№ 3 (89) – 2015

 

ТЕОРЕТИЧНА МЕДИЦИНА

THEORETICAL MEDICINE

А.М. Бекесевич, В.В. Кривецький,  Борис Р.Я.

УЛЬТРАСТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ КРОВОНОСНОГО РУСЛА ШКІРИ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ

Стаття присвячена реконструкції гемо мікроциркуляції ліжка посиланнях шкіри під впливом діабету. Експериментальне дослідження ультраструктури кровоносних мікросудин шкіри з 32 дорослих чоловіків білих щурів в динаміці потоку стрептозотоцином індукованого діабету. Застосовуючи метод електронної мікроскопії. Дослідження показало, що через два тижні діабету відбувається поступово і прогресують зміни на гемо- мікроциркуляторного русла шкіри білих щурів, які характеризуються в основному незначних спазмів судин деяких. Стінка більшості судин мали нормальну структуру, але показали звуження капілярів через виступу ядерного зоні ендотеліальних клітин. Після чотирьох до шести тижнів експерименту спостерігалися перебудова мікросудин шкіри білих щурів. Просвіт капілярів став нерегулярним. Контури ядер ендотеліоз були витягнуті з єдиною homogen хроматину, які сконцентровані в шматках, потовщеною bazal мембрану, з’явилися ознаки проліферації ендотеліальних клітин, що призводить до звуження просвіту кровоносних судин. Після восьми тижнів поточних експериментальних діабету відзначається глибокі узагальнені порушення ангиоархитектоники шкіри білого щура. Спостерігалися знищені, іноді навіть зламані капіляри, що далі веде до повного атрофії і декомпенсації капілярної складової кровотік шкіри. Результати дослідження можуть бути використані в практиці медицини протягом діагностики та лікування захворювань шкіри у хворих на цукровий діабет.

A. Bekesevych, V. Krivetskij, R. Borys

ULTRASTRUCTURAL ORGANIZATION OF THE BLOODSTREAM OF THE SKIN UNDER THE EXPERIMENTAL DIABETES

The article is devoted to the reconstruction of the hemomicrocirculatory bed’s links of skin under the influence of diabetes. An experimental study of the ultrastructure of skin’s blood microvessels of 32 adult male white rats in the dynamics of the flow streptozototsin inducted diabetes. Applying the method of electron microscopy. The study showed that after two weeks of diabetes occure gradually and are progressing alterations of the skin’s hemomicrocirculatory bed of white rats, which characterised mainly by minor spasm of some vessels. The wall of the most vessels had normal structure but revealed a narrowing of the capillaries due to the protrusion of the nuclear zone of the endothelial cells. After four and six weeks of the experiment were observed rearrangement of skin’s microvessels of white rats. The lumen of the capillaries became irregular. The contours of the nuclei of endotheliocytes were elongated with an uniform homogen chromatyn, which is concentrated in lumps, thickened bazal membrane, there were signs of proliferation of endothelial cells, which leads to narrowing of the lumen of blood vessels. After eight weeks of the current experimental diabetes marked profound generalized disorders of angioarchitectonics of white rat’s skin. Were observed obliterated, sometimes even broken capillaries, what further leads to the complete atrophy and decompensation of the capillary component of the skin’s bloodstream. The findings of the study can be used in the practice medicine during the diagnosis and treatment of skin’s diseases in diabetes.

 
Дзевульська  І.В.

МІСЯЧНА ДИНАМІКА ГІСТОЛОГІЧНИХ ЗМІН В НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗАХ ЩУРІВ ПІСЛЯ ОПІКУ ШКІРИ, ЯКИМ ПРОТЯГОМ ПЕРШИХ СЕМИ ДІБ ВВОДИЛИ РОЗЧИН ЛАКТОПРОТЕЇНУ З СОРБІТОЛОМ

Резюме. При мікроскопічному дослідженні у щурів, яким після опіку шкіри 2-3 ступеня площею 21-23% поверхні тіла перші сім діб вводили розчин Лактопротеїну з сорбітолом у дозі 10 мл на кг порушення мікроциркуляції, дистрофічні та некробіотичні зміни в ендокриноцитах клубочкової, пучкової та сітчастої зоні кіркової речовини, а також ендокриноцитів мозкової речовини протягом 30 діб експерименту були менш вираженими, ніж у щурів яким після опіку шкіри перші сім діб вводили 0,9 % розчин ИвСІ. Також, на відміну від щурів яким після опіку шкіри перші сім діб вводили 0,9 % розчин ИвСІ, при введенні розчину Лактопротеїну з сорбітолом через 14 діб після опіку шкіри в вогнищах некрозу була наявна гіпертрофія та гіперплазія фібробластів, а через 21 і 30 діб після опіку шкіри – в сполучній тканині кіркової та мозкової речовини надниркових залоз прояви склерозу менш виражені.

Dzevulska I.

MONTHLY DYNAMICS OF HISTOLOGICAL CHANGES IN THE ADRENAL GLANDS OF RATS AFTER SKIN BURNS, WHICH DURING THE FIRST SEVEN DAYS WERE INJECTED SOLUTION LACTOPROTEINS WITH SORBITOL

Summary. Microscopic study in rats, which after burns of the skin 2-3 degrees 21-23% of the surface area of the body were injected the first seven days Lactoproteinum with sorbitol solution at a dose of 10 ml per kg show that microcirculatory disorders, degenerative and necrobiotic changes in endocrinocytes of glomerular, beam and netted area of cortex and brain substance endocrinocytes within 30 days of the experiment were less pronounced than in rats that after burn skin the first seven days were injected

9% NaCl solution. Also, unlike the rats that after burn of skin the first seven days injected 0.9% NaCl solution, the injection of Lactoproteinum with sorbitol solution 14 days after the burn of skin in foci of necrosis was present hypertrophy and hyperplasia of fibroblasts and after 21 and 30 days after skin burn – in the connective tissue of cortical and adrenal medulla manifestations of multiple sclerosis are less pronounced

 
Ковальчук О.І.

АВТОФАГІЯ І КРИНОФАГІЯ В АДЕНОГІІПОФІЗІ ЩУРІВ ЗА УМОВ ЛІКУВАННЯ ОПІКОВОЇ ХВОРОБИ ІНФУЗІЄЮ 

Резюме. У статті представлені дані по відношенню до аутофагії і crinophagy в аденогіпофіза щурів під умовою опікової хвороби theatment шляхом вливання Лактопротеїн з сорбіт. Встановлено, що внутрішньовенне введення Лактопротеїн сорбіт під експериментальним опікової хвороби у щурів призводить до структурних перетворень histohematic бар’єр, коли дружній діяльність клітин стінок судин і клітин, що забезпечують ендокринних освіта “забезпеченості мембрани комплексу” в аденогіпофіза.
Введення Лактопротеїн сорбіт інгібує структурні прояви клітинної загибелі і сприяє збереженню життя аденогіпофіза ендокринних клітин шляхом залучення механізмів аутофагії і gynophagia. Crinophagy ендокринних клітин в передній долі гіпофіза є адаптивним в природі; він забезпечує знищення і випуск надлишок гормонів спотворюється в результаті опікової хвороби характеристикою катаболічних реакцій. Аутофагія спрацьовує у разі термінової (аварійної ситуації) необхідно видалення пошкоджених органел в разом з прилеглих районах цитоплазму.
Коли crynophagy (на відміну від аутофагії) попередні ділянки ізоляції ендокринної цитоплазмі клітин секреторних гранул аденогіпофіза з мембранних елементів не відбувається, в той час як включення змісту лізосом у секреторних гранул здійснюється в умовах справжнього злиття двох органел. Пряма злиття секреторних гранул лізосом призводить до руйнування або модифікації секреторною матеріалу. Перетворені секреторних гранул після злиття з cytolema випустити їх вміст назовні (екзоцитоз) або знищення мембрана перетворюється секреторних гранул в цитоплазмі. В останньому випадку продуктів гідролізу перетворення контенту секреторних гранул проникнути на дифузії в cytolema міжклітинні простори і perycapillarial простір, з якого fenestry ендотелію кровоносних капілярів мають можливість потрапити в кровотік.
Перспектива подальших досліджень у цьому напрямку, щоб дослідити, використовуючи цитофотометрії показники клітинного циклу та апоптозу в експериментальних тварин аденогіпофіза опікових травм умовах шкіра інфузійних розчинів Лактопротеїн сорбіт і ХАЕС-LX-5%.

 Kovalchuk O.

AUTOPHAGY AND CRINOPHAGY IN ADENOHYPOPHYSIS OF RATS UNDER THE CONDITIONS OF BURN DISEASE TREATMENS BY THE INFUSION

Summary. The article presrnts data in relation to the autophagy and crinophagy in adenohypophysis of rats under the the condition of burn disease theatment’s by the infusion of lactoprotein with sorbitol. Established that intravenous infusion of lactoproteinum with sorbitol under the experimental burn disease in rats leads to structural transformations of histohematic barrier when friendly activity of vascular wall cells and endocrine cells ensuring the formation of “collateralization membrane complex” in the adenohypophysis.

Introduction lactoproteinum with sorbitol inhibits structural manifestations of cell death and promotes the preservation of life adenohypophysis endocrine cells by attracting mechanisms of autophagy and crynophagia. Crinophagy of endocrine cells in the adenohypophysis is adaptive in nature; it provides destruction and release of excess hormones is distorted as a result of burn disease characteristic of catabolic reactions. Autophagy is triggered in the event of urgent (emergency) needs removal of damaged organelles along with surrounding areas cytoplasm.

When crynophagy (as distinct from autophagy) previous isolation areas endocrine cell cytoplasm of secretory granules of adenohypophysis with membrane elements does not occur, while incorporation of the contents of lysosomes in secretory granules is carried out under conditions of genuine merger of the two organelles. Direct fusion of secretory granules lysosomes leads to the destruction or modification of secretory material. Transformed secretory granules after merging with cytolema release their contents outside (exocytosis) or membrane destruction is transformed secretory granules in the cytoplasm. In the latter case hydrolytic conversion products content secretory granules penetrate by diffusion in the intercellular spaces cytolema and in perycapillarial space from which fenestry endothelium of blood capillaries have an opportunity to get into the bloodstream.

The prospect of further research in this direction is to explore using cytophotometry indicators of cell cycle and apoptosis in experimental animals adenohypophysis burn injuries of the skin conditions of the infusion solutions lactoprotein with sorbitol and HAES-LX-5%.

 
Кошельник М.І., Панова Т.І., Щербак С.М., Бортнікова Г.К.,Карвацький І.М., Можвітова О.А., Мороз О.Ф.

ПИТОМИЙ ВНЕСОК НЕРВОВИХ І ГУМОРАЛЬНИХ МЕХАНІЗМІВ У РОЗВИТОК АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ РІЗНОГО ПАТОГЕНЕЗУ: ПРИ МЕТАБОЛІЧНОМУ ОЖИРІННЯ І АЛКОГОЛЬНІЙ ЗАЛЕЖНОСТІ У ЩУРІВ

Резюме. Актуальність. Для подолання гіпертонії у клініці застосовують препарати, які залучують різні механізми пониження артеріального тиску – нервові, гуморальні. Невідомо, чому у різних пацієнтів ці препарати мають різну ефективність. Висувається припущення, що причина в тому, що при гіпертензії різної етіології нервова і гуморальна ланки регуляції артеріального тиску ушкоджуються в неоднаковій мірі.

 T.Panova, M. Kîshelnik, S.Sherbаk, G. Bîrtnikova, I.M. Karvatskiy, O. Mozheitova, O. Moroz

SPECIFIC CONTRIBUTION OF NEURAL AND HUMORAL MECHANISMS TO THE DEVELOPMENT OF ARTERIAL HYPERTENSION OF DIFFERENT ORIGIN: UNDER METABOLIC OBESITY AND ALCOHOL ADDICTION IN RATS

Relevance of the research. Different medicines that affect distinct mechanisms of the arterial pressure diminishing are used in clinic for hypertension treatment – neural, humoral. It is unclear why these drugs display different effect in different patients. Impairment of neural and humoral chains of arterial pressure regulation under hypertony of different etiology is suggested to be unequal

 
Лиходиевский В.В., Корсак А., Чайковский Ю.Б.,О. Кривошеева, Лопаткина К., Чернец В.

ВОСТАНОВЛЕНИЕ СЕДАЛИЩНОГО НЕРВА КРЫСЫ ПОСЛЕ ТРАВМЫ И ЛЕЧЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА В РЕЖИМЕ СВАРИВАНИЯ

Резюме. Проведена функциональная оценка состояния, а также морфологический и иммуногистохими­ческий анализ периферического отрезка травмированного седалищного нерва крысы после оператив­ного лечения с применением электрохирургического аппарата, который позволяет проводить свари­вание мягких тканей током высокой частоты. Установлено, что применение высокочастотной электросварочной технологии, по сравнению со стандартной методикой оперативного лечения трав­мы периферического нерва, обеспечивает более полную регенерацию травмированного седалищного нерва, что подтверждается как лучшими функциональными результатами так и более полной нейро- тизацией периферического отрезка и увеличением количества Б100+ клеток Шванна в группе живот­ных, которым проводилось оперативное лечение по новой методике

V. Likhodiievskyi. A. Korsak, Yu. Chaikovskyi, O. Kryvosheyeva, K. Lopatkina, V. Chernets

RAT’S INJURED SCIATIC NERVE RECOVERY AFTER TREATMENT USING ELECTROSURGICAL INSTRUMENTS IN WELDING REGIME 

Summary. Functional, morphological and immuno­histochemical features of injured sciatic nerve distal stump after surgical treatment with electric surgical device that allows soft tissues welding by high frequency current were investigated. It was revealed that high frequency electrosurgical technology application compared with standard method of peripheral nerve injury operative treatment provides more full regeneration of injured sciatic nerve which was confirmed by higher sciatic nerve functional index both with more complete neurotisation of peripheral stump and increase in number of S100+ Shwann cells in the group of animals who underwent surgical treatment using new method.

 
Мітіна О.Л.

ПРОЄКТ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ПРИБЕРЕЖНИХ РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗОН ЗА ЕКОЛОГО-ГІГІЄНИЧНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Резюме: Стаття присвячена проблемі вивчення санітарно-екологічного стану рекреац’Оних зон. Автором на підставі результатів емпіричного дослідження розроблена схема комплексної оц’нки санітарно- екологічного стану прибережних рекреац’Оних зон, яка дасть можливість формування технічних висновків про відповідність санітарного стану рекреац’Оних зон вимогам Міжнародної програми «БлакитниО прапор». Ця схема пропонує аналіз рекреацОного навантаження та соціологічне опитування рекреантів за проблемою якості середи, також вивчення наОважливіших показників морської води, донного осаду, забруднення пляжного піску побутовими залишками та постановку експериментів по біоіндикацї з використанням типових представників прибережних рекреац’Оних зон. Статистична обробка отриманих результатів показала, що наОбільш виражені відмінності за показниками загальної зваженої речовини і твердих побутових відходів у раОоні пляжу Омега у порівнянні з пляжами Північної сторони міста, тоді як кореляця наОбільш виражена між показниками загальної зваженої речовини і вмістом кисню в морськіО воді (г = -0,965), також загальною зваженою речовиною і кількістю сміття на пляжі (г = 0,753). Між рекреац’Оним навантаженням і кількістю твердих побутових відходів був виявлениО зворотній зв’язок (г = -0,702). Можна припустити, що така тенденц’я пов’язана з більш якісним прибиранням популярних пляжів і комунальним захистом менш відвідуємих територіО. У теперешні час закриття пляжних зон здіОснюється на базі мікробіологічної характеристики води, тоді як стан піску та компоненти Оого забруднення не враховуються. Таким чином, тільки комплексна оцінка санітарно-екологічного стану прибережної середи, разом із піском, водою та донним осадом, може стати базою для регламентам відвідування пляжів і надання рекреац’Оним зонам певного статусу. Диференціювання пляжів за якістю середи має не тільки велике екологічне та санітарне значення, але О може слугувати важливим економічним стимулом розвитку прибережних зон.

O. Mitina

DRAFT COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF COASTAL RECREATIONAL AREAS ON ECOLOGICAL AND HYGIENIC CHARACTERISTICS

Summary: The article is devoted to the problem of the sanitary ecological state of recreational areas. An author on the basis of empiric research’s result was developed the draft of comprehensive assessment of the sanitary ecological state of coastal recreational areas, which will enable for forming the technical conclusions about accordance of the sanitary state of recreational areas to the requirements of the international program «The Blue flag». This scheme proposes an analysis of recreational loading and recreants’ opinion poll on the issue of the environmental quality and the study of the most important indicators of sea water, sediment, contamination of beach sand by household waste and staging experiments by bioindication with typical representatives of coastal recreational areas. Statistical analysis of the results showed that the most pronounced differences in terms of total suspended solids and solid waste in the area of the beach Omega in compare with the beaches of the north part of Sevastopol, whereas the most pronounced correlation between the indices of the total suspended solids and content of sea water’s oxygen (r = -0,965), as well as the total suspended solids and the amount of garbage on the beach (r = 0,753). Between the recreational load and the amount of municipal solid waste has been identified the feedback (r = -0,702). We can assume that this trend is associated with the better cleaning of popular beaches and municipal protection of less visiting areas. Currently, the closing of beach areas takes place on the basis of microbiological characteristics of water whereas the state of the sand and the components of contamination are not considered. Thus, only a comprehensive assessment of the sanitary and ecological state of the coastal environment with the sand, water and bottom sediments can become the basis for regulation of visits to the beaches and give for the recreational areas a certain status. The differentiation of the beaches on the quality of the areas hasn’t only the great ecological and health value but also can serve as an important economic stimulant for the development of coastal areas.

 
Сороченко Е.В., Сороченко В.Ф.
ИНГИБИРОВАНИЕ БИФУРКАЦИОННОИ ЭВОЛЮЦИОННОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК ПОЛИФЕНОЛАМИ И ЛИГНИНАМИ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ

Резюме. Значительная часть обзора посвящена актуальным в настоящее время идеям (1944) Л.Г. Гурви- ча (родился на Украине) «о биополе, координирующего отношения молекулярного и клеточных уровней с уровнем целого организма», которые еще в прошлом веке опережали ограниченные возможности представлений теории квантовой механики в описании некоторых начальных виртуальных особенностей (интеллектуального начала) сущности белково-нуклеиновой вещества. Приведена информация, что онкологические заболевания могут быть искоренены только при познании рака как биологического процесса в котором неравновесность является источником упорядоченности и прогрессивного развития – интенсивности (роста) клеточной пролиферации опухолевых клеток. Вследствие бифуркационных явлений на клеточном уровне успехи фундаментальных наук в области биологии рака (открытые системы) не привели к ожидаемым результатам в клинической онкологии. Противостоять росту клеточной пролиферации, терроризма прокариотической мира, эволюционной резистентности опухолевых клеток или нежелательной миграции ионов металлов в организме могут реликты биологической активности и генетики – растения на основе их эволюционной памяти вторичных стенок клеток – лигнина. Освещена связь эволюционной устойчивости лигнина с микропорны- ми, антисептирующими свойствами к вредным факторам внешней и внутренней среды и одновременным существенным влиянием на структуру (память) клеточной воды. Как следствие, сделано предположение, о создании в ближайшее время доступных кровотоку новых «антиопухолевых» состояний поверхностей клеток. Обоснованна перспектива применения лечебных и профилактических средств на основе полифенолов и лигнина сосудистых растений для осуществления новой стратегии продления жизни в условиях открытой системы сосуществования живого организма с его опухолевыми клетками.

E. Sorochenko, V.Sorochenko

THE INHIBITION OF BIFURCATION EVOLUTION OF RESISTANCE TUMOR CELLS POLYPHENOLS AND LIGNIN OF VASCULAR PLANTS

Much of the review is devoted to actual at the present time ideas (1944) of L.G. Gurvich (born in Ukraine) “ biofield that koordynuyuye relationship between the molecular and cellular levels with the level of of the whole organism”, which as early as last century ahead limited possibilities of representations theory of quantum mechanics in the description of some initial of virtual features (intellectual the beginning) the essence of protein-nucleic substances. Information given is that oncological diseases can be uprooted only when cognition cancer as a biologic process in which nonequilibrium is the source of ordering and progressive development – intensity (growth) of cell proliferation of tumor cells. Because of bifurcation phenomena at the cellular level advances of basic sciences in the field of cancer biology (open systems) have not led to the expected results in clinical oncology. Was developed the idea Nicolis G., Prigogine I. in the part the control of cancer cell growth kinetics for the return of the open system in “to the bifurcation condition” thermodynamic branch through synergies (selforganizing) the effect on the cell membrane tissue polyphenols – lignins. “Before the bifurcation condition» will contribute to the remaining life expectancy the cells in a living organism. Confront the growth of cell proliferation, terrorism prokaryotic world, evolutionary resistance of tumor cells or junk migration of metal ions in the body can relicts of of biological activity and geneticists – the plants based on their evolutionary memory secondary cell wall – of lignin. It is shown relationship evolutionary stability of of lignin porosity of, antiseptic properties to harmful factors internal and external environment and simultaneous significant influence on the structure (memory) cell water. As a consequence, the formation of blood flow of available in the near future new “anti-cancer” states of cell of surfaces. Because of bifurcation phenomena at the cellular level advances of basic sciences in the field of cancer biology (open systems) have not led to the expected results in clinical oncology.

 
С.В. Тарасенко, В.А. Сміянов, А.О. Масленко

ПЕРЕДУМОВИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ДОНОРСТВА У СУМСЬКОМУ РЕГІОНІ

Метою дослідження є виявлення комплексу передумов побудови системи управління якістю донорства у Сумському регіоні. Матеріали і методи дослідження. У дослідженні для оцінки зв’язків між кількістю донорів та об’єму крові, який був отриманий від них у Сумській області впродовж 2005-2013 рр., застосовувалися метод аналізу рядів динаміки та кореляційний аналіз (розрахований коефіцієнт рангової кореляції Спірмена). Достовірність розрахунків оцінювалась за допомогою розрахунку середньої похибки та коефіцієнту достовірності. Базою дослідження слугували дані звітності Сумської обласної станції переливання крові та ТОВ «СОЦСК». Результати. Характерними рисами процесів донорства в Україні є: 1) недостатній обсяг постачання кров’ю, її компонентами та препаратами; 2) зниження «престижності» статусу донорства; 3) незначна частка добровільних безоплатних донорів у загальній їх кількості; 4) наявність проблем щодо якості та безпечності донорської крові; 5) обмеженість у використанні ефективних методів перевірки крові. Виявлено, що збільшення кількості донорів у Сумському регіоні не викликає збільшення об’єму крові, отриманої від донорів (коефіцієнт рангової кореляції Спірмена дорівнює 0,58; середня похибка 0,31, коефіцієнт достовірності – 1,87). Виділено у системі передумов, що забезпечують якість донорства, три рівні: системний, сервісний, мережений. На системному рівні передумов, що забезпечують якість донорства, недостатньо опрацьованими є питання створення національного реєстру донорів, прийняття законодавчих актів у сфері стандартизації процесів донорства, відсутня комунікаційна стратегія з забезпечення якості донорства. На сервісному рівні потребує вдосконалення організація обслуговування донорів та підвищення достатності оснащення. Мережевий рівень представлений недостатньою кількістю донорів і потребує покращення їх якісно-структурного складу.

S.Tarasenko, V. Smianov, A.Maslenko

BACKGROUND OF BUILDING OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM DONATION IN SUMY REGION The objective of the study is to identify prerequisites for the complex quality managment system of blood donation in the Sumy region. Study materials and methods. In a study to assess the relationship between the number of donors and the amount of blood collected from them in the Sumy region during 2005-2013 years, was used a method of time series analysis and correlation analysis (calculated Spearman rank correlation coefficient). The reliability calculation estimated by calculating the average error rate and reliability. The basis of the study were reporting data of Sumy Regional Blood Transfusion Station and «SOTSSK”. Results. There are such characteristic features of the donation process in Ukraine: 1) insufficient supply of blood, its components and preparations; 2) reducing the “prestige” status of the donation; 3) a small proportion of voluntary unpaid donors in the total amount; 4) the existence of problems with the quality and safety of donated blood; 5) restrictions on the use of effective methods of blood testing. It is proved that the increase in the number of donors in the Sumy region does not cause an increase in blood obtained from donors (Spearman rank correlation coefficient is 0.58, the average error – 0.31 coefficient of reliability – 1.87).bEmphasis in the premises to ensure the quality of blood donation, three levels: system, service, network. At the system level prerequisites that ensure the quality of blood donation, not well defined are the questions of creation of a national registry of donors, the adoption of legislative acts in the field of standardization processes donation, there is no communication strategy to ensure the quality of blood donation. At the service level needs to be improved service organization donors and increase the adequacy of equipment. The network layer is represented by the insufficient number of donors and the need to improve their quality and structural composition.

 
Тимошенко І. О., Андрієнко М.І., Дуднік А.О.,Самборська О.О., Філаретова В.В.

ТЕХНОЛОГІЇ ВИВЧЕННЯ АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ

Резюме. В статті розкривається важливість впровадження і використання нових технологій для вивчення анатомії людини студентам вищої школи. Саме такий спосіб викладання допоможе максимально адаптувати і зацікавити студентів

І.Tymoshenko, M. Andriyenko, A. Dudnik, O. Samborska, V. Filaretova

TECHNOLOGY IN THE STUDY OF HUMAN ANATOMY

Summary. The article deals with the importance of the introduction and use of new technologies for the study of human anatomy to students of higher education. It is this method of teaching will help maximize adapt and interest students.

 

КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА

CLINICAL MEDICINE

Барабанчик О.В.

ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНИХ ПРОЯВІВ У ПАЦІЄНТІВ З ПОРУШЕННЯМ ОБМІНУ СЕЧОВОЇ КИСЛОТИ В ПОЄДНАННІ З ОЖИРІННЯМ ТА НЕАЛКОГОЛЬНИМ СТЕАТОГЕПАТИТОМ

Резюме. Для вивчення клінічних проявів у хворих з порушеною метаболізму сечової кислоти в поєднанні з ожирінням і безалкогольного стеатогепатиту. Діагноз НАСГ була встановлена на підставі критеріїв виключення хронічного захворювання печінки дифузного, вірусних, аутоімунних, генетичної та медичної етіології в якості причини синдрому цитолізу, а також на основі підвищеноїехогенності і зниження провідності висновки УЗД печінки. У пацієнтів з порушеною метаболізму сечової кислоти в поєднанні з ожирінням і безалкогольні
стеатогепатит відзначив такі функції, як при наявності клінічних проявів диспепсії, черевної порожнини, суглобового синдрому та наявності феномена «жовчних шламу”, що вказує на високий ризик розвитку каменів у жовчному міхурі.

O. Barabanchyk

FEATURE OF THE CLINICAL MANIFESTATIONS IN PATIENTS WITH DISORDERS OF URIC ACID METABOLISM IN COMBINATION WITH OBESITY 58 AND NON-ALCOHOLIC STEATOHEPATATIS

Summary. To study clinical manifestations in patients with impaired metabolism of uric acid in combination with obesity and non-alcoholic steatohepatitis. The diagnosis of NASH was established on the grounds of exclusion criteria of chronic diffuse liver disease, viral, autoimmune, genetic and medical etiology as the cause of cytolytic syndrome, as well as on the basis of increased echogenicity and decreased conduction liver ultrasound findings. In patients with impaired metabolism of uric acid in combination with obesity and  non-alcoholic

steatohepatitis noted features such as the presence of clinical manifestations of dyspeptic, abdominal, joint syndrome, and the presence of the phenomenon of “biliary sludge”, which indicates a high risk of developing gallstones.

 
Vasquez Abanto A., Arellano Vasquez S., Vasquez Abanto J.

HYPERTENSION: RISK FACTORS, TREATMENT TACTICS, JNC 8

Resume. At the level of primary medical care, including urgent conditions in medicine, there is a high rate of calls circulatory diseases, which are dominated by the challenges of hypertension. Thus, concomitant hypertension diagnosis accompanies almost every case the call of the diseases of blood circulation.
Quantitative analysis of calls serviced medical emergency team on nosological units suggests that mainly served the challenges of diseases of the circulatory system, hypertension with crises, diseases of the respiratory, digestive and nervous system. The percentage of circulatory disease and hypertension with crises on all serviced calls have (a 3-year period) the following indicators: 40.84% ​​and 25.74% respectively.
In a study published by researchers as one (De la Sierra A. and 0op2bie2 ^ Yedigei D.) in 2011, and other (Martell-Claros N., Galgo-Nafria A.) in 2012, studied the risk factors of cardiovascular diseases, emphasizing their crucial role in the occurrence of cardiovascular events.
Timely diagnosis “hypertension” is often linked to the vigilance of the doctor – because no clinical complaints can not be. But this drug work is not over. Although today the majority of patients prefer self-treatment, including on blood pressure, work with individual choice of treatment is primarily important component. In this modern doctor called to exercise their professional medical skill, approaching this with an integrative perspective.
For the purpose of updating the drug treatment of hypertension JNC 8 developed new guidelines for the conduct of hypertension in adults. On the other hand, a group of doctors vchenyh- explore new methods, such as reducing enzyme (protein) GRK2 (G-protein receptor kinase 2), suppression or carotid body, carotid and renal hlomusa sympathetic denervation, which from a subjective point of view authors deserve special attention and have a real prospect for the treatment of resistant AP

Васкес Абанто А.Е., Арельяно Васкас С.Б., Васкес Абанто Х.Е.

ГІПЕРТОНІЯ: ФАКТОРИ РИЗИКУ, ЛІКУВАЛЬНА ТАКТИКА, JNC 8

Резюме. На рівні первинної ланки надання медичної допомоги, зокрема в медицині невідкладних станів, відзначається високий показник викликів по хворобах кровообігу, серед яких переважають виклики по гіпертонії. При цьому, гіпертонія супутнього діагнозу супроводжує практично кожен випадок виклику з хвороб кровообігу. Кількісний аналіз обслугованих викликів бригадою невідкладної медичної допомоги по нозологічними одиницями дозволяє зробити висновок, що в основному обслуговуються виклики з хвороб органів кровообігу, гіпертонічної хвороби з кризами, хвороб органів дихання, травлення та нервової системи. У процентному співвідношенні хвороби органів кровообігу і гіпертонічна хвороба з кризами щодо всіх обслужених викликів, мають (за 3-х річний період) такі показники: 40,84% та 25,74% відповідно. У дослідженнях, опублікованих як одними дослідниками (De la Sierra A. і 0оп2біе2^едига D.) в 2011 р, так і іншими (Martell-Claros N., Galgo-Nafria A.) в 2012 р, вивчалися фактори ризику серцево-судинних захворювань, що підкреслює їх визначальну роль у виникненні серцево-судинних подій. Своєчасна постановка діагнозу «гіпертонія» часто пов’язана з пильністю лікаря – адже клінічно ніяких скарг може і не бути. Але на цьому лікарська робота не закінчується. Хоча сьогодні основна маса пацієнтів воліє самолікування, в тому числі і щодо гіпертонії, робота з вибору індивідуального лікування є першочергово важливою складовою. І тут сучасний лікар покликаний виявляти своє професійне медичне майстерність, підходячи до цього з інтегративної точки зору. З метою актуалізації медикаментозного лікування гіпертонії JNC 8 розробив нові керівні принципи для ведення гіпертензії у дорослих. З іншого боку, групи вчених- медиків досліджують нові методи, такі, як зниження рівня ферменту (білка) GRK2 (G-білок рецепторів кінази 2), придушення каротидного тіла або каротидного гломуса і ниркову симпатичну денервацію, що, з суб’єктивної точки зору авторів, заслуговують особливої уваги і мають реальну перспективу для лікування резистентної АП

 
  Васюта В.А.

ОБГРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ З АТРОФІЄЮ ЗОРОВИХ НЕРВІВ

Резюме. Кількість хворих з порушенням зору в світі неухильно зростає. Особливе місце серед інвалідізуючої офтальмопатології посідає атрофія зорових нервів (АЗН). Тому система надання медичної допомоги даній категорії хворих потребує вдосконалення управлінських рішень. Метою нашого дослідження стало обґрун­тування моделі управління системою медичної допомоги хворим з АЗН. Методологія дослідження базувала­ся на досвіді надання допомоги хворим з АЗН у відділі нейрооофтальмологї’ ДУ «Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова НАМН України». Проаналізовано дані 4000 хворих з АЗН, які направлялися для уточнення діагнозу та тактики лікування з медичних закладів усіх рівнів надання офтальмологічної допомоги (пер­винного, вторинного та третинного). Запропоновано модель управління системою медичної допомоги хворим з АЗН, яка має наступні елементи: організаційно-правовий, структурно-функціональний, ресурсно- економічний та враховує соціально-економічні умови регіону. Модель дозволить оптимізувати надання медичної допомоги даній категорії хворих.

V. Vasyuta

JUSTIFICATION OF THE MANAGEMENT MODEL OF MEDICAL CARE TO PATIENTS WITH OPTIC ATROPHY

Summary. The number of patients with visual impairment in the world is growing steadily. Among the serious ophthalmic disabling diseases special place occupies optic nerve atrophy (ANA). The system of care needs improvement and effective management decisions. Purpose of our study was to justify the management model of medical care to patients with ONA. Materials and methods. The study was based on the experience of providing care to patients with ONA in the department neuroophtalmology SI “Institute of Neurosurgery named after A.P. Romodanov NAMS of Ukraine”. We analyzed data from 4000 patients with ONA, which were sent for further diagnosis and treatment strategy from medical institutions of all levels (primary, secondary and tertiary). We proposed a model management system of medical care patients with ONA. This model has the following elements: organizational, legal, structural and functional, resource economy and takes into account the socio-economic conditions of the region. The basis of organizational and legal integration element is the principle diagnostic and treatment process for optimal interaction between physicians related specialties. Studies management model of medical care to patients with ONA, presented its basic elements, which will optimize the medical assistance given category of patients.

 
W. Voteva, S. Tertishniy

IMMUNOHISTOCHEMICAL EXPRESSION OF MMP-9 AND VEGF IN BENIGN AND MALIGNANT BRAIN MENINGIOMAS

Resume. Meningioma brain are the mostly benign tumors, but in some cases they may recur and detect unpredictably course, despite their benign histological structure. Using immunohistochemical method study we analyzed the expression of MMP-9 and VEGF in samples of benign and malignant meningiomas removed during neurosurgical operations in 36 patients. The study found that anaplastic meningiomas are characterized by significantly higher levels of expression of MMP-9 and VEGF, than benign, while the expression of MMP-9 is associated with recurrent tumors. Using correlation analysis, it was found that between MMP-9 and VEGF are significant direct links that point to the interaction of these factors in a meningioma neoanhiohenezu

Вотева B.E., Тертышный С.И.

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКСПРЕССИИ ММР-9 И VEGF В ДОБРОКАЧЕСТВЕНЫХ И ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ МЕНИНГИОМАХ ГОЛОВНОГО МОЗГ

Резюме. Менінгіоми головного мозку здебільшого представляють собою доброякісні пухлини, але в деяких випадках вони можуть рецидивувати та виявляти непе- редбачуваний перебіг, не дивлячись на їх гістологічно доброякісну будову. За допомогою імуногістохімічного методу дослідження нами була проаналізована експресія ММР-9 та VEGF в зразках доброякісних та злоякісних менінгіом, видалених під час нейрохірургічних операцій у 36 хворих. В результаті дослідження було встановлено, що анапластичні менінгіоми характеризуються достовірно вищими рівнями експресії ММР-9 та VEGF, ніж доброякісні, при цьому, рівень експресії ММР-9 пов’язаний з рецидивом пухлин. За допомогою кореляційного аналізу було виявлено, що між ММР-9 та VEGF існують достовірні прямі зв’язки, які вказують на взаємодію цих факторів в процесі неоангіогенезу в менінгіомах

Заводовський Є.С.

МІКРОБІОЛОГІЧНИЙ СПЕКТР У РАЗІ ІНФЕКЦІЇ МІСЦЯ ВИХОДУ КАТЕТЕРА TENCKHOFF ПРИ ПЕРИТОНЕАЛЬНОМУ ДІАЛІЗІ У ХВОРИХ З ТЕРМІНАЛЬНИМИ СТАДІЯМИ ХРОНІЧНОЇ ХВОРОБИ НИРОК

Резюме. Інфекційні ускладнення перитонеального діалізу є однією з провідних причин припинення ПД та смертності у хворих, які отримують замісну ниркову терапію даним методом. Результати мікробіологічних досліджень у разі ІМВ не враховують її категорію і суттєво відрізняються за складом і частотою наявної мікрофлори. Мета роботи – визначити склад мікрофлори за різних категорій ІМВ при проведенні ПД у хворих з термінальними стадіями ХХН. Робота основана на результатах обстеження та лікування 141 хворого, які отримували замісну терапію методом ПД на базі відділення загальної хірургії та відділення нефрології Олександрійської клінічної лікарні м. Києва в період з 2007 р. по 2015 р. Протягом трьох років ІМВ виникла у 67 (47,5 %) хворих. Найчастішим збудником, який обумовлював ІМВ був Staphylococcus aureus – 48 (34,0 %) Другою за частотою збудник був Staphylococcus epidermidis – 19 (13,5 %). Не виявлено достовірних відмінностей між категорією ІМВ та частотою інфікування різними збудниками. Через ІМВ катетер був видалений у 12,1 % хворих. В усіх випадках ІМВ зі збудниками Pseudomas aeroginosa катетер було видалено.

 

Y. Zavodovskyi

MICROBIOLOGICAL SPECTRUM IN CASE OF TENCKHOFF CATHETER EXIT SITE INFECTION AT PERITONEAL DIALYSIS IN PATIENTS WITH END-STAGE RENAL DISEASE

Summary. Infectious complications of peritoneal dialysis (PD) are the leading cause of technique failure and mortality in PD patients. The results of microbiological tests in case of ESI not include its category and differ significantly in composition and frequency of existing microflora. The aim. Determine the composition of microflora in different categories of ESI in PD patients with end-stage renal disease.

 
Кацитадзе И.Ю.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТЕРАПИИ КОМБИНАЦИЕЙ БИСОПРОЛОЛА С ИВАБРАДИНОМ И МОНОТЕРАПИИ БИСОПРОЛОЛОМ НА СИСТОЛИЧЕСКУЮ ФУНКЦИЮ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА, ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА, С УМЕРЕННО СНИЖЕННОЙ ФРАКЦИЕЙ ВЫБРОСА

Цель. Оценить влияние контроля частоты сокращений сердца с помощью комбинации бисопролола и ивабрадина по сравнению с монотерапией более высокими дозами бисопролола на систолическую функцию левого желудочка, показатели центральной гемодинамики у больных ХИБС с умеренно сниженной фракцией выброса. Методы: В данное слепое с параллельными группами исследование было включено 78 больных в возрасте < 60 лет ( 54 ± 2,3) с синусовым ритмом > 70 ударов в минуту с ИБС (стабильная стенокардия ССБ класса I- II), документально фиксированным ИМ > 3 месяцев, мягкой гипертензией и приблизительной ФВ 38-45 %, принимавших ингибиторы АПФ и ББ 2,5 мг / д. В группе 1 (п = 40) БС был дотитрован до 5 мг/д и Ив был добавлен (с 5 мг до 7,5 мг два раза, 12,4 ± 0,49 мг /с), в группе 2 (п = 38) БС титровался до 10 мг /д (9,1 ± 0,35 мг /д). В начале исследования (М0) и 2 – х месяцев (М2), больным проводили тредмил -тест – ТТ (протокол Брюс ), измеряли ФВ, скорости движения митрального кольца, соотношение скорости потока к скорости кольца (были оценены Е / Е ‘) по помощью ТДИ, а также определяли плазменный ИТ ргоВИР методом ИФА. Результаты. ЧСС покоя и систолическое АД были одинаковыми в обеих группах на М0 ( 78,6 ± 3,59 против 81,4 ± 3,7 уд и 135,4 ± 5,8 против 132,4 ± 5,8 мм рт. в.), и на М2 (66,4 ± 2,93 против 64,9 ± 2,91 уд и 124,2 ± 5,4 против 125,2 ± 5,7 мм рт.ст., р > 0, 05). Усталость и /или одышка преобладали в причинах остановки ТТ в обеих группах на М0 (55% против 47,5 %) и на М2 (68,6 % против 60 %).

Выводы: 1. У пациентов <60 лет с ХИБС и умеренно сниженной ФВ эквивалентным контролем ЧСС в покое через 2 месяца, лечение комбинацией ивабрадина и бисопролола, по сравнению с монотерапией бисопрололом, было связано с улучшением сегментарной систолической функции по показателям тканевого допплера при отсутствии значимых изменений ФВ. 2. Применение комбинации ивабрадина и бисопролола обладает менее выраженными вазоконстрикторными эффектами, чем монотерапия бисопрололом, что проявляется в улучшении показателей центральной гемодинамики, в частности, аугментационного давления, аортального систолического давления, индекса аугментации, а также показателей жесткости сосудов. 3. Монотерапия бисопрололом обладает более выраженными антиаритмическими эффектами по равнению с комбинацией ивабрадина и бисопролола, в тоже время, приводит к более жесткому снижению ЧСС, что потенциально может способствовать развитию бради аритмий и требует более глубокого изучения, в то время как, ЧСС зависимый эффект ивабрадина, делает это влияние более мягким, и снижении минимальной ЧСС менее выраженным.

I. Katsytadze

COMPARATIVE EVALUATION OF THE EFFECT OF COMBINATION THERAPY WITH BISOPROLOL BISOPROLOL MONOTHERAPY AND IVABRADINE ON LEFT VENTRICULAR SYSTOLIC FUNCTION, CENTRAL HEMODYNAMICS IN PATIENTS WITH CHRONIC ISCHEMIC HEART DISEASE, WITH MODERATELY REDUCED EJECTION FRACTION

Purpose. To assess the impact of monitoring heart rate using a combination of bisoprolol and ivabradine compared with monotherapy with higher doses of bisoprolol on left ventricular systolic function, central hemodynamics in patients with CCHD moderately reduced ejection fraction. Methods: In single-blind, parallel-group study 78 pts aged < 60 years (54±2,3) in sinus rhythm >70 bpm with CAD (stable angina CCS class I-II), documented MI>3 months, mild hypertension and mean EF of 38-45%, treated with ACE inhibitors and Bs 2,5 mg od or BB naive, were randomized into 2 groups. In Group 1 (n=40) Bs was uptitrated to 5mg pd and Iv was added (5mg bid uptitrated to 7,5 mg bid, 12,4±0,49mg pd), in Group 2 (n=38) Bs was uptitrated to 10 mg od (9,1 ±0,35 mg pd). At baseline (M0) and 2 months (M2), symptom-limited treadmill test – TT (Bruce protocol) was performed and EF, peak systolic velocity, septal mitral annulus site (Slat) and ratio of early mitral flow velocity to annulus velocity (E/E’) by TDI and plasma NT proBNP by ELISA were assessed. Results: Resting HR and systolic BP were similar in both groups at M0 (78,6±3,59 vs 81,4±3,7 bpm and 135,4±5,8 vs 132,4±5,8 mmHg), and at M2 (66,4±2,93 vs 64,9±2,91 bpm and 124,2±5,4 vs 125,2±5,7 mmHg, p>0,05). TT, EF, Slat, E/E’ and NTproBNP results (M±m) see in table. Fatigue and/or dyspnea were predominant reason for TT termination in both groups at M0 (55% vs 47,5%) and at M2 (68,6% vs 60%). Conclusions: 1. Patients <60 years with CCHD and moderately reduced vWF equivalent control heart rate at rest after 2 months, treatment with the combination of ivabradine and bisoprolol, compared with monotherapy with bisoprolol was associated with improved segmental systolic function by tissue Doppler indices in the absence of significant changes in ejection fraction.

  1. The use of the combination of ivabradine and bisoprolol has less pronounced vasoconstrictor effects than monotherapy with bisoprolol, which is manifested in the improvement of central hemodynamics, in particular, augmentation pressure, aortic systolic blood pressure, augmentation index, as well as indicators of vascular stiffness.
  2. Monotherapy with bisoprolol has a pronounced antiarrhythmic effects in alignment with the combination of ivabradine and bisoprolol, at the same time, leads to a more stringent reduction in heart rate, which can potentially contribute to the development of Brady arrhythmias and requires more in-depth study, while, heart rate dependent effect of ivabradine It makes it softer impact, and reducing the minimum heart rate less pronounced.
 
Коваленко Є.В., Коваленко О.В., Мойсеєнко В.О.

СИНДРОМ МЕТЕОЗАЛЕЖНОСТІ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ АДАПТИВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ОРГАНІЗМУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ЛЮДЕЙ МОЛОДОГО ВІКУ

Резюме. В даній статті подано дослідження взаємозв’язку метеозалежності як одного з показників адаптаційних реакцій організму з фізичною активністю та показниками тривожності людей молодого віку. На підставі проведеного опитування осіб віком від 17 до 25 років і обробки та аналізу результатів, визначили, що в групі неметеозалежних переважали ті, хто займався фізичними вправами, і навпаки – метеозалежними є група людей, які рідко займаються спортом або взагалі не займаються. Ймовірно, фізичні навантаження мали адаптогенний вплив на вегетативну нервову систему через покращення дихальних функцій і регуляцію судинного тонусу.

Kovalenko E., Kovalenko O., Moiseienko V.

A METEODEPENDENCY SYNDROM AS A REFLECTION OF ADAPTIVE CAPABILITIES OF HUMAN BODY DEPENDING ON THE LEVEL OF PHYSICAL ACTIVITY OF YOUNG PEOPLE

Summary. This article provides the evidence of the relationship between the meteodependency, as one of the indicators of adaptive reactions of the body, with physical activity and the alarming indicator for the young people. Based on a survey of people aged 17- 25 and its further analytical processing, the results showed that in the non- meteosensitive group the majority of people are engaged in physical activity and vice versa – meteosensitive group consists of people who rearly or never do sports. Perhaps, the physical activity has an adaptogenic effect on the autonomic nervous system due to an improved respiratory function and regulation of vascular tone.

 
Ковбаснюк Ю. В.

ОСОБЛИВОСТІ ДОБОВОГО МОНІТОРУВАННЯ ЕКГ У ХВОРИХ ІЗ ПАРОКСИЗМАЛЬНОЮ ФОРМОЮ ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ ТА СУПУТНІМ ОЖИРІННЯМ

передсердь та розподілення на групи в залежності від ІМТ. Усім хворим проводили добове холтерівське моніторування ЕКГ. Згідно з отриманими даними у хворих з фібриляцією передсердь відмічається взаємозв’язок між ІМТ та кількістю випадків передсердної ектопії та пароксизмів пробіжок. Отримані результати свідчать про збільшення кількості та тривалості пауз більше 2 секунд, зниження циркадних коливань ЧСС у всіх хворих із фібриляцією передсердь, а також про погіршення показників із збільшенням ступеню ожиріння. Установлено чітку тенденцію до подовження інтервалу ОТ як в групі пацієнтів з ІМТ>30кг/м2, так і у хворих з ІМТ<23 кг/м2.

Kovbasniuk Yu.

FEATURES OF DAILY ECG MONITORING IN PATIENTS WITH PAROXYSMAL ATRIAL FIBRILLATION AND ACCOMPANYING OBESITY

Summary. Authors examined patients with common heart rhythm disorder – atrial fibrillation and divided them into groups according to BMI. All patients underwent daily Holter ECG monitoring. In all patients with atrial fibrillation the correlation was found between the frequency of atrial ectopia incidence and paroxysms runs and BMI. The obtained data testify the increase of the number and duration of pauses of more than 2 seconds, the decrease in circadian oscillations in heart rate in all patients with atrial fibrillation and the deterioration of all indices with increase of obesity rate. The distinct tendency to the lengthening of the QT-interval was demonstrated both in the group of patients with BMI> 30 kg /m2 and in the group with BMI <23 kg /m2.

 
Кравченко І.В., Турчина Н.С.

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКАКРИТЕРІЇВ ДІАГНОСТИКИ ПЕРВИННИХ МІОДИСТРОФІЙ ДАВІДЕНКОВА ТА ЛАНДУЗІ-ДЕЖЕРІНА

Резюме. На сьогоднішній день скапулоперонеальна міодистрофія Давіденкова являє собою досить рідкісне захворювання, в діагностиці якого іноді виникають труднощі. Вчені і дотепер продовжують вивчати особливості тих змін, що відбуваються в організмі людини при цій міодистрофії. Біохімічні та патофізіологічні процеси в організмі хворих на сьогодні вивчені мало. Але головнвна проблема, якої торкається дана стаття, полягає в тому, що дане захворювання в своєму клінічному перебігу може бути подібним до лице-лопатково-плечової міодистрофії Ландузі-Дежеріна, яка зустрічається значно частіше. Проблема стає більш актуальною і через те, що є суперечки між науковцями щодо місця міодистрофії Давіденкова серед інших міодистрофій. Деякі науковці та наукові джерела вказують на те, що міодистрофія Давіденкова є однією із клінічних форм міодистрофії Ландузі-Дежеріна або дуже подібним захворюванням. Але з часом вчені дійшли висновку, що міодистрофія Давіденкова є самостійним захворюванням, так як має певні особливості в клінічному перебігу. Саме тому дана стаття присвячена визначенню основних клінічних проявів міодистрофії Давіденкова, а також виявленню основних відмінностей даного захворювання від лице-лопатково-плечової міодистрофії Ландузі-Дежеріна. Об’єктом дослідження стали дві родини, що поступили на стаціонарне лікування в неврологічне відділення Олександрійської клінічної лікарні: мати із сином, хворі на лице-лопатково-плечову міодистро- фію Ландузі-Дежеріна та мати з донькою, хворі на скапулоперонеальну міодистрофію Давіденкова. В статті наведені результати об’єктивних та лабораторних досліджень цих двох родин, неврологічний статус, анамнестичні дані, план лікування. Аналіз результатів обстеження двох родин в черговий раз показав, що обидві міодистрофії в своєму клічному перебігу та розвитку є дуже схожими між собою, успадковуються від хворих батьків, уражають однакові групи м’язів, крім того прогресують досить повільно і піддаються лише симптоматичному лікуванню. В статті висвітлені клінічні та лабораторні критерії диференційної діагностики скапулоперонеальної міодистрофії Давіденкова та лице-лопатково-плечової міодистрофії Ландузі-Дежеріна. На прикладі клінічних випадків, а також на основі огляду медичної наукової літератури, розкриті основні відмінності між цими двома захворюваннями. Також окремо наведена інформація про міодистрофію Давіденкова, як про рідкісне захворювання, наведені критерії діагностики та особливості клінічного перебігу даного захворювання.

I. Kravchenko, N. Turchina

COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF CRITERIA OF DIAGNOSTICS OF PRIMARY MYODYSTROPHY OF DAVIDENKO AND LANDOUZY-DEJERINE

Resume. This article discribes the clinical and laboratory criteria for differential diagnosis of scapuloperoneal Davidenkovhs myodystrophy and Landouzy-Dejerine dystrophy. On example of clinical cases and also based on review of the medical scientific literature, the main differences between these two diseases are opend. The results of objective inspection of patiens, their anamnestic readings, results of laboratory researches and a treatment planning are presented in this article. Information on Davidenkovhs Myodystrophy, as about an infrequent disease, is also separately provided. Criteria of diagnostics and feature of a clinical course of this disease are also given.

 
Меркулова І.О., Лизогуб В.Г., Богдан Т.В., Мошковська Ю.О., Брюзгіна Т.С.

ЗМІНИ ЖИРНОКИСЛОТНОГО СПЕКТРУ ФОСФОЛІПІДІВ МЕМБРАН ТРОМБОЦИТІВ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ В ПОЄДНАННІ З ПАРОКСИЗМАЛЬНОЮ ФОРМОЮ ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ

Вступ. Фібриляція передсердь (ФП) – це часта аритмія, розповсюдженість якої складає 1,5-2% населення розвинутих країн. Ішемічна хвороба серця (ІХС) – одна з найбільш частих причин ФП. Відомо про проаритмічні ефекти активації ТЦ. До цього часу залишаються недосліджуваними зміни жирнокислотного спектру (ЖКС) фосфоліпідів (ФЛ) мембран тромбоцитів (ТЦ) у хворих з ІХС та ФП. Методи. Проведено дослідження ЖКС ФЛ мембран ТЦ у хворих ІХС з пароксизмальною формою ФП та у хворих з ІХС без ФП. Проведена газова хроматографія ФЛ мембран ТЦ 65 пациентів. Все пациенти були поділені на 3 групи: 1 група – 21 пациент з ІХС, 2 група – 37 пациентів з ІХС та пароксизмальною формою ФП, а также контрольна група – 7 практично здорових осіб. Результати. ЖКС ФЛ мембран ТЦ відносно здорових осіб характеризується відсутністю міристинової, пентадеканової, маргаринової и линоленової жирних кислот. У хворих ІХС з ФП порівняно з пациентами з ІХС без ФП спостерігалось достовірне зниження відносного вмісту міристинової и пальмітинової жирних кислот та достовірне збільшення відносного вмісту олеїнової, лінолевої та арахідонової жирних кислот ФЛ мембран ТЦ. Висновки. Отримані данні свідчать про наявність структурних змін мембран ТЦ у пациентів з ІХС та пароксизмальною формою ФП може бути однією з патогенетичних ланок виникнення ФП у цих паці- ентів.

I. Merkulova, V. Lizogub, T. Bogdan, Y. Moshkovskaya, T. Bruzgina

CHANGES RANGE OF FATTY ACID PLATELETS PHOSPHOLIPID MEMBRANES IN CORONARY HEART DISEASE COMBINED WITH PAROXYSMAL ATRIAL FIBRILLATION PATIENTS

Background. Atrial fibrillation (AF) is a common chronic arrhythmia among older adults. Etiology of AF is unknown exactly. Ischemic heart disease (IHD) is one of the most common reasons of AF. Prior studies suggest that sometimes changes of platelet phospholipid fatty acid levels can have proarithmic effects, but little is known about the association of platelets phospholipid membranes fatty acid spectrum and AF pathogenesis and risk factors. Methods. Platelets phospholipid membranes fatty acid spectrum was detected in coronary heart disease and paroxysmal AF patients and in patients with coronary heart disease without AF. 65 patients were investigated by gas- chromatography method. All patients were divided into three groups: 1 group – 21 patients with IHD, 2 group – 37 patients with IHD and paroxysmal AF, control group – 7 healthy people. Results. Relatively healthy people platelets phospholipid membranes fatty acid spectrum characterized by lack of myristic, pentadekanic, margarinic and linolenic fatty acids. In patients with IHD combined with AF compared with IHD without AF patients observed significant reduction in the relative content of myristic and palmitic fatty acids and a significant increase in the relative content of oleic, linoleic and arachidonic fatty acid platelets phospholipid membranes. Conclusions. These dates may indicate that changes of platelet phospholipid fatty acid spectrum can be possible pathogenetic link in the development of AF. These dates will be important in the further investigation of AF development

 
Назаренко Є. О., Радченко А. О., Бєлал С.А. , Яблучанський М.І.

ВПЛИВ СЕАНСІВ БІОЛОГІЧНОГО ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ В КОНТУРІ МЕТРОНОМІЗОВАНОГО ДИХАННЯ ТА ПАРАМЕТРІВ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ СЕРЦЕВОГО РИТМУ НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ПАЦІЄНТІВ ІЗ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ

Резюме. На 50 патентах (25 чоловіків і 25 жінок, середній вік – 69,2 ± 12,58 років) з артеріальною гіпертензією (АГ) вивчено вплив сеансів біологічного зворотного зв’язку (БОС) в контурі метрономізованого дихання (МД) і параметрів варіабельності серцевого ритму (ВСР) на показники якості життя. Всі пацієнти були розділені на дві зіставні групи: 1-25 пацієнтів, де проводилась стандартна медикаментозна терапія, 2 – 25 пацієнтів, де аналогічна терапія доповнювалася серією 10-денних сеансів БОС в досліджуваному контурі з подальшим проведенням ритмічних дихальних вправ на амбулаторному етапі. Якість життя оцінювали на підставі анкетування пацієнтів перед початком і через місяць після лікування за допомогою опитувальника ББ-36. Дані оброблялися методами параметричної та непараметричної статистики. Встановлено, що систематичне проведення сеансів БОС з контуром МД і ВСР значно покращує якість життя пацієнтів з АГ, що дозволяють рекомендувати методику в клінічну практику.

E. Nazarenko, A.Radchenko, S. Belal, M. I. Yabluchansky

INFLUENCE OF BIOFEEDBACK SESSIONS IN CLOSED LOOP OF PACED BREATHING AND HEART RATE VARIABILITY PARAMETERS ON LIFE QUALITY OF PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION

Summary. In 50 patients (25 men and 25 women, mean age – 69,2 ± 12,58 years) with arterial hypertension (AH) influence of biofeedback (BFB) sessions in closed loop of paced breathing (PB) and heart rate variability (HRV) parameters on life quality was studied. All patients were divided into two comparable groups: 1st – 25 patients, where carried out the standard drug therapy, 2nd – 25 patients, where similar treatment was supplemented by 10-day BFB sessions in researched loop with subsequent rhythmic breathing exercises at outpatient stage. Life quality was assessed by questioning of patients before and one month after treatment with the SF-36 questionnaire. The data was processed by parametric and nonparametric statistics. It was found that the systematic BFB sessions in closed loop of PB and HRV significantly improves the life quality of patients with arterial hypertension that allow us to recommend this technique in clinical practice.

 
Павловський С.А., Свінціцький А.С., Тараненко М.О.

МІСЦЕ СИМПАТО-АДРЕНАЛОВОЇ СИСТЕМИ РОЗВИТКУ ЗАПАЛЕННЯ ТА СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО МЕХАНІЗМИ ЇХ ВЗАЄМОДІЇ

Природньо, що будь-який контакт організму з чужорідним агентом вважається стресом [1]. Таким чином, в процесі екзогенного або ендогенного стимулювання в кінцевому рахунку відбувається активація симпатоадреналової системи, основними дійовими компонентами якої є катехоламіни. Ключовим компонентом дії цих речовин є модуляція функції ядерного транскрипційного фактора і синтез прозапальних цитокінів.

В даний час зростає інтерес до протизапальних властивостей /52-адреноміметиків [49,67,80]. Так, на експериментальній моделі тимуса доводиться, що симпатоадреналова система може впливати на Т-лімфоцити не тільки завдяки прямому впливу на р2-адренорецептори Т-лімфоцитів, а й опосередковано: через вплив на р2-адренорецепторну систему епітеліальних клітин тимуса, за рахунок підвищення внутрішньоклітинного вмісту ц-АМФ [50].

Активація симпатоадреналової системи, наприклад при гострому стресі, призводить до підвищення числа натуральних кілерів на периферії і зростання їх активності, токсичності, зниження проліферації. Результат взаємодії симпатоадреналової та імунної систем багато в чому залежить від ступеня зрілості імунної системи в момент дії на неї адренергічного агента. Функція натуральних кілерів, так само як і інших клітин імунної системи, модулюється симпатичним відділом вегетативної нервової системи, при чому ця модуляція носить суворо специфічний характер. Адренергічні рецептори натуральних кілерів дуже чуйно реагують на зміни концентрації катехоламінів крові. Так, підвищення концентрації адреналіну викликає селективне зниження щільності аі- і р2-рецеп- торів, у той час як щільність а2-рецепторів не змінюється [45]. Адекватні відповіді імунної системи можливі тільки в результаті фізіологічного стресу. У той час як тривала напруга гіпофіз-гіпоталамус-наднирникової системи призводить до перекручення імунних функцій, аж до розвитку аутоімунних реакцій. Все вищесказане є чіткою вказівкою на залученість вегетативної нервової системи в патогенез ревматичних захворювань.

S. Pavlovsky, A.Svintsitskyi, M.Taranenko

SYMPATHOADRENAL PLACE IN DEVELOPMENT OF IGNITION AND MODERN UNDERSTANDING OF THE MECHANISM OF THEIR INTERACTION

Naturally, any contact with a foreign agent of the body considers as a stress [1]. Thus, in the process of exogenous or endogenous stimulation ultimately the activation sympathoadrenal system, components whose main players are catecholamines. A key component of these substances is modulated nuclear transcription factor function and the synthesis of proinflammatory cytokines.

Currently, the growing interest in anti-inflammatory properties p2-agonists [49,67,80]. Thus, the experimental model thymus proved that sympathoadrenal system may affect T cells not only through direct effects on p2-adre- nergic receptors of T lymphocytes, but also indirectly, through its impact on p2-adrenoreceptornal system thymic epithelial cells, by raising intracellular c-AMP [50]. Activate sympathoadrenal system, such as acute stress, leads to an increase in the number of natural killer cells in the periphery and the growth of their activity, toxicity, decreased proliferation. Result sympathoadrenal interactions and immune systems largely depends on the maturity of the immune system at the time the action it adrenergic agent. The function of natural killer cells, as well as other cells of the immune system is modulated by the sympathic division of the autonomic nervous system, with this modulation is strictly specific. Adrenergic receptors, natural killer cells are very sensitive to changes in blood concentrations of catecholamines. Thus, increasing the concentration of adrenaline causes selective reduction in density and al- p2-receptors, while receptors density a2 unchanged [45]. Adequate response of the immune system are possible only as a result of physiological stress. While the continued tension hypothalamus-pituitary-adrenal system leads to distortion of immune functions, until the development of autoimmune reactions. All this is a clear indication of the involvement of the autonomic nervous system in the pathogenesis of rheumatic diseases.

 
Сакало А.В.

РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ РЕЗИДУАЛЬНИХ ПУХЛИН СЕМІНОМИ ЯЄЧКА

Резюме. Після хіміотерапевтичного лікування у частини хворих з семіномою яєчка визначаються резидуальні пухлини різних розмірів і будови. Теоретично в цій клінічній ситуації є три можливих лікувальних підходи: проведення хіміотерапії, хірургічне лікування та спостереження. Представлені результати лікування 31 хворого з резидуальними пухлинами та чинникиками, які пов’язані з прогресуванням. Для проведення статистичного аналізу використані логістична регресія і аналіз кривих Каплан-Мейера. Встановлено підвищення частоти виявлення резидуальних пухлин розмірами більше 3 см при лікуванні диссемінованих стадій захворювання. Прогноз у хворих з прогресуванням (незважаючи на використання сальвадж-терапії і видалення резидуальної пухлини) гірше ніж у решти хворих. У випадках виявлення живої пухлини в резидуальних масах після хіміотерапії другої лінії прогноз гірше, ніж виявлення фіброзу або некрозу. Прогностичними факторами несприятливого прогнозу є запущена стадія процесу на момент початку лікування і відсутність регресії пухлини в процесі спостереження. Хірургічне лікування резидуальних пухлин семіноми пов’язано з високою ймовірністю інтраопераційних ускладнень, додаткове опромінення не покращує показників виживаності.

A. Sakalo

TREATMENT OF RESIDUAL TUMORS  OF THE TESTIS

Summary. After chemotherapy (ChT) in seminoma patients the residual tumors (RT) of different size and composition could occur. Either ChT or radiotherapy, active surveillance or surgical excision can be administered in this scenario. We present results in 31 patients with RT, and analysis of factors affecting progression. Statistical work out includes logistic regression and Kaplan-Meier analysis. We found that RT sized > 3 cm are more frequently being diagnosed after ChT of disseminated seminoma. When disease progresses (despite salvage- therapy and surgical excision) the prognosis is worse compared to other patients. When alive tumor is found in RT after ChT of second line the prognosis is worse compared to necrosis or fibrosis in the RT. Stage at the beginning of the treatment and spontaneous regression (stabilization of the process) during the follow up are factors confounding the progression. Surgical treatment of RT is technically complicated and associated with high risk of intraoperative complications. Radiotherapy of RT does not improve survival. Long term follow up and active surveillance during many years is justified due to fact of long lasting regression (stabilization) of the RT.

 

СТОМАТОЛОГІЯ

STOMATOLOGY

Паливода Р .С., Маланчук В.А., Воловар О.С., Ковальчук О.І.

ФУНКЦІОНАЛЬНА АНАТОМІЯ ТА СУЧАСНА ДІАГНОСТИКА СКРОНЕВО-НИЖНЬОЩЕЛЕПНОГО СУГЛОБА

Резюме. Важливість анатомії та функції як фундаментальних понять в діагностиці патології щелепно- лицевої ділянки не підлягає сумніву. Пацієнти із захворюваннями скронево-нижньощелепного суглоба є особливою категорією хворих, що потребують комплексного анатомо-фізіологічного підходу. Доцільним є проведення інтегрованої анатомо-функц’ональної діагностики стану скронево- нижньощелепного суглоба, зокрема, з метою складання коректного плану лікування. Підтверджено роль сполучної тканини в розвитку патології СНЩС, враховано важливість інших функціональних елементів зубо-щелепної системи (жувальні м’язи, оклюзія), стану імунної та кровоносної систем.

R. Palivoda, V. Malanchuk, I. Volovar, O. Kovalchuk

FUNCTIONAL ANATOMY AND MODERN DIAGNOSTICS OF STATE OF  TEMPOROMANDIBULAR JOINT

Summary. Temporomandibular joint (TMJ) is one of the complex functional structure of human body. Study of functional anatomy of maxillofacial area (MFA) was started from ancient times. Today due to modern equipment and digital stomatology, functional method of diagnostics of TMJ was researched. Goal of this study is investigate level of necessity of complex functional approaches in patients with TMJ diseases. We described clinical case, made complex functional diagnostics:                 joint vibration analysis,

electromyography, digital axiography, state of connective tissue, received good results. It was important to have correct plan of treatment including individual human features and anatomy of MFA (bone, chewing muscles, teeth).

 
Ревич В.О., Шуминська Т.А.

НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПЕРСОНІФІКОВАНОЇ ПЕРВИННОЇ ПРОФІЛАКТИКИ КАРІЄСУ ЗУБІВ ПРИ ОРТОДОНТИЧНОМУ ЛІКУВАННІ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ

Резюме. Вивчення чинників генетичної схильності до карієсу зубів та використання отриманих даних для формування груп підвищеного ризику серед дітей та підлітків на етапі їхнього ортодонтичного лікування. Використані клінічні, імунологічні та електронно-мікоскопічні методи дослідження. Роль групоспецифі- чних факторів крові як вірогідних генетичних маркерів карієсу зубів досліджена у 93 осіб віком 12-14 років. Репрезентативність матеріалу встановлено за порівняльної оцінки частоти виявлення груп крові у 3227 донорів крові – жителів України. Визначення генетичних маркерів крові та слини проводилося в реакції гемаглютинації. Гзнетичні та морфологічніх дослідження дозволили визначити групи ризику щодо карієсу зубів у залежності від приналежності пацієнтів до систем АВО(Н), P1, MN, Lewis. Встанов­лено різну структуру емалі залежно від групової приналежності до системи АВО: більш щільною будовою відрізнялася емаль зубів осіб, які мають Вб(ІІІ) и АВо(ІУ) групи крові, зразки емалі зубів людей, які мають ОбЬ(І) и АЬ(ІІ) групи характеризувалися більш рихлою структурою. Висловлено припущення, що несприят­ливі екзогенні фактори у вигляді вживання надмірної кількості вуглеводів, порушення гігієнічних норм і ряд інших чинників можуть слугувати більш сильним агентом, що сприяють розвитку карієсу зубів у осіб з ОбЬ(І) и АЬ(ІІ) групами крові у порівнянні з іншими – з Вб(ІІІ) и АВо(ІУ). Виявлені «критичні» гено-фенотипні комбінації дозволяють розробити диференційований підхід для персоніфікованої первинної профілакти­ки карієсу зубів на етапах ортодонтичного лікування із застосуванням незнімної ортодонтичної апара­тури у дітей та підлітків.

 

V. Revich, T. Shuminska

THE SCIENTIFIC BASIS FOR PERSONALIZED PRIMARY PREVENTION OF DENTAL CARIES IN ORTHODONTIC TREATMENT IN CHILDREN  AND ADOLESCENTS

Summary. Role of blood factors as probable genetic markers investigated tooth decay in 93 people aged 12-14 years. Representation material found on comparative assessment of the frequency of detection of blood groups in 3227 blood donors – residents of Ukraine. Determining genetic markers of blood and saliva conducted in hemagglutination reaction. As a result of genetic and morphological studies the groups at risk of dental caries depending on group membership to the systems ABO (H), P1, MN, Lewis. Found a different structure of enamel, depending on group membership to the ABO system, denser structure of different tooth enamel persons with B5 (III) and ABo (IV) of blood samples of tooth enamel people with O5b (I) and Ab (II) characterized by a loose group structure.

 
Сороченко Г.В.

ВИВЧЕННЯ ЗМІН НЕЗРІЛОЇ ЕМАЛІ ПОСТІЙНИХ ЗУБІВ ПІД ВПЛИВОМ РЕМІНЕРАЛІЗУЮЧОГО ГЕЛЮ З ВМІСТОМ КАЛЬЦІЮ, ФОСФОРУ ТА МАГНІЮ

Мета – дослідження змін в пробірці хімічного складу і морфологічної структури поверхневого шару емалі на НЕ вибухнув постійних зубів під впливом ремінералізації гель, який містить кальцію гліцерофосфат, хлорид магнію і ксиліт.
Матеріали та методи. У пробірці зміни хімічного складу і морфологічної структури 30 зразків поверхневого шару емалі постійних зубів мікробів під впливом ремінералізації гель, який містить кальцій, фосфор, магній і ксиліт були вивчені за допомогою скануючої електронної мікроскопії та спектроскопії рентгена фотоелектронної.
Результати. Хімічні елементи з найбільшим вмістом в емалі кисню (О), кальцій (Са), фосфору (P) і вуглець (C). 6 елементів мав зміст більш 0,01 масових відсотків: азот (N), натрій (Na), магній (Mg), фтор (F), хлор (Cl) і кремній (Si). Аналіз хімічного складу поверхневого шару емалі постійних зубів мікробів вказує, що в ході експерименту значних змін вуглецю, магній, азот, кремній і вмісту кальцію і співвідношення кальцій / фосфор від досліджуваного вплив гелю проходити в поверхневому шарі. Підвищення рівня мінералізації постійних зубів зародкової емалі під впливом ремінералізації гель з кальцієм, фосфором і магнієм було підтверджено скануючої електронної
Дані мікроскопії.
Висновки. Було встановлено, що емаль постійних зубів мікроби не мінералізованою і тому має недостатній рівень опору карієсу. Без використання додаткових коштів рівня профілактиці карієсу опору постійних зубів мікробів емалі залишається недостатнім навіть після 12 місяців експерименту. Хімічний склад поверхневого шару емалі постійних зубів мікробів змін під впливом ремінералізації гель, який містить кальцій, фосфор і магній. Досягнення оптимального рівня
мінералізації під дією ремінералізації гель, що містить кальцій, фосфор, магній відбувається в експерименті через 12 місяців використання.

G. Sorochenko

INVESTIGATION OF PERMANENT TEETH IMMATURE ENAMEL CHANGES INFLUENCED BY REMINERALIZING GEL WHICH CONTAINS  CALCIUM, PHOSPHORUS AND MAGNESIUM

Aim – investigation of in vitro changes of chemical composition and morphological structure of superficial enamel layer of not erupted permanent teeth influenced by remineralizing gel which contains calcium glycerophosphate, magnesium chloride and xylitol. Materials and methods. In vitro changes of chemical composition and morphological structure of 30 samples of superficial enamel layer of permanent teeth germs influenced by remineralizing gel which contains calcium, phosphorus, magnesium and xylitol were studied using scanning electron microscopy and roentgen photoelectron spectroscopy. Results. Chemical elements with the biggest content in enamel are oxygen (O), calcium (Ca), phosphorus (P) and carbon (C). 6 elements had content more than 0,01 mass percents: nitrogen (N), sodium (Na), magnesium (Mg), fluorine (F), chlorine (Cl) and silicon (Si). Analysis of the chemical composition of superficial enamel layer of permanent teeth germs indicates that during the experiment significant changes of carbon, magnesium, nitrogen, silicon and calcium content and calcium/ phosphorus ratio influenced by investigated gel take place in superficial layer. Increasing of the mineralization level of the permanent teeth germ enamel influenced by remineralizing gel with calcium, phosphorus and magnesium was confirmed by    scanning electron microscopy data. Conclusions. It was found that enamel of the permanent teeth germs is not mineralized and therefore has insufficient level of caries resistance. Without the use of additional means of prevention level of caries resistance of the permanent teeth germs enamel remains insufficient even after 12 months of the experiment. The chemical composition of superficial enamel layer of permanent teeth germs changes under the influence of remineralizing gel which contains calcium, phosphorus and magnesium. Achieving the            optimal level of mineralization under the influence of remineralizing gel containing calcium, phosphorus and magnesium occurs in the experiment after 12 months of use.

 

ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ

HISTORY OF MEDICINE

Ковалевська Є.А., Остапенко О.В., Запривода Л.П.

КОРОТКИЙ НАРИС ІСТОРІІ СТАНОВЛЕННЯ КАФЕДРИ ГІСТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

Резюме. Кафедра гістології та ембріології з’явилась у нашому університеті завдяки діяльності ана­томів. Серед них вагомий внесок зробив В.О. Бец, якого справедливо називають її «хрещеним батьком». Кафедра спочатку знаходилась у двох аудиторіях анатомічного корпусу на вул. Фундуклеївській (нині вул. Богдана Хмельницького, 37), а згодом розмістилась в одноповерховому будинку поруч. Під час евакуації (1941-1943 рр.) кафедрі довелось переміститись у м.Челябінськ. На щастя, ці будівлі у Києві були збере­жені і після повернення кафедра розмістилась у своєму попередньому приміщенні. При введенні в експлу­атацію морфологічного корпусу Київського медичного інституту по Брест-Литовському шосе, 82 (нині проспект Перемоги, 34) кафедра переїхала у нову будівлю і донині розміщується там. Кожен, хто керував кафедрою, вніс величезний внесок у її розвиток. Лише завдяки їхнім старанням кафедра стала взірцем, однією з найкращих. Це видатні гістологи, завідуючі кафедрою: Перемежко Петро Іванович (1868-1891), Якимович Яків Никифорович (1891-1904), Ломинський Федір Іванович (1905-1924), Черняхівський Олександр Григорович (1925-1929), Шахов Семен Дмитрович (1930-1953), Зазибін Микола Іванович (1954­1975), Кабак Костянтин Степанович (1976-1992). З 1992 року і донині кафедрою завідує член- кореспондент НАМН України, професор, д.мед.н. Юрій Богданович Чайковський. На кафедрі роблять нові наукові відкриття, нейрогістологічна школа продовжує своє життя в роботах учнів та послідовників, продовжуються дослідження не тільки нервової, але і інших систем організму, проводяться ембріологічні дослідження.

E. Kovalevskaya, E. Ostapenko, L. Zaprivoda

SHORT HISTORY OF DEVELOPMENT OF DEPARTMENT OF HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY OF BOGOMOLETS  NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY

Summary. Department of Histology and Embryology appeared at our university through the work of anatomists. Volodymyr Betz has made an important contribution to the development, so he is fairly called “godfather”. Originally, department located in two classrooms of anatomical corps on Fundukleivska str. (now it is called Bogdana Khmelnitskogo str., 37), but then department was placed in a one-story house nearby. During the evacuation (1941­1943) department had to be moved into Chelyabinsk. Fortunately, the buildings in Kyiv have been preserved and department has returned in its previous location. When morphological building of the Kiev Medical Institute in Brest-Litovskiy highway 82 (now Peremogi Avenue, 34) was ended, department moved to a new building and is still located there. Everyone who headed the department made an enormous contribution to its development. Only through their efforts the department has become a model, one of the best. Famous histologists: Petro Peremezhko (1868-1891), Yakiv Yakymovych (1891-1904), Fedir Lomynskiy (1905-1924), Olexandr Chernyakhivskiy (1925­1929), Semen Shahov (1930-1953), Mykola Zazybin (1954­1975), Kostyantin Kabak (1976-1992) were heads of the department. Since 1992 until now, the department has been being managed by the Corresponding member of NAMN of Ukraine, Professor, MD Yuriy Bogdanovich Chaikovskiy. New scientific discoveries is being made at the department, neyrohistological school continues its life in the works of students and followers. The study of nervous system is continuing, but other systems is being studied too; new embryological research is being held.

 

Share Button
УНММЖ / usmyj@nmu.ua / USMYJ