition of the organic radicals, transformation of peroxide to the stable products of oxidation: alcohols, aldehydes, ketones. The obtained results evidence the moderate antioxidative and antiradical activity of the complex Cu2+-PAPS (up to 80% as compared to ionol and up to 60% as compared to cerruloplasmin). The obtained data confirm the reasonability of the further preclinical screening of the poly-(3-aminopropyl)-syloxan complex with copper (II) ions.

ПСИХОЛОГІЯ

PSYCHOLOGY

Культенко В.П.
НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ ТРИВОЖНО-ФОБІЧНОГО РОЗЛАДУ НА ОСОБИСТІСТЬ, ЯКА ПЕРЕНЕСЛА ПЕРВИННИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ НАПАД ТА ПСИХОКОРЕКЦІЯ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ РОЗВИТКУ ТА УСКЛАД НЕННЯ СОМАТОФОРНИХ РОЗЛАДІВ
 Резюме. Ця стаття описує негативний вплив тривожних фобічних розладів на людину, яка страждав серцевою первісний напад, для яких значний вплив, зроблене негативного емоційного дистресу (тривога, депресія, тривога). А створення алгоритму корекції психо-щоб запобігти розвиток і ускладнення соматоформних розладів.
Створення методів психологічної корекції та адаптації пацієнтів з існуючою незначні несправності серцево-судинної системи, а також з тяжкими порушеннями соматоформних.
У результаті дослідження він зазначив взаємозв’язок між зміною психологічного та когнітивного функціонування, розлади настрою, соматизації, catastrophizing про подальші змін до вісцеральної інтероцепціі під впливом негативних емоцій і стресу.
Забезпечення ефективного та своєчасного когнітивно-поведінкова терапія (корекція), методи відображення і релаксації з чітким дотриманням дня, вправи в поєднанні з мінімальними дозами ліків терапії призводить до істотного підвищення рівня здоров’я пацієнтів, високий рівень самоврядування -conception і віра в позитивне майбутнє і зниження тривожності, фобії симптом.
Когнітивна терапія поведінки і психологічний аналіз особливостей поведінки пацієнтів у складних ситуаціях дозволяє прогностичної успішної адаптації до хвороби в період posthospital і оцінити ризик несприятливих динаміці захворювання, запобігти рецидив захворювання.
V. Kultenko

NEGATIVE INFLUENCE OF ANXIETY-PHOBIC DISORDERS ON THE PERSON WHO SUFFERED INITIAL CARDIAC ATTACK AND PSYCHO CORRECTION TO PREVENT THE DEVELOPMENT AND COMPLICATION OF SOMATOFORM DISORDERS

Summary. This article describes negative influence of anxiety-phobic disorders on the person who suffered initial cardiac attack, for which significant influence is made by negative emotional distress (anxiety, depression, anxiety). And creation of psycho-correction algorithm to prevent the development and complication of somatoform disorders. Creating methods of psychological correction and adapting the patients with existing minor malfunction of the cardiovascular system, and with severe somatoform disorders. In the result of the study it is noted the relationship between the change in the psychological and cognitive functioning, mood disorders, somatization, catostrophizing regarding further changes in visceral interoception under the influence of negative emotions and stress. Providing effective and timely cognitive-behavioral therapy (correction), methods of reflection and relaxation with clear adherence of the day, exercises in combination with the minimum doses of medicine therapy leads to a substantial increase of the health level of patients, higher level of self-conception and belief in a positive future and a reduction of anxiety-phobic symptom. Cognitive behavior therapy and psychological analysis of patients’ behavior features in difficult situations allows to prognosis successful adaptation to the disease in posthospital period and rate the risk of unfavorable dynamics of the disease, prevent recurrence of the disease.

Мойсік  Г.М., Трачук Л.Є., Голоцван О.А.
ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ХАРАКТЕРУ В ЖІНОК ІЗ СЕЧОКАМ’ЯНОЮ ХВОРОБОЮ ТА ЇХ ПСИХОКОРЕКЩЙНИЙ СУПРОВІД Резюме. У статті описується дослідження про природу, рівень алекситимией у хворих сечокам’яною хворобою в з жінками, вплив аутогенного тренування на загальному стані цих хворих. Крім того, у статті описується план психічні пацієнтів корекція підтримки жінок при сечокам’яній хворобі на підставі даних дослідження.
Дослідження Особливості характеру були використанням техніки MMPI міні-Mult. На підставі результатів, очевидно, вплив фізичної хвороби з конкретними змінами в природі: у пацієнтів з довгостроково звичайно сечокам’яної хвороби в порівнянні з контрольною групою, більш виражені прояви isteroids, психастенії, шизоїдні.
Рівень алекситимией визначали за допомогою тесту Torontivskoho aleksytymichnoho. Результати тесту виявлено, що у пацієнтів з сечокам’яною хворобою в порівнянні з контрольною групою високого рівня алекситимией.
Техніка релаксації була виконана Шульца пацієнтам. Вплив аутогенного тренування на загальну функціонального стану розуму, настрій було визначатися тест Люшера. Результати вказують на зниження рівня тривожності в компенсації за стресу, покращують настрій у хворих сечокам’яною хворобою після з аутогенного тренування.
G. Moysik, L. Trachuk, 0. Golotsvan 

СHARACTER FEATURES FOR WOMEN WITH UROLITHIASIS ILLNES AND THEIR PSYCHOCORRECTIC SUPPORT

Summary. The article describes research on the nature, level of alexithymia in patients with urolithiasis in women, the influence of autogenous training on the general condition of these patients. Also, the article describes a plan psychic correction support female patients with urolithiasis on the basis of the study data.Features character study were using the technique MMPI mini-mult. Based on the results, it is evident impact of physical illness to specific changes in nature: in patients with long course of urolithiasis compared to the control group are more pronounced manifestations isteroyidnosti, psychasthenia, schizoid.The level of alexithymia was determined using Torontivskoho aleksytymichnoho test. Results of the test found that among patients with urolithiasis compared to the control group higher level of alexithymia.Relaxation technique was performed by Schulz to patients. Effect of autogenous training on the overall functional state of mind, the mood was determined by a test Luscher. The results indicate a reduction in anxiety levels, compensation for stress, improve mood in patients with urolithiasis after autogenous training. Based on the survey results, taking into account identified in the study traits of women with urolithiasis, these patients recommended psycho support in the form of art therapy, body-oriented therapy, relaxation techniques, group and individual therapy to reduce the level of alexithymia, reducing        and                     isteroyidnosti compensation manifestations, psychasthenia, schizoid. An integrated approach of            medication, physical therapy andpsychocorrection support will help, healing patients.

Шапочка Є.А., Фітькало О.С.
АЛКОГОЛЬНА ЗАЛЕЖНІСТЬ: РЕМІСІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ЗАХОДИ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

Резюме: проблема алкогольної залежності гостро стоїть і обговорюється серед представників медичних професій, очільників держави та широких верств населення вже достатньо тривалий час. У роботі розглянуто теоретичні напрацювання використання психологічних чинників ремісії в алкозалежних пацієнтів, проаналізовано наукові підходи для розробки ефективної програми реабілітації, яка б допомогла досягнути довготривалої і якісної ремісії серед хворих на алкогольну залежність.

E. Shapochka, O. Fitkalo 

ALCOHOL DEPENDENCY: ABSTINENCE AND PSYCHOLOGICAL REHABILITATION FACTORS

Abstract. The problem of alcohol dependence is discussed among the health professions, state leaders and the general population for quite a long time. The present article deals with the theoretical developments of using psychological factors of remission in alcohol addicted patients. The scientific approaches have been investigated to develop an effective rehabilitation program. The aim of this program is to achieve long-term and high- quality remission among patients with alcohol dependence

Токарчук І. М.

РОЛЬ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ МЕДИКІВ В ЇХ ФАХОВОМУ СТАНОВЛЕННІ

Резюме. Високому рівню підготовки фахівців медичного профілю найбільшою мірою сприяє творча атмосфера освіти, що відкриває перед майбутнім молодим фахівцем значні можливості в наукових дослідженнях та практичній діяльності. Розкриття творчого потенціалу особистості, творча самореаліза- ція в професійній діяльності є важливою умовою становлення особистості фахівця. При аналізі початкового рівня предметної зацікавленості студентів, починаючи з другого курсу, коли вони вперше приходять на кафедру хірургічного профілю, його зростання протягом наступних років навчання і до державного розподілу простежується значна мотивуюча складова студентського наукового гуртка кафедри хірургії в професійній орієнтації майбутніх лікарів.

І. Tokarchuk

STUDENTS’ SCIENTIFIC SOCIETY IN CAREER-GUIDANCE MOTIVATION  FOR MEDICAL STUDENTS

Summary. Creative atmosphere of medical education helps to improve its quality and provides opportunities to conduct scientific research for young specialists. Progresses of personality’s creative potential and creative self-realization in professional activities are very important conditions for specialist’s personality development. The period analyzed started with the second year of training, when students usually begin to attend surgical department. It showed the increasing interest during studying and great role of surgical scientific student’s society for career- guidance.

ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ

HISTORY OF MEDICINE

Ковальчук А.В., Черкасова Л.А., Янчишин А.Я.
ВИДАТНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ВЧЕНИЙ ВОЛОДИМИР БЕЦ ТА ЙОГО ВНЕСОК У РОЗВИТОК НЕЙРОАНАТОМІЇ
Summary: The history of Ukrainian science is rich in names of people that were able to significantly accelerate its progress and contribute significant achievement. One of these was Vladimir Betz – Professor, Head of the Department of Anatomy Kiev Imperial University of St. Vladimir for 22 years (1868-1890). During the activity at the university, VA Betz wrote many scientific works, but his greatest discovery was connected with the study of the structure of the central nervous system. Open his giant pyramidal cells in the 5th layer of the cerebral cortex, also known as Betz cells, made clear in the anatomy and physiology of the most difficult and yet the most interesting systems of the human body and became the impetus for the further development of the global and modern neyroanatomiyi particular. In case all over the world there is no textbook on anatomy, histology, physiology or neurology, wherever described these cells. During his opening VO Betz noted a large number of awards and medals, he repeatedly received offers to sell his collection of drugs that are manufactured manually. But Vladimir Betz as a dedicated patriot of his country gave all materials of human anatomy department, where he worked all his life. This article reflects the main periods of life scientists and discovery of the giant pyramidal cells.
A.V Kovalchuk, L.A. Cherkasova, A.J. Yanchyshyn
PROMINENT UKRAINIAN SCIENTIST VOLODYMYR BETZ AND HIS CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT OF NEUROANATOMY
Резюме: Історія української науки багата на імена людей, що змогли суттєво прискорити її прогрес та сприяти значним досягненням. Одним із таких був Володимир Олексійович Бец – професор, завідувач кафедри анатомії Київського Імператорського Університету Святого Володимира протягом 22 років (1868-1890). За час своєї діяльності в університеті, В.О. Бец написав чимало наукових робіт, проте найбільше його відкриття було пов’язано з вивченням будови центральної нервової системи. Відкриті ним гігантські пірамідні клітини у 5-му шарі кори головного мозку, відомі також як клітини Беца, внесли ясність у анатомію та фізіологію найскладнішої та водночас найцікавішої системи людського організму, а також стали поштовхом для подальшого розвитку світової та сучасної нейроанатомії зокрема. На разі у всьому світі немає жодного підручника з анатомії, гістології, фізіології чи неврології, де б не описувалися ці клітини. За своє відкриття В.О. Беца було відзначено значною кількістю нагород та медалей, він неодноразово отримував пропозиції щодо продажу своєї колекції препаратів, які власноруч виготовив. Проте Володимир Олексійович Бец як відданий патріот своєї країни подарував всі матеріали кафедрі анатомії людини, на якій пропрацював все своє життя. Дана стаття відображає основні періоди життя вченого, а також відкриття ним гігантських пірамідних клітин.
Share Button
УНММЖ / usmyj@nmu.ua / USMYJ