№ 3 (96) – 2016

Ситник І. М., Хайтович М. В., Черновол Н. П.

ВПЛИВ N-АЦЕТИЛЦИСТЕЇНУ ТА ЛОЗАРТАНУ НА РАННІ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЧНІ ЗМІНИ У ЩУРІВ ІЗ СТРЕПТОЗОТОЦИНОВИМ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ I ТИПУ

I. M. Sytnyk, M. V. Khaitovych, N. P Chernovol

INFLUENCE OF N-ACETYLCYSTEINE AND LOSARTAN ON THE EARLY ELECTROCARDIOGRAPHIC CHANGES IN RATS WITH STREPTOZOTOCIN TYPE I DIABETES MELLITUS

Титаренко В.М.

УЛЬТРАСТРУКТУРНІ ПОРУШЕННЯ НЕРВОВИХ ВОЛОКОН МОЗКОВОЇ РЕЧОВИНИ НАДНИРКОВОЇ ЗАЛОЗИ ПРИ ОПІКОВІЙ ТРАВМІ

V. N. Tytarenko

ULTRASTRUCTURAL CHANGES OF NERVE FIBERS IN ADRENAL MEDULLA AT BURN INJURY 

Ассонов Д. О.

ПСИХІЧНИЙ СТАН ЛЮДИНИ ПІСЛЯ РАПТОВОЇ СМЕРТІ РОДИЧА ТА ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ДОПОМОГИ ЛІКАРЯ-ПСИХОЛОГА ДАНІЙ ГРУПІ ПАЦІЄНТІВ

D. Assonov

MENTAL STATE OF A PERSON AFTER THE SUDDEN DEATH OF A RELATIVE AND FEATURES OF A DOCTOR-PSYCHOLOGIST’S ASSISTANCE FOR THIS GROUP OF A PATIENTS

Нагорна Д. М., Курик О. Г, Яковенко В. О., Баздирєв В. В.

МОРФОЛОГІЧНА ТА ІМУНОГІСТОХІМІЧНА ДІАГНОСТИКА ГАСТРОІНТЕСТІНАЛЬНИХ СТРОМАЛЬНИХ ПУХЛИН ШЛУНКОВО- КИШКОВОГО ТРАКТУ

D. M. Nahorna, O. G. Kuryk, V. O. Yakovenko, V. V. Bazdyrev

MORPHOLOGICAL AND IMMUNOHISTOCHEMICAL DIAGNOSTIC OF GASTROINTESTINAL STROMAL TUMORS OF THE DIGESTIVE TRACT

Портняга Є. М., Скокова Н. В., Ткаченко М. М., Романенко Г. О., Макаренко А. В.

РАДІОНУКЛІДНА ДІАГНОСТИКА ПРИ МЕТАСТАЗУВАННІ РАКУ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ У КІСТКИ

E. Portnyaga, N. Skokova, M. Tkachenko, G. Romanenko, A. Makarenko

RADIONUCLIDE DIAGNOSTICS OF BONE METASTASES IN PATIENTS WITH PROSTATE CANCER

Тарасенко М. В., Науменко О. М., Дєєва Ю. В.

АНАЛІЗ ПОРУШЕНЬ СЛУХУ У ЩУРІВ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ СТАНУ АВТОІМУННОГО УРАЖЕННЯ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ ЗА ДАНИМИ СЛУХОВИХ ВИКЛИКАНИХ ПОТЕНЦІАЛІВ І СВІТЛОВОЇ МІКРОСКОПІЇ

M. V. Tarasenko, A. N. Naumenko, Y. V. Dieieva

ANALYSIS OF HEARING DISORDERS IN RATS WITH AUTOIMMUNE THYROID ACCORDING ABR AND LIGHT MICROSCOPY

Терещенко Т. О.

ДИНАМІКА ГЕМОДИНАМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ФУТБОЛЬНИХ АРБІТРІВ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

T. O. Tereshchenko

DYNAMICS OF HEMODYNAMIC INDICATORS OF HIGH QUALIFICATIONS FOOTBALL REFEREES

Ясінський Р. М.

СИСТЕМА «ОКСИДАНТИ-АНТИОКСИДАНТИ» У ХВОРИХ НА РЕЦИДИВИ ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЛЕГЕНЬ ПРИ КО-ІНФЕКТТІЇ ТУБЕРКУЛЬОЗ/ВІЛ

R. M. Yasinskyi

THE «OXIDANTS-ANTIOXIDANTS» SYSTEM IN TUBERCULOSIS/HIV CO-INFECTED PATIENTS WITH PULMONARY TUBERCULOSIS RELAPSES

Сироїшко М. В., Головчанська О. Д.               

ЯТРОГЕННІ УРАЖЕННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ

M. Syroishko, О. Golovchanska

IATROGENIC LESIONS OF ORAL MUCOSA

Тімохіна Т. О., Линовицька О. В., ТімохінаВ. О.

РОЛЬ ЦИТОКІНІВ В ПЕРЕБІГУ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРАДОНТИТУ У ВАГІТНИХ

T A. Timokhina, O. V Linovitskaya, V O. Timokhina

ROLE OF CYTOKINES IN GENERALIZED PARODONTITIS DURING PREGNANCY

Дацюк H. О., Волох Д. С., Брацюнь О. П., Шаповалов-Дейнега К. Ю.

НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ВІДПУСКУ НАРКОТИЧНИХ АНАЛЬГЕТИКІВ ЗА РЕЦЕПТАМИ ЛІКАРІВ З АПТЕЧНИХ ЗАКЛАДІВ

N. O. Datsiuk, D. S. Volokh, A. P. Bratsun, K. Iu. Shapoval-Deinega

WAYS TO OPTIMIZE THE SYSTEM OF REALIZATION OPIOID ANALGESICS BY PRESCRIPTION THROUGH PHARMACIES

Костюк І. А., Шолойко H. В.,Сятиня В. A.

МАРКЕТИНГОВИЙ ОГЛЯД ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ АНТИГІСТАМІННИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

I.A. Kostiuk, N. V Sholoyko, V A. Syatynia

MARKETING REVIEW OF THE PHARMACEUTICAL MARKET ANTIHISTAMINE MEDICINES

Мурланова К. С., Широбоков В. П., Ніженковська І. В., ВоронкінаА. С., Настенко В. Б., Давтян Л. Л., Осипчук Н. О.

ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИМІКРОБНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПАРОДОНТАЛЬНИХ ПЛІВОК КОМБІНОВАНОГО СКЛАДУ

K. S. Murlanova, V. P Shirobokov, I. V. Nizhenkovska, A. S. Voronkina, V. B. Nastenko, L. L. Davtian, N. O. Osypchuk

MICROBIOLOGICAL EVALUATIONS OF PERIODONTAL FILMS CONTAINING A COMBINATION OF PHARMACEUTICAL ACTIVE COMPOUNDS

Share Button
УНММЖ / usmyj@nmu.ua / USMYJ