№ 4 (98) – 2016

 

Мокрій В. Я., Зябліцев С.В., Кришталь М.В.

ЗНАЧЕННЯ ПОЛІМОРФІЗМУ PRO 12ALA ГЕНУ PPARG В ПОРУШЕНІ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ ТА АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ

V.Y. Mokrii, S. V Ziablytsev, M. V. Cryshtal

THE VALUE OF POLYMORPHISM RR012ALA GENE PPARG IN VIOLATION OF LIPID PEROXIDATION AND ANTIOXIDANT PROTECTION IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES

Недашківська В.В., Дронова М.Л., Вринчану Н.О.

БІОПЛІВКИ ТА ЇХ РОЛЬ В ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ

V.V. Nedashkivska, M.L. Dronova, N.O. Vrynchanu

 BIOFILMS AND THEIR ROLE IN INFECTIOUS DISEASES

Юзьків Я. С.

ЗВ’ЯЗОК АКТИВАЦІЇ ПРОТЕОЛІЗУ ТА МАКРО-ФАГАЛЬНОЇ ІНФІЛЬТРАЦІЇ ПРИ ЧЕРЕПНО- МОЗКОВІЙ ТРАВМІ

Ya.S. Yuzkiv

CONTACT ACTIVATION PROTEOLYSIS AND MACROPHAGE INFILTRATION IN TRAUMATIC BRAIN INJURY

Понятовський В.А., Бобир В.В., Настенко В.Б.

ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ІНФЕКЦІЙНОСТІ ЛАБОРАТОРНИХ ШТАМІВ ТА КЛІНІЧНИХ ІЗОЛЯТІВ ВІРУСІВ КОКСАКІВ

V.A. Poniatowsky, V.V. Bobyr, V.B. Nastenko

A COMPARATIVE STUDY OF THE DYNAMICS OF LABORATORY STRAINS INFECTIVITY AND COXSACKIE BVIRALCLINICAL ISOLATES

Ганоль І.В., Колосович І.В.

HELICOBACTER PYLORI – ПРОВІДНИЙ ЧИННИК ЧИ ОДИН 3 МІСЦЕВИХ ФАКТОРІВ АГРЕСІЇ ВИНИКНЕННЯ ДУОДЕНАЛЬНИХ ВИРАЗОК?

  I. V Hanol, I. V. Kolosovish

HELICOBACTER PYLORI – THE LEADING FACTOR ARE ONE OF THE LOCAL FACTORS OF AGGRESSIONAL ORIGIN DUODENAL ULCERS?

Горда І.І.

ЗНАЧЕННЯ ДИСФУНКЦІЇ НИРОК У ХВОРИХ 3 ГОСТРОЮ ДЕКОМПЕНСОВАНОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ

LI. Gorda

THE VALUE OF RENAL DYSFUNCTION IN PATIENTS WITH ACUTE DECOMPENSATED HEART FAILURE

Джагіашвілі О. В., Стоєва Т. В., ЧумакН. Ю., МацюкН. Б., Стуканова С. Б.ОСОБЛИВОСТІ АБДОМІНАЛЬНОГО СИНДРОМУ ПРИ ПОРУШЕННЯХ ЦЕРЕБРО-ІНТЕСТІНАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У ДІТЕЙ
О. V. Dzhagiashvili, T. V. Stoieva, N. Y. Chumak, N.B. Matsyuk, S.G. Stukanova

THE FEATURES OF ABDOMINAL SYNDROME IN CHILDREN WITH DISORDERS OF GUT- BRAIN INTERACTION

Місюра O.M., Хайтович М.В.

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПОВЕДІНКОВИХ ФАКТОРІВ КАРДІОМЕТАБОЛІЧНОГО РИЗИКУ У ПІДЛІТКІВ

 O.M. Misyura, M. V. Khaitovych

ANALYSIS OF KEY BEHAVIORAL FACTORS OF CARDIO METABOLIC RISK IN      ADOLESCENTS

Молнар І.М., Іоффе О.Ю., Цюра Ю.П., Криворук О.М., Kpuвonycmoв М.С.

ВИБІР ОПТИМАЛЬНИХ СТРОКІВ ВИКОНАННЯ РАДИКАЛЬНИХ БАРІАТРИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ПІСЛЯ ПОСТАНОВКИ ВНУІРІШНЬО- ШЛУНКОВОГО БАЛОНУ ШЛЯХОМ ВИВЧЕННЯ ЗМІНИ ТОВЩИНИ СТІНКИ ШЛУНКА У ХВОРИХ 3 МОРБІДНИМ ОЖИРІННЯМ

I.M.Molnar, O.Y. Yoffe, Y.P. Tsiura, O.M.Kryvoruk, M.S. Kryvopustov

DETERMINATION OF OPTIMAL TERMS FOR EXECUTION OF RADICAL BARIATRIC INVASIONS AFTER INTRAGASTRIC BALLOONING OF STOMACH THROUGH RESEARCH OF CHANGES IN THICKNESS OF GASTRIC WALL AMONG PATIENTS WITH MORBID OBESITY

Синиця Ю.П.

ОЦІНКА ВПЛИВУ КВЕРЦЕТИНУ НА ПЕРЕБІГ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ У ХВОРИХ НА ПОДАГРУ

I.P. Synytsia

EVALUATION OF USING QUERCETIN IN PATIENTS WITH GOUT AND  HYPERTENSION

Сиченко Ю. О.

ВІДДАЛЕННІ ПРОГНОЗИ У ПАЦІЄНТІВ З ІНФАРКТОМ МІОКАРДА ПІСЛЯ РЕПЕРФУЗІЙНОЇ ТЕРАПІЇ

Yu.O. Sychenko

LONG-TERM OUTCOME IN PATIENTS WITH MYOCARDIAL INFARCTION AFTER  REPERFUSION THERAPY

Хомяк А.І., Дронов О.I.

ЗАСТОСУВАННЯ КРІОАБЛЯЦІЇ В ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ ПУХЛИН ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ З ІНВАЗІЄЮ В МАГІСТРАЛЬНІ СУДИНИ

A. Khomiak, O.Dronov 

CRYOABLATION USAGE IN SURGICAL TREATMENT OF PANCREATIC TUMORS WITH INVASION OF MAJOR VESSELS

Хамаде Луай Мустафа

РОЛЬ СООТНОШЕНИЯ КЛЕТОЧНЫХ МАРКЕРОВ ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ СЮ8+: СЮЗ+ В ЛИМФОЦИТАРНЫХ ИНФИЛЬТРАТАХ КОЖИ ПРИ ГРИБОВИДНОМ МИКОЗЕ

Hamade Luay Mustafa

THE ROLE OF THE CD8+:CD3+ RATIO OF CELL DIFFERENTIATION MARKERS IN LYMPHOCYTIC INFILTRATES OF THE SKIN WITH MYCOSIS  FUNGOIDES

Фіцнер O.A., Хайтович M.B.

ФАРМАКОЛОГІЧНА НЕЙРОПРОТЕКЦІЯ ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ І ТИПУ

O.Fitsner, M. Khaitovych

PHARMACOLOGICAL NEUROPROTECTION ТИПУ OF TYPE 1 DIABETES MELLITUS

 

Share Button
УНММЖ / usmyj@nmu.ua / USMYJ