№ 1 (93) – 2016

№ 1 (93) 2016

oblojka журнала_2016_1-93 (1)

ТЕОРЕТИЧНА МЕДИЦИНА

Антоненко А. М.

ОСОБЛИВОСТІ ТОКСИКОДИНАМІКИ ТА ОЦІНКА НЕБЕЗПЕЧНОСТІ НОВОГО ФУНГІЦИДУ ІНДУКТОРУ МІКРОСОМАЛЬНИХ ФЕРМЕНТІВ СЕДАКСАНУ

А.M. Antonenko

TOXICODYNAMICS PECULIARITIES AND RISK ASSESSMENT OF NEW MICROSOMAL ENZYMES INDUCTOR FUNGICIDE SEDAXANE

Білоус С. В.

ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА БЕЗПЕЧНОСТІ ПРОДУКТІВ ОВОЧІВНИЦТВА ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ФУНГІЦИДУ НА ОСНОВІ НОВОЇ СПОЛУКИ АМЕТОКТРАДИНУ

S. V. Bilous

HYGIENIC ASSESSMENT OF VEGETABLE FOOD SAFETY IN CONDITIONS OF THE APPLICATION OF FUNGICIDE BASED ON THE NEW COMPOUND AMETOCTRADIN

Галунко Г. М., Гаврилюк А. О., МішаловВ.Д.

МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ В ТОНКІЙ КИШЦІ В ПІЗНІ СТАДІЇ ПІСЛЯ ОПІКУ ШКІРИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЛАКТОПРОТЕЇНУ З СОРБІТОЛОМ

G. M. Galunko, A. O. Gavryluk, V. D. Mishalov

MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE SMALL INTESTINE IN THE LATE STAGES AFTER BURNS OF SKIN WITH THE USE OF LACTOPROTEINUM WITH SORBITOL

Гарапко Т. В.

ОСОБЛИВОСТІ МІКРОСTРУКТУРНИХ ЗМІН ЧАСТОЧОК ЗАГРУДНИННОЇ ЗАЛОЗИ ЩУРІВ ПІСЛЯ ЧОТИРИТИЖНЕВОГО ВПЛИВУ НА ОРГАНІЗМ ОПІОЇДУ

T. V. Harapko

FEATURES MICROSTRUCTURAL CHANGES LOBES OF THE THYMUS OF RATS AFTER OPIOID EFFECTS ON THE BODY DURING 4 WEEKS

Ковальчук О.І.

ОСОБЛИВОСТІ ПОКАЗНИКІВ КЛІТИННОГО ЦИКЛУ В АДЕНОГІПОФІЗІ В ПІЗНІ ТЕРМІНИ ПІСЛЯ ОПІКОВОЇ ТРАВМИ ШКІРИ У ЩУРІВ ЗА УМОВ ОКРЕМОЇ ІНФУЗІЇ У ПЕРШІ 7 ДІБ 0,9% РОЗЧИНУ NACL, РОЗЧИНІВ ЛАКТОПРОТЕЇНУ З СОРБІТОЛОМ АБО HAES-LX 5%

O. I. Kovalchuk

INDICATORS CELL CYCLE IN ADENOHYPOPHYSIS A LATER DATE AFTER BURN INJURY IN RATS FOR SKIN CONDITIONS SEPARATE INFUSION IN THE FIRST 7 DAYS OF 0,9% NACL SOLUTION, SOLUTIONS LACTOPROTEIN WITH SORBITOL OR HAES-LX-5%

КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА                               CLINICAL MEDICINE

Корінна В. М., Приступюк Л. 0.

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК АКРОМЕГАЛІЇ ВНАСЛІДОК  МІКРОАДЕНОМИ ГІПОФІЗА З РОЗВИТКОМ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2 ТИПУ

V. M. Korinna, L. O. Prystupiuk

ACROMEGALY CAUSED BY HYPOPHYSIS MICROADENOMA WITH DEVELOPMENT OF TYPE 2 DIABETES MELLITUS: CASE REPORT

Лютая Е. А., Белал С. А. С., Водяницкая Н. А., Мартыненко А. В., Яблучанский Н. И.

РЕАКЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА НА СЕАНСЫ БИОЛОГИ­ЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ С КОНТУРОМ МЕТРО-НОМИЗИРОВАННОГО ДЫХАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ НА ФОНЕ СТАНДАРТНОЙ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ

E. A. Liuta, S. A. S. Belal, N. A. Vodyanitskaya, A. V. Martinenko, M. I. Yabluchansky

THE REACTION PARAMETERS OF HEART RATE VARIABILITY FOR BIOFEEDBACK SESSIONS IN CLOSED LOOP OF PACED BREATHING IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION ON THE BACKGROUND OF STANDARD DRUG THERAPY

Місюра О. М.

СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО РОЛЬ ПСИХОСОЦІАЛЬНОГО СТРЕСУ У ГЕНЕЗІ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ

А.M. Misyura

MODERN IDEAS OF THE ROLE OF A PSYCHOSOCIAL STRESS IN GENESIS OF ARTERIAL HYPERTENSION

Мороз В. В., Захараш Ю. М., Бичкова Н. Г.

ДИНАМІКА РІВНЯ ЦИТОКІНІВ СИРОВАТКИ КРОВІ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ХОЛЕЦИСТИТ ПОМІРНОГО СТУПЕНЯ ТЯЖКОСТІ З ВИСОКИМ ОПЕРАЦІЙНО-АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНИМ РИЗИКОМ, ЗАЛЕЖНО ВІД ОБРАНОЇ ХІРУРГІЧНОЇ ТАКТИКИ

V. Moroz, Yu. Zakharash, N. Bichkova

DYNAMIC CHANGES OF CYTOKINE LEVELS IN THE BLOOD SERUM OF PATIENTS WITH MODERATE ACUTE CHOLECYSTITIS AND HIGH OPERATIONAL AND ANESTHETIC RISK  DEPENDING ON THE SURGICAL TREATMENT

Новосад Д.І., Бичкова Н.Г., Прохорова М.П.,  Хайтович М.В.

 ІМУННИЙ СТАТУС ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ, ПРИ ПЕРСИСТЕНЦІЇ CHLAMYDIA PNEUMONIA   

Novosad D.I.,Bychkova N.G., Prokhorova M.P.,Khaytovych M. V.   

IMMUNE STATUS OF CHILDREN WITH ASTHMA AT PERSISTATION CHLAMYDIA PNEUMONIA

Поладич І. В., Венцківський Б. М.

ОСОБЛИВОСТІ ІМУНОГІСТОХІМІЧНИХ ЗМІН ЕКСПРЕСІЇ ПРОГЕСТЕРОНОВИХ РЕЦЕПТОРІВ ПЛАЦЕНТАРНИХ СТРУКТУР, ПРИ ПЕРЕДЧАСНИХ ПОЛОГАХ У ЖІНОК З БАГАТОПЛІДДЯМ ОБУМОВЛЕНИМ ДОПОМІЖНИМИ РЕПРОДУКТИВНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ

I.Poladich, B. Ventskivsky

FEATURES IMMUNOHISTOCHEMICAL EXPRESSION CHANGES IN PLACENTAL PROGESTERONE RECEPTOR STRUCTURES IN PRETERM LABOR IN WOMEN WITH AMULTIPLE PREGNANCY OF ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES

Приступюк М. О.  

ВИКОРИСТАННЯ БАКТЕРІОСТАТИЧНОЇ ДРЕНУЮЧОЇ   ПОВ’ЯЗКИ В КОМПЛЕКСНОМУ ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ ІЗ НЕВРОШЕМІЧНОЮ ФОРМОЮ СИНДРОМУ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ       

M. Prystupiuk

THE USE OF BACTERIOSTATIC DRAINAGE BANDAGES TO COMPLEX SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH NEUROISCHEMIC DIABETIC FOOT

Руденко Т. А.  

ГАЛЕКТИН-3 ТА МАТРИКСНА   МЕТАЛОПРОТЕЇНАЗА-1 В ПАТОГЕНЕЗІ  ДИССИНХРОНІЇ МІОКАРДА У ХВОРИХ З ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ   CHRONIC ТА ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2-ГО ТИПУ 

T. Rudenko

GALECTTN-3 AND MATRIX METALLOPROTEINASE-1IN THE PATOGENESIS OF MYOCARDIAL DYSSYNCHRONY IN PATIENTS WITH CRONIC HEART FAILURE  AND TYPE 2 DIABETES

Тарасова В. И. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О КЛИНИКО­-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМАХ КОМОРБИДНОСТИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ И СИНДРОМА РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА   

V. Tarasova

MODERN CONCEPTS OF CLINICAL AND PATHOGENIC MECHANISMS OF COMORBIDITY OF HYPERTENSION AND IRRITABLE BOWEL SYNDROME

Тарасюк Т.В., Швець І.М., Іоффе О.Ю.              

ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ ПЛАСТИКИ ПУПКОВИХ ГРИЖ ТА ДІАСТАЗУ ПРЯМИХ М ’ЯЗІВ ЖИВОТА І-ІІ СТУПЕНЮ    

Tarasyuk T. V., Shvets I.N., Ioffe O. Yu.

RATIONALE APPLICATION THE METHOD OF LAPAROSCOPIC PLASTIC OF UMBILICAL HERNIA AND RECTI MUSCLES DIASTASIS DIRECT I-II DEGREE

Трещинська М. А., Бельська І. В., Цимбалюк І. Л.

ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ДОБОВОГО МОНІТОРИНГУ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ У ОСІБ З ПОЧАТКОВИМИ СТАДІЯМИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЇ ПАТОЛОГІЇ

M. Treschinskaya, I. Bel ’kaya, I. Cimbalyuk

PROGNOSTIC VALUE OF AMBULATORY BLOOD PRESSURE MONITORING IN PATIENTS WITH EARLY-STAGE CEREBROVASCULAR DISEASE

Шидловський А. Ю.

ЦЕРЕБРАЛЬНІ ГЕМОДИНАМИШ ПОРУШЕННЯ ПРИ ПОЧАТКОВІЙ СЕНСОНЕВРАЛЬНІЙ ПРИГЛУХОВАТОСТІ СУДИННОГО ГЕНЕЗУ

A. Yu. Shidlovsky

CEREBRAL HEMODYNAMIC DISTURBANCES DURING THE INITIAL SENSORINEURAL HEARING LOSS OF VASCULAR ORIGIN

СТОМАТОЛОГІЯ     STOMATOLOGY

Парій А.М., Зелінська Н.А., Значкова О.А., Антоненко М.Ю.

МІСЦЕ ФОТОДИНАМІЧНОЇ ТЕРАПІЇ В ЛІКУВАННІ КАРІЄСУ В ОСІБ ІЗ ГЕНЕТИЧНОЮ ДЕТЕРМІНАЦІЄЮ ДО КАРІОЗНОЇ ХВОРОБИ

А. Pariy, N. Zelinskaya, O. Znachkova, M. Antonenko

PLACE OF PHOTODYNAMIC THERAPY IN THE TREATMENT OF CARIES IN INDIVIDUALS WITH GENETIC DETERMINATION TO CARIOUS DISEASE

Сороченко Г.В.

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОРФОЛОГІЇ ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ ЕМАЛІ ПОСТІЙНИХ ЗУБІВ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ МІНЕРАЛІЗАЦІЇ

G.Sorochenko

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF SUPERFICIAL LAYER MORPHOLOGY OF PERMANENT TEETH ENAMEL AT DIFFERENT STAGES OF MINERALIZATION

N. V. Gasyuk

DESCRIPTION OF POLYMORPHIC VARIANTS OF NUCLEAR TRANSCRIPTION FACTOR NF-KB1 AS PREDICTORS OF GENERALISED PERIODONTITIS DEVELOPMENT

Гасюк Н. В.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛІМОРФНИХ ВАРІАНТІВ ЯДЕРНОГО ФАКТОРА ТРАНСКРИПЦІЇ NF-KB1 ЯК ПРЕДИКТОРІВ РОЗВИТКУ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ

ФАРМАКОЛОГІЯ PHARMACOLOGY
Седько K В., Ніженковська І. В.,Броварець В. С., Головченко 0. В.

ДОСЛІДЖЕННЯ ГОСТРОЇ ТОКСИЧНОЇ ТІОКСАЗОЛВМІСНОГО ПЕПТИДОМІМЕТИКА ПРИ ВНУІРІШНЬОШЛУНКОВОМУ ВВЕДЕННІ

К.  Sedko, I. Nizhenkovska, V. Brovarets, A. Golovchenko

STUDIES OF ACUTE TOXICITY OF OXAZOLE CONTAINING PEPTIDOMIMETICS AT INTRAGASTRIC ADMINISTRATION

 

Share Button
УНММЖ / usmyj@nmu.ua / USMYJ