№ 2 (95) – 2016

Обложка УНММЖ_2(95)_2016

G. S. Starodub, N. V. Goryainova, T. P Perekhrestenko, O. V. Basova, N. M. Tretiak, A. I. Gordiienko KI-67 AS APROGNOSTIC FACTOR OF MYELODYSPLASTIC SYNDROME
Стародуб Г. С., Горяінова Н.В., Перехрестенко Т П., Басова 0. В., Третяк H. М., Гордієнко А. І.

КІ-67 ЯК ФАКТОР ПРОГНОЗУ ПЕРЕБІГУ 5 МІЄЛОДИСПЛАСТИЧНОГО СИНДРОМУ

Адамович Ю. С., Романенко Г. О., Ткаченко М. М. РАДІОНУКЛІДНА ДІАГНОСТИКА ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ СТАНУ ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ ПІСЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ВИДАЛЕННЯ ЖОВЧНОГО МІХУРА. ПОСТХОЛЕЦИСІЕКТОМІЧНИЙ СИНДРОМ
Y. Adamovich, G. Romanenko, M. Tkachenko ADIONUCLIDE DIAGNOSTICS TO STUDY OF HEPATOBILIARY SYSTEM AFTER SURGICAL REMOVAL OF THE CALLBLADDER. POSTCHOLECYSTECTOMICAL  SYNDROME
Динник Н. В.

ЗАСТОСУВАННЯ НЕІНВАЗИВНИХ БІОМАРКЕРІВ ТА МІСЦЕ ЦИТОКРЕАТИНУ 18 У ДІАГНОСТИЦІ ПАЦІЄНТІВ З НЕАЛКОГОЛЬНОЮ ЖИРОВОЮ ХВОРОБОЮ ПЕЧІНКИ

N. V. Dynnyk

USING NON-INVASIVE BIOMARKERS AND PLACE OF CYTOKERATIN  IN DIAGNOSIS PATIENTS WITH NON-ALCOHOLIC FATTY  LIVERDISEASE

Колосович А.І.

ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ВНУТРІШНЬОЧЕРЕВНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ У ХВОРИХ НА ГОСТРУ ХІРУРГІЧНУ ПАТОЛОГІЮ ОРГАНІВ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ

A.Kolosovych

PREVENTION AND TREATMENT OF INTRA-ABDOMINAL HYPERTENSION IN PATIENTS WITH ACUTE SURGICAL PATHOLOGY OF ABDOMINAL ORGANS

КузубМ. В., Плєнова О. М., КовбаснюкЮ. В. СТАН СИСТЕМИ ГОМЕОСТАЗУ У ХВОРИХ ІЗ ФІБРИЛЯЦІЄЮ ПЕРЕДСЕРДЬ ТА ВПЛИВ СУПУТНЬОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2 ТИПУ НА ПРОВЕДЕННЯ АНТИКОАГУЛЯНТНОГО ЛІКУВАННЯ

V. Kuzub, O. Plenova, Y. V. Kovbasniuk STATE OF HAEMOCOAGULATION IN PATIENT WITH ATRIAL FIBRILLATION AND INFLUENCE OF CONCOMITANT 2 TYPE DIABETES MELT THIS ON ANTICOAGULATIVE 2 TREATMENT

 
Пастушина А. І.

ЗМІНИ АКТИВНОСТІ РІЗНИХ ЛАНОК ПЛАЗМОВОГО ГЕМОСТАЗУ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ ТА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ

A. I. Pastushyna
CHANGES IN ACTIVITY OF DIFFERENT LINKS OF PLASMA HEMOSTASIS IN PATIENTS WITH HYPERTENSION AND CORONARY HEART  DISEASE
Савіна О. М., Вітовська О. П.

СТРУКТУРА ВРОДЖЕНОЇ І СПАДКОВОЇ ОЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ У ДІТЕЙ ТА ЗАХОДИ ЇЇ ПРОФІЛАКТИКИ

A. Savina, O. Vitovska

STRUCTURE OF CONGENITAL AND HEREDITARY EYE DISEASES IN CHILDREN AND MEASURES OF 35 ITS PREVENTION

Самойлова С. О.

ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ТРОМБОЦИТАРНОГО ГЕМОСТАЗУ У ХВОРИХ ІЗ ПОЄДНАНИМ ПЕРЕБІГОМ ГІПЕРТОНІЧНОЇ ХВОРОБИ З ХОЗЛ В ДИНАМІЦІ ГОСПІТАЛЬНОГО ПЕРІОДУ ЛІКУВАННЯ

S. O. Samoilova

CHANGES OF PLATELET HEMOSTASIS PARAMETERS IN PATIENTS WITH HYPERTENSION COMBINED COURSE OF COPD IN THE DYNAMICS OF HOSPITAL 43 TREATMENTPERIOD

Степаненко Р. Л.

ЗНАЧЕННЯ ВРОДЖЕНОГО ІМУНІТЕТУ (ТОЛЛ-ПОДІБНИХ РЕЦЕПТОРІВ 2, 4, 9) В ПАТОГЕНЕЗІ ПСОРІАЗУ

R. Stepanenko

VALUE INNATE IMMUNITY (TOLL-LIKE RECEPTORS 2, 4, 9)  IN THE PATHOGENESIS OF PSORIASIS

Терещенко Т. О., Назарко Н. М.

ПОТОЧНИЙ ЛІКАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ НАД ФУТБОЛЬНИМИ АРБІТРАМИ ПІД ЧАС НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО ЗБОРУ (СПЕЦІАЛЬНО-ПІДГОТОВЧОГО ЕТАПУ)

T. O. Tereshchenko, N. M. Nazarko

CURRENT MEDICAL CONTROL OF FOOTBALL REFEREES DURING EDUCATIONAL TRAINING CAMP  (SPECIALLY-PREPARATORY PHASE)

Шидловський А.Ю., Науменко О.М. СТАН ЦНС ЗА ДАНИМИ ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛО- ТРАФІЇ У ХВОРИХ З ПОЧАТКОВОЮ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЮ ПРИГЛУХУВАТІСТЮ СПОЛУЧНО  ВЕРТЕБРАЛЬНО­БАЗИЛЯРНОЮ СУДИННОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ
O.M. Naumenko, A.Yu.Shidlovsky

STATE OF SESONEURAL HEARING LOSS ACCORDING TO IN PATIENTS WITH SENSORINEURAL HEARING LOSS STARTING WITH THE CONNECTIVE VERTEBRA-BASILARVASCULAR INSUFFICIENCY

Коленко Ю.Г., Каленська О.В.

ІМУНОГІСТОХІМІЧНІ МАРКЕРИ В ДІАГНОСТИЦІ ПЕРЕДРАКОВИХ УРАЖЕНЬ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ РОТА

Y. G. Kolenko, O. V. Kalenskaya IMMUNOHISTOCHEMICAL MARKERS IN THE DIAGNOSIS OF PRECANCEROUS LESIONS OF THE  ORAL MUCOSA
Куваєе О.С., Борисенко А.В., ВідерськаГ.В., Лєснухіна Г Л.

МІКРОБІОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ КОМПОЗИЦІЇ 3 АРГІНІНОМ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ПАРОДОНТА

A. S. Kuvayev, A. V. Borysenko, A. V. Viderskaya, A. L. Liesnykhina

MICROBIOLOGICAL SUBSTANTIATION OF DRUG COMPOSITION WITH ARGININE FOR THE TREATMENT OF PATIENTS WITH PERIODONTAL  DISEASE

Черкасова О.В.

КЛІНІКО-МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ У ПАЦІЄНТІВ МОЛОДОГО ВІКУ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ

O.V Cherkasova

CLINICAL AND MORPHOLOGICAL FEATURES OF GENERALIZED PERIODONTITIS IN YOUNG PATIENTS WITH ARTERIAL 81 HYPERTENSION

Нароха В.П.

ВПЛИВ РІЗНИХ ДОЗ КООРДИНАЦІЙНОЇ СПОЛУКИ ГЕРМАНІЮ З НІКОТИНОВОЮ КИСЛОТОЮ НА ПРОЦЕСИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ ТА ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СПЕКТР ЛІПІДІВ КАРДІОМІОЦИТІВ ПРИ ХРОНІЧНІЙ ІНТОКСИКАЦІЇ ДОКСОРУБЩИНОМ

V. P. Narokha

THE EFFECT OF DIFFERENT DOSES OF COORDINATION COMPOUNDS OF GERMANIUM WITH NICOTINIC ACID ON LIPID PEROXIDATION AND COMPARATIVE INFLUENCE OF COORDINATION COMPOUNDS OF GERMANIUM WITH DIFFERENT BIOLIGANDS ON FATTY ACID SPECTRUM OF LIPIDS OF CARDIOMYOCYTES IN  CHRONIC INTOXICATION WITH DOXORUBICIN

Полова Ж.М., Саханда І.В.

ВИВЧЕННЯ СУБСТАНЦІЇ НАНОРОЗМІРНОГО ЗАЛІЗА З МЕТОЮ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ РОЗРОБКИ КАПСУЛЬОВАНОЇ ЛІКАРСЬКОЇ ФОРМИ

Z. Polova, I. Sakhanda

THE STUDY OF NANOSCALE IRON SUBSTANCE FOR THE PURPOSE OF DEVELOPING PHARMACEUTICAL  CAPSULE DOSAGE FORM

 

 

Share Button
УНММЖ / usmyj@nmu.ua / USMYJ